verwerking‎ > ‎Gemeente‎ > ‎

federale overheid

Verschillende antwoorden kan je terug vinden op de site: http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_staat/

De structuur van de Federale staat en de bestuursniveaus

Door de staatshervorming heeft de piramide van de eenheidsstaat plaats gemaakt voor een complexer systeem met drie verdiepingen.

Op de hoogste verdieping staan nu de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten, die op juridisch vlak alle drie elkaars gelijke zijn. Ze staan op voet van gelijkheid, maar zijn bevoegd voor verschillende domeinen.

De verdieping daaronder wordt ingenomen door de provincies. Vóór de staatshervorming van 1993 stonden de 10 provincies enkel onder toezicht van de centrale staat. Nu moeten ze werken onder toezicht van alle hogere overheden, in het kader van de federale, gemeenschaps- of regionale bevoegdheden.

Onderaan de piramide vinden we nog steeds de 589 gemeenten, het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat. Net zoals de 10 provincies staan ze onder toezicht van de hogere overheden, in functie van de uitgeoefende bevoegdheden, dus ofwel van de federale staat, ofwel van de gemeenschap ofwel van het gewest. Over het algemeen worden zij gefinancierd en gecontroleerd door de gewesten.

Het federale parlement

Het federaal parlement bestaat in België uit twee kamers: de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat.
In de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden de 150 volksvertegenwoordigers rechtstreeks verkozen bij algemeen stemrecht.

De Senaat telt 71 leden:

  • 40 senatoren (25 Nederlandstaligen en 15 Franstaligen) die door de bevolking verkozen worden
  • 21 senatoren die worden aangeduid door de gemeenschappen (10 uit de Vlaamse Gemeenschap, 10 uit de Franse Gemeenschap en 1 uit de Duitstalige Gemeenschap)
  • 10 gecoöpteerde senatoren (6 Nederlandstaligen en 4 Franstaligen)

Daarnaast telt de Senaat nog de senatoren van rechtswege: de kinderen van de koning die 18 jaar of ouder zijn ofwel de Belgische nakomelingen van de tak van de koninklijke familie die zullen regeren. De drie kinderen van koning Albert II hebben de eed afgelegd als senator van rechtswege.

Het federale parlement (Kamer en Senaat) stemt wetten.


De bevoegdheden van de federale overheid

Grof geschetst omvatten de bevoegdheden van de federale overheid eigenlijk alles wat te maken heeft met het algemene belang. In het algemene belang van alle Belgen beheert de federale staat bij voorbeeld financiën, leger, justitie, sociale zekerheid, buitenlandse zaken evenals belangrijke delen van volksgezondheid en van binnenlandse zaken, ... De federale overheid is hierover dus bevoegd.

De federale overheid behoudt een aanzienlijk "gemeenschappelijk erfgoed". Daaronder valt onder andere het gerechtelijk apparaat, het leger, de federale politie, het toezicht over de politiediensten, de sociale zekerheid en de belangrijke wetten over sociale bescherming (werkloosheid, pensioenen, kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering), de overheidsschuld, het monetaire beleid, het prijs- en inkomensbeleid, de bescherming van het spaargeld, kernenergie, de overheidsbedrijven (zoals de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, bpost (vroeger De Post)), de federale wetenschappelijke en culturele instellingen. Bovendien blijft de federale staat verantwoordelijk voor de verplichtingen van België en zijn gefederaliseerde instellingen ten overstaan van de Europese Unie of van de NAVO.

De federale overheid is eveneens bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk onder de bevoegdheid valt van de gemeenschappen en de gewesten. De federale staat is ook bevoegd voor de uitzonderingen en beperkingen op de bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten.

De gemeenschappen zijn bijvoorbeeld autonoom op het vlak van onderwijs, maar de minimale vereisten voor de aflevering van diploma's blijven een aangelegenheid van de federale overheid, net zoals de leerplicht en de pensioenregeling.Comments