НОВИНИ‎ > ‎

Информация за прием на ученици с хр. заболявания

публикувано 29.04.2020 г., 6:31 ч. от Anna Rangelova
Информация за организация на дейностите по приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2020/2021 година в условия на извънредно положение.
Ċ
Anna Rangelova,
29.04.2020 г., 6:31 ч.
Comments