Класни ръководители


УЧЕБНА 2020/2021г.

 

1.Класни  ръководители по паралелки както следва:

ІI  клас – К. Георгиева                       V  клас – З.Велиновска

Іa клас  - И.Панчева                                       

Iб клас-   Е.Лосева                              VІІ  клас –  Г. Портарска

ІV  клас –   В.Димитрова                     V Iклас – Г.Портарска

ІII а клас –  Е.Занкова                             

ІII б клас – С.Александрова                     

 

2.Учители в ЦДО:

ІI клас –    М.Новачки                              V клас –Г.Стамболийски

ІІI клас –    Б. Сапунджиева                                   

І клас –     С.Василев                                  клас - Г. Захариев

ІV клас –    Т. Ботева                                 VII клас – Е.Велиновска

                                                                             

3.Разпределение на класни стаи по паралелки:

 

 НАЧАЛЕН   ЕТАП                                               ПРОГИМНАЗИАЛЕН   ЕТАП

І а  клас  -     етаж І  стая 102

I б клас -  етаж I  стоя 103                                

ІІ а клас –    етаж І  стая  104                              VI а клас -     етаж ІІI стоя 302

ІІI а клас –   етаж ІI  стая  205                             V а клас –   етаж ІІI стая 303 

                              

                                                                               I а клас -    етаж ІІІ стая 304

ІV a клас –   етаж ІІ  стая 204                             

                          

 

І кабинет ИТетаж ІІ стая 200 – І група                                         

ІІ кабинет ИТ – етаж ІІ стая 201- ІІ група

ІІІ  кабинет ИТ – етаж І стая 107

Занимания по интереси – етаж  І стая 101                            

Интерактивен кабинет  – етаж  І стая 106