Класни ръководители


УЧЕБНА 2017/2018г.

 

1.Класни  ръководители по паралелки както следва:

І а клас –   В.Димитрова                                   V а клас – З.Велиновска

ІІ а клас  - И.Панчева                                        VІ а клас – Ю.Шопова-Тошева

ІІІ а клас  - Й.Богданова                                   VІІ а клас – И.Шатровски

ІІІ б клас –  Б.Сапунджиева                             VІІ б клас – Г.Портарска

ІV а клас –  Е.Занкова                             

ІV б клас – С.Александрова                     

 

2.Учители в ЦДО:

І клас –  Е.Лосева                                                      V клас –Г.Стамболийски

ІІ клас – С.Василев                                      

ІІІ клас – Катрин Георгиева                                        клас - С.Димитрова

ІV клас –   М.Новачки                                               VІІ клас – Е.Велиновска

                                                                             

3.Разпределение на класни стаи по паралелки:

 

 НАЧАЛЕН   ЕТАП                                               ПРОГИМНАЗИАЛЕН   ЕТАП

І а  клас  -     етаж І  стая 102                               

ІІ а клас –    етаж І  стая  103                               VI а клас -     етаж ІІ стоя 202

ІІI а клас –   етаж І  стая  104                              

ІІІ б клас –   етаж І  стая  105                              

 V а клас –   етаж ІІ  стая 203                              I а клас -    етаж ІІІ стая 301

ІV a клас –   етаж ІІ  стая 205                              I б клас    етаж ІІІ стая 303

ІV б клас  -  етаж ІІ  стая 204                           

 

І кабинет ИТетаж ІІ стая 200 – І група                                         

ІІ кабинет ИТ – етаж ІІ стая 201- ІІ група

ІІІ  кабинет ИТ – етаж І стая 107

Занимания по интереси – етаж  І стая 101                            

Интерактивен кабинет  – етаж  І стая 106