УЧИЛИЩЕН ЕКИП
 1.

Галина 

Панева

 Дирeктор,училище

 2.

Анна

Рангелова

Заместник директор

 3.

Вяра

Димитрова

Старши учител – I а  клас 

 4.

 Илина

 Панчева

Старши учител – II а  клас 

5.

Йорданка

Богданова- Темелакиева

Старши учител - III а клас

 6.

Благородка

Сапунджиева

Старши учител - III б клас

 7.

Емилия

Занкова

Старши учител -  IVа  клас 

 8.

Сашка

Александрова

Старши учител - IVб  клас

 9.

Здравка

Велиновска

Старши учител по : английски език, V аклас

 10.

 Юлия

Шопова- Тошева  

 Старши учител по английски език,VI а клас

11.

Иван

Шатровски

Старши учител по физическо възпитание и спорт, VІІ а клас

 12.

Гюрка

Портарска

Старши учител по: БЕЛ, VІІ б клас

 13.

Антоанета

Галева

старши учител по: биология и ЗО;
химия и ООС; ЧП;

14.

Валентина

Дамянова

Главен учител пo: математика;ИТ;

 15.

Георги

Захариев

Старши учител по: география и икономика;
 история и цивилизация;

 16.

Иванка

Ранчова

Старши учител по: математика;
физика и астрономия; музика

 17.

Сашко 

 Василев

Старши учител ЦДО

 18.

Елза

Лосева

Старши учител ЦДО

19.

Милан

Новачки

Старши учител ЦДО

 20.

 Елена

Велиновска

Старши учител ЦДО

21.

Катрин

Георгиева

Учител ЦДО

22.

Георги

Стамболийски

Старши учител ЦДО

23.

Сашка

Димитрова

Старши учител ЦДО

 24.

Йорданка

Стефанова

 Главен счетоводител

 26.

Соня

Илиева

 Касиер,домакин

 27.

Антоанета

Златкова

 Чистач

 28.

Людмила

Димитрова

 Чистач

 29.

Янка

Борисова

 Чистач

 30.

Вероника

Янкова

 Ресурсен учител

 31.

Станка

Дашова

 Медицинска сестра

 32.

 Любомир

 Ташев

Работник,поддръжка сгради