УЧИЛИЩЕН ЕКИП
 1.

Галина 

Панева

 Дирeктор,училище

 2.

Анна

Рангелова

Заместник директор

 3.

Вяра

Димитрова

Старши учител – IV а  клас 

 4.

 Илина

 Панчева

Старши учител – I а  клас 

5.

Станислава

Николова

 учител - ЦДО

 6.

Благородка

Сапунджиева

Старши учител - ЦДО

 7.

Емилия

Занкова

Старши учител -  IIIа  клас 

 8.

Сашка

Александрова

Старши учител - IIIб  клас

 9.

Здравка

Велиновска

Старши учител по : английски език, V клас

10.

Иван

Шатровски

Старши учител по физическо възпитание и спорт, 

 11.

Гюрка

Портарска

Старши учител по: БЕЛ, VII клас

 12.

Антоанета

Галева

старши учител по: биология и ЗО;
химия и ООС; ЧП; ИТ,  V

13.

Валентина

Дамянова

Главен учител пo: математика;ИТ;

 14.

Георги

Захариев

Старши учител по: география и икономика;
 история и цивилизация; и ЦДО

 15.

Сашко 

 Василев

Старши учител ЦДО

 16.

Елза

Лосева

Старши учител - I б клас

17.

Милан

Новачки

Старши учител ЦДО

 18.

 Елена

Велиновска

Старши учител ЦДО

19.

Катрин

Георгиева

Учител -  II клас

20.

Георги

Стамболийски

Старши учител ЦДО

 21.

Йорданка

Стефанова

 Главен счетоводител

 22.

Соня

Илиева

 Касиер,домакин

 23.

Антоанета

Златкова

 Чистач

 24.

Людмила

Димитрова

 Чистач

 25.

Вероника

Янкова

 Ресурсен учител

 26.

Станка

Дашова

 Медицинска сестра

27.

 Любомир

 Ташев

Работник,поддръжка сгради