ДОБРЕ ДОШЛИ!

Бобов дол е град в Югозападна България, Кюстендилска област. Селището е разположено в най-северната част на котловината Разметаница. Първите жители му дават наименованието - Бобов дол. По този въпрос съществуват различни твърдения, позоваващи се на легенди. Най-достоверната е свързана с битката между Самуил и брат му Арон. От височините край Разметаница войските на царя били наредени като бобови зърна в района на селището - оттук се възприема името Бобов дол, а също така и на района - Разметаница, от думата размятам т. е. подреждам.

ОУ „Никола Вапцаров“ има 66-годишна история, утвърдени традиции и богат принос в образователното дело на гр. Бобов дол. Всеотдайно и неуморно, отдавайки всичко от себе си, през годините в училището учиха и възпитаваха децата на града:

Н. Чачов, В. Цекина, Й.Лекова,Д. Цекина, Зл.Цанов,Т. Калфина, Л. Ушатова,М.Соянова, К.Кирилова, Д.Тасев, Р. Иванова, Б.Митев,Д. Дункова, Ив. Ничев,Ст. Николов, Н.Никилова, Ченков, К. Атанасов, Й. Атева, Н. Стоянов, Д. Минева, Цв. Райнова, М.Гогова, Л. Софйев, В. Рибарска, Хр. Костов, Анг.Тренчева, Й.Китов, Т.Китова, В. Христова, Р. Огнянова, Г. Паргова, Ст. Павлова, Т. Томова, Г.Старидолски, Я. Ангелова, В. Ангелов, В. Канзова,Сл.Димитрова, Д.Ставрева,А. Зашева, В.Дженкова, В.Велинова, Е. Захариева, Кр. Крумов, В. Аргиров, Е.Владимирова, В. Христозова, Н. Григоров, В. Бошова, Л. Божилова, П. Петкова, М. Сърбинска, Р. Стоянов, Ем.Владимиров, Е. Дяковска, Л. Стоянова, Ст. Грозденина, Р. Христова, Ив. Чалъкова, Ир. Лудачка, К. Манова, В. Бачева, В. Петрова, В. Димитрова, М. Костадинова, Р. Васева, Д. Григорова и много др.

През годините на своето съществуване училището е място, където са обучавани и възпитавани няколко поколения достойни граждани. Нашите ученици защитават името на училището – като видни обществени личности – лекари, инженери, юристи, политици, учители и др.

През учебната 2021/2022 година в училището се обучават и възпитават 170 ученици от І до VІІ клас, разпределени в 9 паралелки, а 145 са обхванати в целодневна организация на учебния ден, в 7 групи ЦДО от І до VІІ клас.Осигурява се закуска, училищен плод и мляко.

Тук работят учители с висока мотивация и нестихващ ентусиазъм , търсещи и прилагащи иновациите, постоянно усъвършенстващи се, за да отговорят на изискванията на времето и съвременните все по-знаещи деца. Училището осъществява разностранна дейност в извънкласните форми на обучение с цел развиване на индивидуалните способности на учениците и укрепване на вярата във възможностите им. Педагогическият екип предава не само знания и умения на своите ученици, но и търси път към сърцата им.

Преминало през много промени, днес училището е средищно и се стреми да отговори на предизвикателствата на новото време. То разполага с обновена и модернизирана материална база, осигуряваща възможности за развитие на разнородните интереси на учениците - фитнес зала, три компютърни кабинета, интерактивен кабинет, зала по интереси, кабинет природни науки, библиотека, ресурсна стая, физкултурен салон.

Целите, които са си поставили и осъществяват училищното ръководство и учителският колектив, са:

- обогатяване на материално-техническата база;

- повишаване качеството на учебно-възпитателния процес ;

- повишаване квалификацията на учителите;

- поддържане на тесни връзки с родителската общност;

- спокойствие и сигурност за децата в училище;

- модерно и иновативно обучение и мислене с европейско по дух възпитание;

- откриване и развитие на индивидуалните способности на децата;

- изграждане на добра двигателна култура;

- развитие на комуникативните умения и способности;