ДОБРЕ ДОШЛИ!


   
       

Видеоклип в YouTube


          
   


        Бобов дол е град в Югозападна България, Кюстендилска област. Селището е разположено в най-северната част на котловината Разметаница. Първите жители му дават наименованието - Бобов дол. По този въпрос съществуват различни твърдения, позоваващи се на легенди. Най-достоверната е свързана с битката между  Самуил и  брат му Арон. От височините край Разметаница войските на царя били наредени като бобови зърна в района на селището - оттук  се възприема името Бобов дол, а също така и на района - Разметаница, от думата размятам т. е. подреждам.

           ОУ „Никола Вапцаров“ има 63-годишна история, утвърдени традиции и богат принос в образователното дело на гр. Бобов дол. Всеотдайно и неуморно, отдавайки всичко от себе си, през годините в училището учиха и възпитаваха децата на града:
Н. Чачов,  В. Цекина,  Й.Лекова,Д. Цекина, Зл.Цанов,Т. Калфина, Л. Ушатова,М.Соянова, К.Кирилова, Д.Тасев, Р. Иванова, Б.Митев,Д. Дункова, Ив. Ничев,Ст. Николов, Н.Никилова, Ченков, К. Атанасов, Й. Атева, Н. Стоянов, Д. Минева, Цв. Райнова, М.Гогова, Л. Софйев, В. Рибарска, Хр. Костов, Анг.Тренчева,  Й.Китов, Т.Китова, В. Христова, Р. Огнянова, Г. Паргова, Ст. Павлова, Т. Томова, Г.Старидолски,   Я. Ангелова, В. Ангелов, В. Канзова,Сл.Димитрова, Д.Ставрева,А. Зашева, В.Дженкова, В.Велинова, Е. Захариева, Кр. Крумов, В. Аргиров, Е.Владимирова, В. Христозова,    Н. Григоров, В. Бошова, Л. Божилова,  П. Петкова, М. Сърбинска, Р. Стоянов, Ем.Владимиров, Е. Дяковска, Л. Стоянова, Ст. Грозденина,  Р. Христова, Ив. Чалъкова, Ир. Лудачка, К. Манова, В. Бачева,  В. Петрова, В. Димитрова, М. Костадинова, Р. Васева,  Д. Григорова и много др.


         През годините на своето съществуване училището е място, където са обучавани и възпитавани няколко поколения достойни граждани. Нашите ученици  защитават името на училището – като  видни обществени личности – лекари, инженери, юристи, политици, учители и др.

         През учебната 2018/2019 година в училището се обучават и възпитават 185 ученици от І до VІІ клас, разпределени в 9 паралелки, а   156  са обхванати в целодневна организация на учебния ден, в 7 групи ЦДО от І до VІІ клас.Осигурява се закуска,  училищен плод и мляко.

         Тук работят учители с висока мотивация и нестихващ ентусиазъм , търсещи и прилагащи иновациите, постоянно усъвършенстващи се, за да отговорят на изискванията на времето и съвременните  все по-знаещи  деца. Училището осъществява разностранна дейност в извънкласните форми на обучение с цел  развиване на индивидуалните способности на учениците и укрепване на вярата във възможностите им. Педагогическият екип  предава не само знания и умения на своите ученици, но и търси път към сърцата им.

        Преминало през много промени, днес училището е средищно и  се стреми да отговори на предизвикателствата на новото време. То разполага с  обновена и модернизирана материална база, осигуряваща възможности за развитие на разнородните интереси на учениците - фитнес зала, три компютърни кабинета, интерактивен кабинет, зала по интереси, кабинет природни науки, библиотека, ресурсна стая, физкултурен салон.

    Целите, които са си поставили и осъществяват училищното ръководство и учителският колектив, са:

-         обогатяване на материално-техническата база;
-         повишаване качеството на учебно-възпитателния процес ;
-         повишаване квалификацията на учителите;
-         поддържане на тесни връзки с родителската общност;
-         спокойствие и сигурност за децата в училище;
-         модерно и иновативно обучение и мислене с европейско по дух възпитание;
-         откриване и развитие на индивидуалните способности на децата;
-         изграждане на добра двигателна култура;
-         развитие на комуникативните умения и способности;

 

 

 

 

 


 
ą
Anna Rangelova,
20.03.2018 г., 2:39 ч.
Comments