История на училището


Патрон на училището


Проф. Марин Дринов

(20 октомври 1838 - 28 февруари 1906 година)


            Професор Марин Дринов е един от първите български историографи, съосновател на Българската академия на науките.

Той е роден на 20 октомври 1838 г. в Панагюрище. Произхожда от будно занаятчийско семейство. Неговите по-малки братя, Найден и Пейо, са членове на революционния комитет от 1870 г. Ханът им е използван за убежище, а самите те участват в Априлското въстание. Завършва взаимното и класното училище в Панагюрище. Негови учители са Ат. Чолаков, С. Радулов, Ю. Ненов. През 1855-58 е подучител във взаимното училище заедно с Н. Бончев. От 1 септември 1858 до март 1861 живее в Южнославянски пансион в Киев и посещава философския клас на Семинарията. Следва в Историко- филологическия факултет на Московския университет (1861-65) . Като домашен учител в семейството на княз Голицин (1865- 70) пътува и живее в Австро-Унгария, Франция, Италия и Швейцария, където изучава исторически архиви и събира материали за българската история. През 1869 взема участие в основаването на Българското книжовно дружество в Браила и е избран за негов председател. През същата 1869 г. завършва един от основните си трудове – “Поглед върху произхождението на българския народ и началото на българската история”.  Дринов издава и друг свой основополагащ за родната наука труд – “Исторически преглед на Българската църква от самото й начало и до днес”. През 1872 защищава магистърска дисертация в Московския университет на тема "Заселение Балканского полуострова славянами". На следващата година е назначен за доцент по славянознание в Харковския университет. През 1876 защищава докторска дисертация "Южные славяне и Византия в X веке" и става професор.

През Освободителната война е вицегубернатор на София (1877-78), а в привременното правителство - управляващ (министър) Отдела на народното просвещение (1878-79).

 

проф. Марин Дринов

Вицегубернатор на София(1878)

   Марин Дринов издава Привременен устав на народните училища (29.08.1878г.) и създава инспекторат за организация и контрол на учебната дейност. Дринов участва в основаването на Софийската публична библиотека през 1879г. – днес Народната Библиотека Св.Св. Кирил и Методий. Преди смъртта си й завещава личната си сбирка от 3000 тома.  Той е безспорният пионер на българската историческа наука като строга научна дисциплина и е сред най-известните славяноведи на 19-и век. Трудовете му имат принос за развитието на византинистиката, историята на балканските народи, етнографията, езикознанието, литературознанието, фолклористиката. Избран е за член на академиите на науките в Санкт-Петербург, Прага, Краков, Загреб. Пише за Кирил и Методий, за техните ученици, Евтимий Търновски, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, за българските печатари през 16 век, българската литература от 19 век, за новобългарската азбука. Насърчава млади учени като К. Иречек, Т. Балан и други. Марин Дринов е изтъкнат славяновед. Като учен написва над 100 труда, основани върху старателно проучени извори, като не малка част от тях са на руски език. Той събира и обнародва народни песни, прави етнографски и фолклорни проучвания; сътрудничи на вестници и на "Периодическо списание", като в някои публикации се подписва с името на своя род - Божков. Умира на 28.02.1906 г. в Харков, а родната му къща в Панагюрище е превърната в музей.    

Родната къща на проф. Дринов в град Панагюрище

На 14 ноември 2013 г.  колективът на ОУ „Проф. Марин Дринов“ се среща с правнука на проф. Дринов - Владимир Сафронов-Дринов.

 На срещата е представена книгата „По следите на моя прадядо“, която се състои от две части. Автор на първата част на книгата „Поглед от окопите“ е внукът на известния учен Александър Александрович Дринов, който участва във Великата отечествена война. Автор на втората част „По следите на моя прадядо“ е Владимир Сафронов-Дринов, правнук на проф. Марин Дринов и син на неговия внук Александър Александрович Дринов. Българското издание на книгата е дело на издателството на БАН „Проф. Марин Дринов”. 
С огромно вълнение правнукът на големия учен разказва интересни епизоди от живота и делото на професор Дринов и за съдбата на неговите потомци. 

История на училището

         Основни моменти в дейността на училището от създаването му през 1953 година до 2002 година


     Едно от училищата в град Панагюрище с най-дълголетна и богата история е днешното ОУ „Проф. Марин Дринов”. Уточнението „днешното” е необходимо, защото училище със същото име е съществувало преди 108 години, когато с Указ №1454 от 27.ХІ.1899 година на княз Фердинанд четвъртокласното училище в град Панагюрище се именува „Проф. Марин Дринов”. Това училище носи името на професора до смъртта му през 1906 г.

Сегашното основно училище води своето съществуване от учебната 1953/54 година и тогава в него се обучават 359 ученици, разпределени в 9 паралелки от І до VІІ клас. Педагогическият състав наброява 13 души.

Новото училище е „настанено” в сграда в кв. Драгулин, строена през 1928 година използвана преди всичко за учебни цели. Учебният процес започва при изключително трудни условия, но проблемите, съпътстващи развитието на училището в първите му години, не само не сломяват духа на учителите, а напротив – амбицират ги да работят упорито за „своето училище”.

На своето първо работно съвещание на 4 септември 1953 година, педагогическият колектив, ръководен от първия директор на училището Атанас Сугарев, приема училището да носи името на именития панагюрец - виден български учен, пръв министър на народното образование, строител на Нова България - професор Марин Дринов. 

От 1954 година за директор на училището е назначен Димитър Петров. Под негово ръководство, в периода от 1954 до 1960 година, учителите съвместно с родителския комитет към училището оформят и ограждат училищния двор и създават нормални условия за учебно-възпитателна дейност в училищната сграда. Елемент от публичния образ на училището е училищния химн. През 1963 година младата учителка Дочка Кацарева написва текста, а диригентът на Ансамбъл „Ралчо Сапунджиев” Делчо Радивчев композира музиката.

Постоянно увеличаващият се брой ученици в града и въвеждането на кабинетна система на обучение налагат построяването на сграда, съответстваща на новите изисквания в образованието. През есента на 1980 година  започват учебните занятия в пуснатата пробно нова сграда в кв. Младост. 

Реформите в образованието през 90-те години на ХХ век слагат своя отпечатък и върху учебно-възпитателната работа в училище „Проф. Марин Дринов”.През учебната 1982/83 година към училището се създава училищно настоятелство под председателството на инж. Лука Гарчев.

През учебната 1983/84 година са закупени медни духови инструменти и в училището се сформира нов ученически духов оркестър, който заменя досега съществуващия мартин-тромпетен /фанфарен/. Диригент на новия оркестър е отново учителят по пеене и музика Недялко Захариев.

През месец ноември 1987 година отваря врати и училищна библиотека. За библиотекар на щат е назначена Неделка Ралчева, завършила библиотекарски институт. Фондът на библиотеката  наброява около 10 000 тома литература – детска художествена, детска научно-популярна, научна от почти всички области на знанието.

От учебната 1988/89 година училището има нов директор - Дочка Кацарева. През следващите две учебни години в училището протича активна квалификационна работа с преподавателите. Учителите изучават педагогическия опит на преподаватели от Алма-Ата и Рига, разглеждат и обсъждат на кръгли маси книгата „Здравейте деца, как сте деца?” на  Шалва Амонашвили и книгата на Волков „Приобщаване на учениците към творчество”.

В духа на поставяне на личността на ученика в центъра на педагогическата работа е откриването в училището през 1989 година на щат психолог-педагог. Длъжността се изпълнява от Нора Кунчева от учебната 1989/90 година до септември 1991 г.

 На специално съвещание на Бюрото на Националната комисия на Република България на UNESCO от 07.12.1989 година  ОУ „Проф. Марин Дринов” е прието в международната Системата на Асоциираните към UNESCO училища.

- Въвежда се разширено изучаване на изобразително изкуство в начален етап, с тенденция обучението да продължи и в прогимназиален етап.  Преподавател в началнен етап е Лушка Ракова, а в прогимназиален - Елка Дееничина;

- В четвърти клас са открити паралелки с усилено изучаване на математика и спорт /тенис на маса/. Създадени са условия за изучаване на френски, немски и английски езици;

- На учениците се предлага богата и разнообразна извънкласна работа в клубове и секции. През учебната 1990/91 проучвателска дейност развиват клуб „Екология” с ръководител Недялка Баракова и клуб „Родолюбие” с ръководител учителите по история Делка Ралева и Стоянка Черанирадева. През учебната 1991/92 година са сформирани и функционират: клуб „ЮНЕСКО”, клуб за техническо и научно творчество на младежта –ТНТМ с ръководител Добрина Вакарелова, вокална група с ръководител Величка Маслева, драматичен състав с ръководител Дочка Кацарева, кукловодство с ръководител Елисавета Лукова, народни танци, с ръководител Диляна Мазнева, спортни секции с ръководители Стефка Цветанкова и Николай Карагьозов;

- Провежда се педагогическа квалификационна дейност с учителите във връзка с новите методи на обучението. През 1993/94 година е създаден дискусионен клуб на учителите, чиято цел е провокиране на творческото мислене на учителите и споделяне на успешен педагогически опит.

- Педагогическият колектив прави стъпки към изграждане на публичен образ. През декември 1993 година е учреден Училищен съвет.

От учебната 1993/94 година след спечелен конкурс директор на училището става Нора Кунчева. Новото ръководство продължава традицията училището да предлага обучение, съответстващо на изискванията на времето и обществото. През учебната 1995/96 е открита паралелка в І клас с разширено изучаване на музика. Преподавател до VІІ клас е Пепа Филина. През учебната 1997/98 са открити и паралелки с изучаване на английски език с преподаватели Динка Врагова в І клас и Тамара Чолакова – в V клас. През следващата учебна година е открита и паралелка с разширено изучаване на немски език в І клас с преподавател Стоян Панчовски.

Разширеното изучаване на споменатите дисциплини продължава и през 2007/2008 е разкрита паралелка с разширено изучаване на хореография.

През учебната 1996/97 година е възстановена старата училищна традиция училището да има свое училищно настоятелство.

 През 1995 година се въвежда Система за морално и материално стимулиране за учениците. Идеята на учителите среща финансовата подкрепа на президента на фирма „Градус” Иван Ангелов. Той става съучредител на фонд „Ваня Ангелова” в памет на покойната си съпруга, учителствала в училището. Целта е морално и материално стимулиране на завършващи училището осмокласници. За 13 години награда са получили общо 69 ученика, от които 59 – пълни отличници.

Естествен резултат от процеса на демократизация е създаването през учебната 2000/01 година на Ученически парламент в училището – единствен в града. В партньорство с учителите и с помощта специално на педагозите Маргарита Прангова и Недялка Баракова, учениците създават дежурно помощно звено, организират Коледен благотворителен концерт и чествания на празници, провеждат здравни беседи сред съучениците си.

В крак със съвременните изисквания в образованието е и откриването на компютърен кабинет с интернет връзка. Оборудването е дарено от ОбНС град Панагюрище, Училищното настоятелство и Американския корпус на мира.

Comments