Hivatalos

www.otthonoktatas.info
ÓVODA


Óvodáztatáshoz kötött családi pótlék (2016. jan. 1-től)
Nem azt jelenti, hogy a hivatalosan felmentett gyerek után nem kap a szülő pótlékot,
hanem csak akkor, ha nem igazoltan hiányzik a gyerek.Kérelem-minta óvodai felmentésre

A kérelmet azután kell benyújtani, miután a gyerek már felvételt nyert az intézménybe.


A  kötelező iskolaérettségi vizsgálat menetéről és követelményeiről az "Óvodás korosztály" c. aloldalon olvashatsz.

Az óvodai felmentéssel kapcsolatos új törvények   2015. szeptember 1-jén lép hatályba!

(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény...

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. bővebbenISKOLA

2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről, részletek
a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség, a szülő kötelessége és jogai


Néhány alapvető tudnivaló a magántanulóságról

Az óralátogatás alóli felmentés, a magántanulói státusz engedélyezése továbbra is igazgatói jogkör maradt.

Csak halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén kell beszereznie az igazgatónak a gyermekjóléti szolgálat véleményét.

Csak abban az esetben kell megkeresnie az igazgatónak a kormányhivatalt nem halmozottan hátrányos helyzetű tanulóval kapcsolatban, ha az igazgató döntésképtelen. Ebben az esetben a kormányhivatal dönt.
De ebben az esetben is csak azt lehet vizsgálni, hogy a tanuló fejlődése, a tanulmányok folytatása vagy befejezése szempontjából hátrányos-e a magántanulói státusz.

A törvény nem ír elő indoklási kötelezettséget a szülő részére. Ha a szülő úgy látja jónak, hogy megindokolja a kérését, természetesen megteheti.

A magántanuló is tanulói jogviszonyban áll az iskolával.

Akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot tudásáról.(Általában évi kétszeri vizsgázással.)

A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti.
TANULÁS KÜLFÖLDÖN
91. § (1) Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti.
(2) A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.
(3) A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel, kivéve, ha tanulmányait magántanulóként Magyarországon folytatja.


Vissza a főoldalra