ข้อมูลสภาพทั่วไปเกี่ยวกับอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

อำเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น

 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไป

1.1 ลักษณะที่ตั้ง

                        อำเภอมัญจาคีรีเป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 26 อำเภอ  ของจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดขอนแก่น ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น 55 กิโลเมตร 

                 โดยมีทีว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่ บ้านหัน     หมู่ที่  3    ตำบลกุดเค้า

1.2 เนื้อที่

อำเภอมัญจาคีรีมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 735.825 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 459,890 ไร่

1.3  อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ            ติดต่อกับอำเภอหนองเรือ อำเภอบ้านฝาง และอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ทิศใต้                ติดต่อกับกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย และอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับอำเภอบ้านไผ่ และอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับอำเภอแก้งคร้อ และอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

1.4  ลักษณะภูมิประเทศ

                        ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีพื้นที่สูงต่ำสลับกันเป็ลอนคลื่นอยู่ในส่วนของที่ราบสูงโคราชที่ลาดเทลงไปทางทิสตะวันออกและทิศใต้ มีที่ราบลุ่มบางตอน

                                 บริเวณแถบลุ่มแม่น้ำชี มีพื้นที่สูงกว่า     ระดับน้ำทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 150-250 เมตร ทางทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูงและภูเขา ได้แก่ ภูผาแดง, ภูผาดำและภูเม็ง

                                ส่วนทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำชี สภาพภูมิประเทศแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ   คือ

                        1) บริเวณแอ่งโคราช ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น มีทั้งที่ดอนสลับที่นา และที่ราบสูงบางส่วนและบางส่วนเป็นที่ราบลำน้ำชี ครอบคลุมบริเวณตอนกลางถึงตอนล่างของอำเภอ

                        2) บริเวณที่ราบสูงตะวันตก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นถึงลอนลึก มีสภาพเป็นที่ราบสูง ครอบคลุมพื้นที่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ

          2. ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง

          2.1 การปกครอง

                        อำเภอมัญจาคีรีแบ่งเขตการปกครองตาม พ..ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.. 2457 เป็น ตำบล 118 หมู่บ้าน ดังตารางที่ 1

                        มีจำนวนบ้าน  19,208   หลังคาเรือน   จำนวนประชากรทั้งสิ้น 72,017 คน แยกเป็นชาย 36,890 คน หญิง 37,044 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย

                                 ต่อพื้นที่ประมาณ 99 คน/ตารางกิโลเมตร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย เทศบาลตำบล แห่ง คือ เทศบาลตำบลมัญจาคีรี ,

          องค์การบริหารส่วนตำบล  (อบต.)   8   แห่ง   คือ  อบตกุดเค้า ,  นาข่า ,  หนองแปน ,  สวนหม่อน นางาม คำแคน โพนเพ็ก และ  อบตท่าศาลา 

          2.2 การเมือง

                        อำเภอมัญจาคีรีอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1   จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 118 หน่วย มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 52.716 คน  แยกเป็นชาย 25,874 คน หญิง 26,842 คน ดังตารางที่ 2

                        2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (..) อำเภอมัญจาคีรีอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ คน ซึ่งได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาราษฎร

                                ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  23 ธันวาคม  2550

                        3) การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้ง อำเภอมัญจาคีรี ผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มกราคม  2551                                    

3. ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ

          3.1 ด้านเกษตรกรรม   

                   อาชีพหลักของราษฎรอำเภอมัญจาคีรี คือ อาชีพทางด้านเกษตรกรรม มีครอบครัว-เกษตรกร จำนวน 13,815 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 87.94 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

                               มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้น 132,445 ไร่    โดยแยกเป็น ด้านที่สำคัญ ดังนี้.-

1)      ด้านกสิกรรม พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าว อ้อย และมันสำประหลัง ส่วนพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้รองลงมา คือ ไม้ผล พืชผักสวนครัว และมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสริม


ตารางที่ 4 : ข้อมูลสภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอมัญจาคีรี

ที่

พืชเศรษฐกิจ

พืชที่ปลูก

(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย

(../ไร่/ปี)

จำนวนครัวเรือนที่ปลูก

(ครัวเรือน)

1.

ข้าว

121,698

450

11,287

2.

อ้อย

44,971

10,000

2,875

3.

มันสำปะหลัง

32,254

2,000

3,269

4.

ไม้ผล

2,750

850

550

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ข้อมูลเพียงเดือนธันวาคม   2551

2)      ด้านปศุสัตว์  มีการเลี้ยงโค เป็นจำนวนมากในเขตพื้นที่ตำบลหนองแปน กุดเค้า สวนหม่อน และท่าศาลา สำหรับไก่ซึ่งเลี้ยงในลักษณะฟาร์มไก่เนื้อและไก่ไข่ จะทำในรูปแบบของพันธสัญญากับบริษัทอาหารสัตว์

ซึ่งมีอยู่มากในเขตพื้นที่ตำบลท่าศาลา

                                    

                                                    ตารางที่ ข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยงที่สำคัญของอำเภอมัญจาคีรี

ที่

สัตว์ที่เลี้ยง

จำนวน (ตัว)

1.

โค

18,035

2.

กระบือ

1,308

3.

สุกร

3,945

4.

ไก่

384,606

5.

เป็ด

6,730

6.

นกกระทา

563

7.

ห่าน

327

8.

นกกระจอกเทศ

20

9.

สัตว์ปีกสวยงาม

671

10.

อื่น ๆ

782


ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมัญจาคีรี ข้อมูลเพียงเดือนธันวาคม   2551                                                                         

3)      ด้านประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคตามแหล่งน้ำในนา ส่วนการเลี้ยงปลาในลักษณะฟาร์มปลาจะมีอยู่บ้างในเขตพื้นที่ตำบลกุดเค้า สำหรับการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ

เพื่อขาย/บริโภค ส่วนมากจะจับจากบึงกุดเค้าและแม่น้ำชี                                                      

          3.2 ด้านอุตสาหกรรม

                        อุตสาหกรรมของอำเภอมัญจาคีรีส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่น ซึ่งจำแนกประเภทของอุตสาหกรรมดังนี้.-

1)      อุตสาหกรรมในครัวเรือน  ส่วนใหญ่เป็นประเภทหัตถกรรมที่ทำภายในที่อยู่อาศัย ผลิตภัณฑ์จะเป็นจำพวกผ้าไหม เส้นไหม หมอนขิต และเครื่องจักสาน ซึ่งจะใช้แรงงงานของสมาชิกในครัวเรือนและจะทำเป็น

อาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว รวมทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เช่น ขนมจีน และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ

2)      อุตสาหกรรมขนาดย่อม (เงินลงทุนต่ำกว่า 10 ล้านบาทโรงงานประเภทนี้ได้แก่ โรงสีข้าว,  โรงมันเส้น แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม แปรรูปไม้ วัสดุก่อสร้าง เครื่องเรือน/เฟอร์นิเจอร์ ซ่อมรถยนต์/

รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีกระจายอยู่ทุกตำบล

          3.3 ด้านการพาณิชยกรรม

                        - มีธนาคาร จำนวน แห่ง ได้แก่

                                    1. ธนาคารออมสิน สาขามัญจาคีรี

                                    2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชนสาขามัญจาคีรี

                                    3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามัญจาคีรี

                        - มีสหกรณ์ จำนวน แห่ง ได้แก่

                                    1. สหกรณ์การเกษตรมัญจาคีรี จำกัด

                                    2. สหกรณ์ชาวไร่อ้อยมัญจาคีรี จำกัด

                                    3. สหกรณ์สมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน (1) มัญจาคีรี จำกัด

                                    4. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมัญจาคีรี จำกัด

                                    5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองไฮ จำกัด

                        - มีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐาน จำนวน แห่ง

        4. ข้อมูลสภาพทางสังคม

          4.1 การศึกษา

                   อำเภอมัญจาคีรีมีการให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนใน ลักษณะ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบโรงเรียน                                            

1)      การศึกษาในระบบโรงเรียน มีสถานศึกษาที่เปิดดำเนินการ ปีการศึกษา 2552 จำนวน 74 แห่ง ประกอบด้วยสถานศึกษาของรัฐ 72 แห่ง ของเอกชน แห่ง 

โดยแบ่งเป็น กรมอาชีวศึกษา แห่ง กรมสามัญศึกษา  6  โรงเรียน การประถมศึกษาแห่งชาติ  65  โรงเรียน

                            2) การศึกษานอกระบบโรงเรียน  มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ในปี 2551 จำนวน 34 กิจกรรม มีผู้เรียน 1,594 คน แยกได้ดังนี้.-

                         2.1 งานระบบการศึกษานอกโรงเรียน

                                    -  ทักษะอาชีพ                                จำนวน   6  กลุ่ม             100  คน

                                    -  กพอ.                                     จำนวน   5  กลุ่ม             208  คน

                        -  ฝึกอาชีพด้านเทคโนโลยี            จำนวน   2  โครงการ       400  คน

-  ทักษะชีวิต                               จำนวน   2  โครงการ       300  คน

                        -  การจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (อบรมประชาชน)        430  คน                       

                        2.2  ที่อ่านวารสาร                                  จำนวน   23  แห่ง

                        2.3 การจัดการศึกษาเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                    -  ระดับประถม                              จำนวน     63   คน

                                    -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        จำนวน   219   คน

                                    -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    จำนวน   560   คน

                                                                                    รวม      842   คน

                        2.4 ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล                    จำนวน      8  แห่ง

                        2.5 ห้องสมุดประชาชน   จำนวน  1  แห่ง  การจัดการศึกษาทางไกลไทยคม  จำนวน  7  แห่ง

4.2 ศาสนา

1)      จำนวนประชากรที่นับถือศาสนาต่าง ๆ  

พุทธ             คิดเป็นร้อยละ    99.16

คริสต์           คิดเป็นร้อยละ      0.59

อิสลาม         คิดเป็นร้อยละ      0.28

2)      จำนวนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  รวมทั้งสิ้น  125 แห่ง ประกอบด้วย

วัดพุทธรวมทั้งสิ้น                                                               จำนวน   115  วัด

                        จำแนกเป็นวัดพระอารามหลวง                                               -    วัด

                                       วัดราษฎร์                                                                       115  วัด

                        จำแนกเป็นวักมหานิกาย                                                               83  วัด     

     วัดธรรมยุติ                                                                                   32  วัด  

                        จำแนกเป็นวัดมีวิสุงคามสีมา                                                                24   วัด

                                       วัดไม่มีวิสุงคามสีมา                                                        91  วัด

                        - ที่พักสงฆ์                                                                                           จำนวน     9  แห่ง                

3)   จำนวนพระภิกษุ            รวมทั้งสิ้น     370    รูป  ประกอบด้วย

                        - มหานิกาย                                     210    รูป

                        - ธรรมยุติ                                           160     รูป

 

                 4)   จำนวนสามเณร             รวมทั้งสิ้น     127    รูป  ประกอบด้วย

                        - มหานิกาย                                       85    รูป

                        - ธรรมยุติ                                              42    รูป

         4.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

                                สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนอำเภอมัญจาคีรีเป็นแบบเรียบง่ายรักความสงบ เป็นสังคมแบบชนบท โดยที่สภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพยังคงยึดถือ

                      จารีตประเพณีดั้งเดิมตามแบบ  ฉบับของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่วไป การสื่อความหมายส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาอีสาน มีเพียงส่วนน้อยในเขตชุมชนเมือง

                      ที่พูดภาษาไทยภาคกลาง

                        ขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ งานประเพณีวันสงกรานต์ งานประเพณีบุญบั้งไฟ งานประเพณีทำบุญวันเข้าพรรษา  งานประเพณีทำบุญวันออกพรรษา

                       งาน  ประเพณีทอดกฐิน   และงานประเพณีวันลอยกระทง เป็นต้น

          4.4 การสาธารณสุข

                        1)   มีสถานบริการด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐ เอกชน ดังนี้.-

                                                - โรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง                           จำนวน     1  แห่ง

                                    - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                                          จำนวน     1  แห่ง

                                                - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน                จำนวน   11  แห่ง

                                                - สถานพยาบาลของเอกชน (คลินิก)             จำนวน   10  แห่ง

                                                - ร้านขายยาแผนปัจจุบันมี                                    จำนวน     3  แห่ง

                                                                                                           รวมทั้งสิ้น   26  แห่ง

2)      จำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  แยกได้ดังนี้.-

-  แพทย์                                                จำนวน              6             คน

-  ทันตแพทย์                                       จำนวน              3          คน

-  เภสัชกร                                            จำนวน                  5              คน

-  พยาบาล                                            จำนวน                  57           คน

-  จนท.สาธารณสุข                            จำนวน                  44         คน

-  จนท.อื่น ๆ                                       จำนวน                   2              คน

-  อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน              1,444     คน

                                                                                    รวมทั้งสิ้น          1,310    คน         

                        3) อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็นร้อยละ 100

4) หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 118 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ได้ร้อยละ 100

          4.5 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

              อำเภอมัญจาคีรีมีส่วนราชการที่ทำหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คือ สถานีตำรวจภูธรอำเภอมัญจาคีรี

1. ข้อมูลอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรอำเภอมัญจาคีรี

                   - ชั้นสัญญาบัตร         จำนวน    13   นาย

                   - ชั้นประทวน             จำนวน    99  นาย

                                       รวมทั้งสิ้น   112    นาย

      5. ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ

         5.1 ทรัพยากรดิน

                   ลักษณะดินเขตอำเภอมัญจาคีรีส่วนใหญ่เป็นดินนทรายละเอียด ซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ อุ้มน้ำได้น้อย แต่มีคุณสมบัติในการระบายน้ำได้ดี 

                จึงเหมาะสำหรับการทำการเกษตรด้านการปลูกพืชไร่พืชสวน เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ไม้ผลต่าง ๆ เป็นต้น ดินที่เป็นปัญหาของอำเภอ คือ ดินเค็ม ซึ่งกระจายอยู่ทางแถบตะวันออก                     

               ของอำเภอบริเวณที่ราบลุ่มลำน้ำชี ในเขตพื้นที่บางส่วนของตำบลกุดเค้า สวนหม่อน หนองแปน และท่าศาลา

                   ปัญหาด้านทรัพยากรดินในเขตอำเภอมัญจาคีรีกิดขึ้นทั้งจากลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่คือ ดินเค็ม และจากการทำการเกษตรหรือใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมและขาดการบำรุงดิน 

               ส่งผลให้  เกิดปัญหาหน้าดินถูกชะล้างพังทลายในพื้นที่ที่เป็นดินตื้น และปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ ซึ่งพบกระจายอยู่ทั่วไปในเขตอำเภอโดยสรุปดินในเขตอำเภอมัญจาคีรีมัศักยภาพปานกลาง

               สำหรับการพัฒนาการเกษตรและส่วนใหญ่เป็นดินที่ต้องได้รับการปรับปรุงบำรุงดินในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการในแง่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นต้น     

         5.2 ทรัพยากรน้ำ

                   อำเภอมัญจาคีรีมีแหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำชี บึงกุดเค้า ขนาดเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ ลำห้วยคำปากดาว ลำห้วยยาง ลำห้วยใหญ่ ลำห้วยเตย 

                      , ลำห้วยพะเนาว์เป็นต้น นอกจากนี้มีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

                   -  โครงการชลประทานขนาดกลาง จำนวน แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 10 ตำบลกุดเค้า ความจุกักเก็บน้ำ 1.09 ล้าน ลบ. พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่

                   -  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำนวน สถานี                                                         

                   -  โครงการชลประทานขนาดเล็ก , หนองน้ำ สระน้ำ ฝาย คสล., บ่อบาดาล บ่อน้ำตื้น ระบบปะปาหมู่บ้าน เป็นต้น

                     ในส่วนของแหล่งน้ำใต้ดินนั้น มีกระจายอยู่ทั่วไปในเขตพื้นที่ โยมีอัตราการไหลของน้ำเฉลี่ย 5 – 50 แกลอน/นาที ซึ่งบางแห่งจะมีคุณภาพไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการอุปโภค

                               บริโภค เพราะมีรสกร่อยเนื่องจากคุณภาพและลักษณะของดินบางแห่งเป็นดินเค็ม

                      จากการเพิ่มของประชากรและการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมเป็นผลให้ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณน้ำ

                            ในแหล่งน้ำผิว     ดิน ทั้งแม่น้ำสายหลัก คือ  แม่น้ำชี รวมถึงบึงกุดเค้า ลำห้วยสาขา และหนองน้ำต่าง ๆ มีแนวโน้มลดลง  อันเนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของป่าต้นน้ำทำให้เกิดภาวะ

                             แห้งแล้ง      และฝนทิ้งช่วงการตื้นเขินของลำน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำอันเนื่องมาจากวัชพืชการสะสมของตะกอนทำให้ประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ ลดลงซึ่งส่งผลต่อการ

                             ขาดแคลนน้ำ   สำหรับการทำการเกษตรโดยเฉพาะในเขตชุมชนเทศบาลตำบลมัญจาครียังทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำอีกด้วย

         5.3 ทรัพยากรป่าไม้

                     อำเภอมัญจาคีรีมีพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ป่า พื้นที่รวม 238,525ไร่ ดังนี้.-

                     1)  ป่าโคกหลวง  ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนางาม คำแคน โพนเพ็ก ท่าศาลา หนองแปน สวนหม่อน และนาข่า พื้นที่ 129,619 ไร่

                     2)  ป่าโคกหลวงแปลงที่สาม ครอบคุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนางาม นาข่า อำเภอมัญจาคีรี และพื้นที่บางส่วนขอนตำบลนาแพง บ้านโคก ซับสมบูรณ์ กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย พื้นที่ 11,250 ไร่ (ส่วนของอำเภอมัญจาคีรี)

                                 ปัจจุบันรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2536 เรื่อง นโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกลุกที่ดินของรัฐ โดยกรมป่าไม้มอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมให้กับสำนักงานปฏิรูปทีค่ดินเพื่อ

การเกษตร นำไปปฏิรูปที่ดินให้กับเกษตรกร ซึ้งในเขตพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีได้มีการมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (บางส่วนทั้ง ป่า เพื่อนำไปปฏิรูปที่ดินมอบให้แก่เกษตรกร  จึงทำให้เหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะต้องดูแลรัษาไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้แต่เพียงบางส่วนเท่านั้น

                                 สำหรับในส่วนป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีนี้ ยังแยกเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จำนวน แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ซึ่งประกาศซ้อนทับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคก-หลวงและป่าโคกหลวงแปลงที่สาม นอกจากนี้ ในอำเภอมัญจาคีรียังมีป่าชุมชนและป่าสาธารณประโยชน์ เช่น ป่าดอนปู่ตา ป่าช้า ป่าวัด ป่าทำเลเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ซึ้งกระจายอยู่ทั่วไปตามหมู่บ้าน 

ตำบลต่าง ๆ

       5.4ทรัพยากรการท่องเที่ยว

                     อำเภอมัญจาคีรีมีทรัพยากรทางแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจำนวน แห่ง ได้แก่                            

                 1) หมู่บ้านเต่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  อยู่ที่บ้านกอก หมู่ที่ 3,14 ตำบลสวน-หม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีเต่าเพ็ก ซึ่งเป็นเต่าบกชนิดหนึ่ง ลักษณะกระดอกมีสีเหลืองแก่ปนน้ำตาลอาศัยอยู่รวมกันกับมนุษย์อยู่ทั่วไปตามหมู่บ้าน

                 2) วัดอุดมคงคาคีรีเขต (วัดหลวงปู่ผาง) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อยู่ที่บ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งวัดตั้งอยู่เชิงเขาภูผาดำ อาณาบริเวณวัดสงบร่มรื่นด้วยธรรมชาติ มีลำธารไหลผ่านตลอดปี มีวิหารที่สวยงามซึ่งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ผาง เกจิอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไป

                 3) น้ำตกห้วยเข อยู่บนเทือกเขาภูเม็งง พื้นที่บ้านคำปากดาว ม.5 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

                 4) แหล่งโบราณคดีโนนบ้านเค้า มีแผ่นสลักศิลาใบเสมาสมัยทวาราวดี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดป่าอำเภอมัญจาคีรีวนาราม ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

                 5บึงกุดเค้า เป็นบึงขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อน

                     6)  กล้วยไม้พันธ์ช้างกระ  วัดป่าศรีมัญจา   หมู่ที่  13   ตำบลกุดเค้า

      6. ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

         6.1 การคมนาคม

                   การคมนาคมของอำเภอมัญจาคีรีอาศัยการคมนาคมทางบกเป็นหลัก  โดยมีทางหลวงแผ่นดินเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับจังหวัดขอนแก่นและอำเภอใกล้เคียงต่าง ๆ ได้สะดวก สำหรับเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง

อำเภอกับตำบล  หมู่บ้าน  และระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน  มีเพียงบางเส้นทางที่เป็นทางหลวงชนบท  รพช.,ยธ.ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นถนนลูกรังและถนนดิน  ซึ่งถนนเชื่อมระหว่างตำบล  หมู่บ้านนี้จะมีปัญหาถนนเป็นหลุม

บ่อชำรุดเสียหายมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน  ทำให้การสัญจรไปมาและการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก

                     สำหรับเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของอำเภอมัญจาคีรี มีดังนี้.-

                     - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223                        สายอำเภอบ้านไผ่ – อำเภอแก้งคร้อ

                     - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062                       สายบ้านทุ่ม – อำเภอมัญจาคีรี

                     - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2144                       สายทางหลวงหมายเลข 223- วัดอุดมคงคีรีเขต

                     - ทางหลวงชนบท  รพช.ขก. 3011                        สายบ้านดอนโมง – บ้านดอนแก่นเท่า

                     - ทางหลวงชนบท  รพช.ขก. 3014                        สายบ้านป่าผุ – บ้านเหล่านาดี

                     - ทางหลวงชนบท  รพช.ขก. 3097                        สายบ้านหัน – บ้านหนองสองห้อง

                     - ทางหลวงชนบท  รพช.ขก. 3115                        สายบ้านขามป้อม – บ้านคำแคนใต้


Comments