Statut

STATUT

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Woźnickiej

/TEKST JEDNOLITY/

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIGOCIE WOŹNICKIEJ zwana dalej OSP.

§ 2

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Z 2009 r. nr 178 poz. 1380 z późn. zm.), a także niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą OSP jest sołectwo Ligota Woźnicka, ul. Karola Miarki 10, gmina Woźniki, województwo Śląskie.

§ 4

Terenem działania OSP jest Ligota Woźnicka będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

§ 6

OSP może wchodzić w Związki OSP lub z nich występować. OSP może wstępować w inne związki i z nich występować.

§ 7

OSP może posiadać sztandar, używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej wg wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 8

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudnić pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9

Celem OSP jest:

1. działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,

2. branie udziału w akcjach ratowniczych, przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych klęsk i zdarzeń,

3. informowanie ludności o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach zapobiegania przed nimi,

4. rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu poprzez spotkania i szkolenia organizowane w budynku OSP oraz korzystanie zarówno z pomieszczeń jak i wyposażenia OSP w Ligocie Woźnickiej,

5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,

6. działanie na rzecz ochrony środowiska,

7. wspomaganie rozwoju i społeczności lokalnej,

8. rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji,

9. rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, poprzez organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,

10. wychowywanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie patologii społecznej,

11. rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej,

12. działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami,

13. promowanie inicjatyw i liderów lokalnych,

14. inicjowanie i promowanie dialogu społecznego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

15. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

16. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa,

17. organizowanie szkoleń dla swoich członków i społeczności lokalnych,

18. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

§ 10

Zadania i cele wymienione w § 9 OSP realizuje przez:

1. udzielanie pomocy wzajemnej w rejonach sąsiedzkich,

2. organizowanie spośród swoich członków zespołu ratowniczego,

3. przedstawienie organom władzy samorządu terytorialnego i administracji państwowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń lokalnych,

4. prowadzenie szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną,

5. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

6. organizowanie zespołów kulturalno - oświatowych i sportowych,

7. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu,

8. pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych z przeznaczeniem na cele statutowe,

9. mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałanie innym zagrożeniom,

10. inicjowanie i organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, przeglądów i innych form prezentacji dorobku amatorskiego ruchu artystycznego,

11. organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,

12. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz promocyjnej wśród społeczności lokalnej,

13. organizowanie spotkań z mieszkańcami określających kierunki rozwoju sołectwa.

§ 11

1. Działalność określona w § 9 i § 10 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i jako działalność odpłatna.

2. Walne Zebranie Członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

3. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP, jeżeli Walne Zebranie Członków podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

1. Członkami OSP mogą być osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawicieli ustawowych mogą należeć do OSP i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Osoby fizyczne wymienione w art. 44 ustawy z dnia 07.04.1989, Prawo o stowarzyszeniach i osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi OSP.

3. Członkami młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych.

4. Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej nie biorą udziału w akcjach ratowniczych.

§ 13

Przyjęcie w poczet członków OSP następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§ 14

Członkowie OSP dzielą się na:

1. członków zwyczajnych, w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

2. członków wspierających,

3. członków honorowych.

§ 15

Członkiem zwyczajnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:

„W pełni świadom obowiązków strażaka ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej."

§ 16

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, współdziałająca w rozwoju OSP i wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalności. Członek wspierający — osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków bez prawa głosowania.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości jednak nie niższej niż ustaloną przez Walne Zebranie Członków OSP na dany rok.

§ 17

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 18

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

1. wybierać i być wybierani do władz OSP,

2. uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,

3. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,

4. korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

5. używać munduru i odznak.

§ 19

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,

2. przestrzegać postanowień statutu jak i regulaminów i uchwały władz OSP,

3. podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,

4. dbać o mienie OSP,

5. regularnie płacić składki członkowskie.

§ 20

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się zespół ratowniczy.

§ 21

Członkostwo ustaje na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia z OSP,

2. wykluczenie przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu oraz popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP,

3. skreślenie z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 2 lata,

4. likwidacji OSP,

5. śmierci członka OSP,

6. likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.

§ 22

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania OSP w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu.

1. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 18 i 19 niniejszego statutu.

2. Wykluczenie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zebranie Członków.

§ 23

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

§ 24

Władzami Ochotniczej Straży Pożarnej są:

A. Walne Zebranie Członków,

B. Zarząd,

C. Komisja Rewizyjna.

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 25

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą OSP.

§ 26

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1. z głosem decydującym — członkowie zwyczajni i honorowi,

2. z głosem doradczym — członkowie wspierający.

§ 27

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 28

Zwyczajne Walne Zebranie Członków sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest raz na pięć lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 29

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków sprawozdawczo - wyborcze dokonuje wyboru spośród siebie:

- 5-9 członków Zarządu,

- 3-5 członków Komisji Rewizyjnej,

- delegatów na Zjazd Związku OSP, którego członkiem jest OSP,

- członków do nadrzędnego zarządu oddziału związku OSP.

2. Kadencja władz OSP trwa 5 lat.

3. Wybory do władz OSP odbywają się w drodze głosowania tajnego przy nieograniczonej liczbie zgłoszonych kandydatów.

4. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

§ 30

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd OSP w następujących okolicznościach

1. na podstawie uchwały Zarządu OSP,

2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3. na żądanie 1/3 liczby członków,

4. na żądanie Związku OSP, którego członkiem jest OSP,

5. na żądanie właściwego miejscowego Zarządu Gminy.

§ 31

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 32

Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 33

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Zjazd Związku OSP do którego należy OSP,

2. rozpatrywanie i przyjmowanie wniosków oraz sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności,,

3. uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP,

4. uchwalanie wysokości składki członkowskiej,

5.udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,

7. podejmowanie uchwał o zmianach statutu i rozwiązaniu OSP,

8. podejmowanie uchwał o wstąpieniu bądź wystąpieniu ze związku OSP RP lub innego związku OSP,

9. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych będących własnością OSP,

10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,

11. określenie przedmiotu prowadzonej przez OSP działalności gospodarczej.

§ 34

1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków jest konieczna obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków, oprócz spraw personalnych, zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

3. W wypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 35

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawach personalnych zapadają zwykła większością głosów w głosowaniu tajnym.

2. Głosowanie może być jawne jeśli żąda tego większość uprawnionych do głosowania.

§ 36

Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, zmiany statutu, rozwiązania OSP i nadania honorowego członkostwa są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 37

1. W razie nie odbycia się Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd zobowiązany jest przed upływem 14 dni powołać ponownie zebranie według tego samego porządku obrad.

2. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie przystąpienia i wystąpienia ze związku OSP oraz wyboru do władz OSP.

§ 38

Przebieg Walnego Zebrania Członków oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

B. ZARZĄD

§ 39

1. Zarząd wybrany przez Walne Zebranie Członków pełni funkcję organu wykonawczego OSP.

2. Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, naczelnika, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.

§ 40

1. Zarząd może dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu. Dokooptowanie wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków,

2. Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji lub śmierci.

§ 41

Do zadań Zarządu należy:

1. reprezentowanie interesów OSP,

2. realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków,

3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

4. niezwłoczne zawiadamianie Sądu Rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie Zarządu i komisji rewizyjnej,

6. opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków,

7. udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,

8. przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,

9. przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,

5. zaciągnięcie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego Zarządu,

10. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych , zespołów kulturalno - oświatowych i sportowych,

11. dokonanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.

12. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,

13. wykonanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom Walnego Zebrania Członków,

14. tworzenie zespołu ratowniczego.

§ 42

Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac Zarządu.

§ 43

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i zwoływane są przez Prezesa.

§ 44

1. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu.

2. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 45

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP dwie osoby: prezes i skarbnik, lub wiceprezes (po udzieleniu mu pełnomocnictwa przez prezesa) i skarbnik.

§ 46

Naczelnik kieruje zespołem ratowniczym jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń. Do kompetencji naczelnika należy:

1. wyznaczenie członków OSP do wykonywania zadań ratowniczych,

2. organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,

3. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,

4. kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,

5. kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi siłami OSP,

6. dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,

7. opracowanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i środki gaśnicze.

§ 47

Za wzorowe wykonywanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:

1. pochwałę ustną,

2. pochwałę w rozkazie naczelnika straży,

3. wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody,

4. sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 48

Za niewłaściwe wykonywanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1. upomnienie ustne,

2. nagana w rozkazie naczelnika,

3. wystąpienie do Zarządu o wykluczenie członka z OSP.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 49

1. Komisja Rewizyjna wybrana przez Walne Zebranie Członków jest organem kontrolnym OSP.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 50

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzenie przynajmniej 1 raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacenia składek członkowskich,

2. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,

3. wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.

§51

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 52

1. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Dokooptowanie wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

2. Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

3. Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie zgodnie z § 21 ust. 2.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a) być członkami Zarządu, małżonkami tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określono w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

§ 52A

1. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§ 53

Majątek i fundusze OSP powstają:

1. ze składek członkowskich,

2. z dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3. z dochodów z majątku oraz imprez,

4. z ofiarności publicznej,

5. z wpływów z działalności gospodarczej, na którą OSP otrzymała zgodę właściwych organów, jeżeli OSP prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu.

§ 54

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.

1. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze służyć będą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

2. OSP może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu nieruchomości na własny rachunek.

3. Zabrania się wykorzystywania majątku OSP niezgodnie z przepisami i niniejszym statutem.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 55

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

§ 56

Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 57

Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania Członków, na którym ma być rozpatrzony wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 58

W razie rozwiązania OSP Walne Zebranie Członków wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania Członków komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.

§ 59

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność samorządu terytorialnego. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji miejscowej Gminy.