Historia

Z kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewiskach

Nie wiem czy wiecie, że pierwszym komendantem OSP w Chlewiskach był Tadeusz Wójcik. To on zainicjował zorganizowanie Straży Pożarnej w naszej miejscowości a było to w 1950 roku! Pierwszymi członkami byli: Wójcik Tadeusz, Leiszner Włodzimierz, Kubiak Władysław, Śmieszek Franciszek, Wesołowski Ignacy, Miłkowski Henryk, Barańczak Franciszek, Jankowiak Stanisław, Wilk Antoni, Adamiak Feliks, Banaszyk Władysław, Nycz Tadeusz, Kaczmarek Henryk, Mazantowicz Leon, Madziarek Władysław, Napierała Józef, Foltyn Leon oraz Chudy Franciszek.

Działalność rozpoczęto od naprawy drewnianej strażnicy oraz sprzętu jaki znajdował się w strażnicy tzn. sikawka konna, 50 m węża, 6 m węża ssącego oraz  3 trąbki alarmowe. Kolejnego roku w miesiącu lipcu otrzymano z zespołu Bytyń: 7 toporków, 5 pasków bojowych, 1 zatrzaśnik, 1 gwóźdź ratunkowy, 15 m linki ratunkowej oraz 3 bosaki. W 1951 roku „OSP Chlewiska” brały po raz pierwszy udział w akcjach bojowych. Były to pożary w Pamiątkowie, w lesie lipnickim i w Radzynach, przy płonącym stogu. Straż pozyskiwała środki finansowe poprzez zbiórki złomu oraz organizowanie letnich zabaw za które można było zakupić mundury wyjściowe dla członków straży oraz „orzełek" dla komendanta Na bieżąco konserwowano sprzęt strażacki (zużytym olejem ciągnikowym), oraz przeprowadzano intensywnie ćwiczenia sekcji bojowej, która na zawodach w Kaźmierzu w 1955 roku zdobyła I miejsce.

strażacy z Chlewisk podczas zawodów 

Stan osobowy OSP w Chlewiskach do 1958 roku liczył 19 osób. W roku 1958 liczba członków zwiększyła się o jedną osobę, był to druh Kusz Nikodem, który został wybrany podczas nowych wyborów na prezesa OSP Chlewiska. 31 III otrzymano od Komendy Powiatowej z Szamotuł motopompę DKW typ M880. Natomiast 15 VI została uroczyście oddana do użytku nowa strażnica poświęcona przez ks. Bogumiła Tłoka. W tym samym dniu odbyły się zawody gminne na których nasza straż bardzo dobrze wypadła. Do pożaru stawiano się aż 6 razy! w tym cztery razy konną sikawką oraz dwa razy motopompą. W kolejnym roku działalności tj. roku 1959 straż powiększyła się o kolejnego członka Jujeczkę Feliksa. Poza corocznymi imprezami został zorganizowany wyjazd do „Cyrku” w Poznaniu oraz wyjazd do Sierakowa na pokazy konne. Z oszczędności dokonano zakupu trójnika, opatrunku, farb do pomalowania motopompy, niezbędnych części, kolejną prenumeratę „Strażaka” oraz buty gumowe i kombinezony dla sekcji bojowej. Przez najbliższe kilka lat można powiedzieć, że nasza straż nie istniała; nie brano udziału w zawodach, nie przeprowadzano żadnych bojowych ćwiczeń, nie odbywały się wiejskie imprezy. Doszło do kilku zmian wśród członków: ubył Adolewski Józef, Nycz Tadeusz, natomiast wstąpił Zielonka Jan. Liczba członków 19-tu. 

 

Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 II 1965 został wybrany ten sam Zarząd. Do straży wpisał się Bera Antoni. Odbyła się jedna zabawa letnia. Zarząd podjął uchwałę aby pomóc choremu małżeństwu Zalantów; któremu to przekazano 200 zł. Dnia 8 XI 1965 roku zmarł druh Zalent Albin, w pogrzebie uczestniczyła cała jednostka, przed nim zmarła jego żona. Dziećmi po zmarłych zajęli się druhowie: Kusz Nikodem, Wilk Antoni i Jujeczka Stanisław.

Załatwiono pobyt w „Domu Dziecka" w Lipnicy u Sióstr Zakonnych, z dziećmi tymi utrzymywano kontakty. 18 XI w Komendzie Powiatowej Wójcik Tadeusz otrzymał odznakę „Wzorowego Strażaka”. Kolejnego roku nastąpiła zmiana Zarządu, odszedł skarbnik Śmieszek Franciszek, a na jego miejsce wybrano druha Wilka Antoniego. Członków 18-tu.

W 1967 roku brano udział w zawodach w Gorszewicach. Urządzono jedną zabawę letnią. Odkupiono od OSP Kopanina: trójnik i prądownicę.

W 1968 roku stan członków się nie zmienia nadal liczy 18-tu. Brano udział przy sadzeniu drzewek w czynie społecznym, udział wzięli WSZYSCY DRUHOWIE. Otrzymano drugą motopompę M800.

31 III 1969 roku na Walnym Zebraniu dokonano wyboru nowego prezesa; został nim Mazantowicz Leon. Przyjęto nowego członka Łodygę Hieronima. Do pożaru stawano raz w Radzynach i w próbnym alarmie w lesie kaźmierskim. Z szeregów straży odszedł druh Barańczyk Franciszek, pogrzeb odbył się w Naramowicach gdzie uczestniczyli wszyscy druhowie. Straż liczy 18-tu członków. Kombinat dostarczył ubrania ochronne dla sekcji bojowej.

Druh Jujeczka Feliks wyprowadza się z Chlewisk. Na początku roku 1972 straż została zaskoczona alarmem, którego to dokonał kierownik zakładu Jeziorski Bogdan, druhowie spisali się bardzo dobrze, a kierownik zadowolony podziękował strażakom za bojowość. Do pożaru straż stawała dwa razy, w Kokoszczynie i Kiączynie.

W styczniu 1973 roku przeprowadzono akcje „Centrum Zdrowia Dziecka i Szpitali”, zebrano 160 zł i przekazano je Gminnemu Komitetowi. W tym samym roku nie podając przyczyny zrezygnował z członkostwa druh Chudy Franciszek. Straż liczy 16-tu członków. Przez najbliższe kilka lat doszło do kilku roszad pośród członków: ubył druh Łodyga Henryk a wstąpił Banaszyk Kazimierz, Wojciechowski Zdzisław, Kowalewski Kazimierz, Kasprzyk Henryk, Kaleta Kazimierz.

Na Walnym Zebraniu 20 II 1976 roku wręczono odznaki za wysługę: 25 lat (13członków), 15 lat (Przybylski Stanisław) 10 lat (Stefański Zdzisław). W czerwcu tego roku przekazano naszej straży protokolarnie sprzęt po byłej strażnicy w Brzeźnie. Na Walnym Zebraniu sekretarz ZGOSP druh Grupa Andrzej dokonał dekoracji druhów „Odznaką srebrną”: Mazantowicz Leon, Wójcik Tadeusz, Wilk Antoni, Wesołowski Ignacy, Banaszyk Władysław, Jankowiak Stanisław. Odznaką „Wzorowych Strażaków”: Tyll Kazimierz (który w przyszłym roku opuszcza szeregi naszej straży z powodu zmiany miejsca pracy), Kubiak Władysław, Magdziarek Władysław, Adamiak Feliks, Wojciechowski Zdzisław (rok później). Brano udział w zawodach w Gaju Małym, gdzie przekazano 100 zł na gwóźdź do sztandaru straży w Gaju Wielkim. Druh Kasprzyk Henryk został wysłany na kurs mechanika motopompy do Kościana. Przeprowadzono zbiórkę pieniężną  na Fundusz Ochrony Państwa, uzyskaną kwotę przekazano na konto naszej straży. Brano również udział w czynie społecznym przy budowie boiska sportowego w Kaźmierzu.

W roku 1979 zmarł nagle druh Banaszyk Władysław - długoletni sekretarz naszej straży, natomiast druh Kubiak Władysław na skutek zmiany miejsca pracy wystąpił z szeregów chlewiskiej Straży. Brano udział w strażackich zawodach w Kaźmierzu. Sekretarz ZGOSP Włodarczak Wiesław udekorował „Odznaką brązową” druha Adamiaka Feliksa, a druhów Adamiaka Józefa i Przybylskiego Stanisława odznaczono odznaką „Wzorowego Strażaka”.

Na Walnym Zebraniu w 22 XI 1980 roku wybrano nowy Skład Zarządu: prezes – Mazantowicz Leon wiceprezes naczelnik – Wilk Antoni sekretarz – Kaleta Kazimierz zastępca naczelnika – Pasternak Henryk gospodarz – Przybylski Stanisław Członków straż liczy 19-tu przybyli: Nowak Włodzimierz oraz Cieślak Roman.

Rok 1981. Z powodu Stanu Wojennego Walne Zebranie nie odbyło się. Był to bardzo przykry rok, 27 II zmarł długoletni gospodarz straży druh Wesołowski Ignacy, a w 24 XI w wypadku samochodowym zginął sekretarz naszej straży druh Kaleta Kazimierz. Skarbnik otrzymał od sekretarza ZGOSP w Kaźmierzu dwie nowe pieczątki (okrągła i nagłówkową). Starą pieczątkę komisyjnie zniszczono (spalono).

W Walnym Zebraniu 19.11.1982 roku uczestniczył Komendant Rejonowy Gałężewski Wojciech oraz sekretarz ZOSP Włodarczak Wiesław, który to udekorował druha Wójcika Tadeusza „Odznaką złotą”. Kolejne Walne Zebranie odbyło się dopiero w 1984 roku. Przybyło kilku nowych członków: Kaleta Krzysztof, Zawisza Stefan, Peatz Stefan, Mazantowicz Bernard, Robakowski Wiesław, a ubył Pasternak Henryk.

W 1983 roku uczestniczono w Gminnych Zawodach w Młodasku, kolejnego roku w Sokolnikach Małych za które otrzymano nagrodę pieniężną Urzędu Gminy i Kombinatu PGR. Sekretarz ZOSP wręczył odznakę za wysługę 30-tu oraz 20-tu lat. Rok 1985 należał do bardzo pracowitych, trzeba było dużo ćwiczyć gdyż odbywały się Zawody Gminne w Młodasku a także Rejonowe w Zajączkowie. W czynie społecznym pozbierano złom. Zgodnie z pismem Banku Spółdzielczego zlikwidowana została Książeczka Oszczędnościowa, a wkład z oprocentowani przeniesiono na konto i otrzymano książeczkę czekową, podpisy uwierzytelniające złożyli: Wilk Antoni i Mazantowicz Leon. Otrzymano nagrodę pieniężną z Urzędu Gminy na konto Straży. Kolejnego roku również otrzymano pieniężną nagrodę z Urzędu Gminy oraz Kombinatu PGR. Ubył druh Barucki Janusz.

W 1987 roku nie odbyło się Walne Zebranie, niezależne to było od naszej straży a od Zarządu Gminnego. Zawody Gminne odbyły się po raz kolejny w Młodasku. Nie udało się zdobyć honorowego miejsca, ale za to podczas dwóch kolejnych zajęto II miejsce (1988, 1989), otrzymano za to nagrody pieniężne.

2 VI 1989 roku zmarł druh Nowak Włodzimierz. Straż liczy 17-tu + 5 członków honorowych, są to: Adamiak Feliks, Madziarek Władysław, Foltyn Leon, Napierała Józef, Henryk Kaczmarek. Podjęto uchwałę w sprawie członków honorowych, aby nie płacono składek, a na Walne Zebranie byli zapraszani, gdyż należy im się to za ich długoletnią społeczną pracę! 

członkowie OSP Chlewiska podczas jednego z zebrań 

Wskrzeszenie OSP w Chlewiskach!

Upłynęło 8 lat zanim odbyło się kolejne Walne Zebranie nastąpiło to dnia 06.07.1997 r. Straż członków liczy 10. Wybrano nowy Zarząd, w skład którego weszli:

prezes:             Frącek Aleksander

naczelnik:         Michalski Jerzy

skarbnik:          Woźniak Jerzy

sekretarz:         Fortuniak Izabela

W listopadzie dostaliśmy od wójta gminy samochód marki ŻUK. Bardzo ciężką społeczną pracą odnowiono go.

Kolejnego roku tj. 1998 udało się zorganizować wspólnymi siłami czyszczenie specjalistycznego sprzętu oraz pogłębiania zbiornika wodnego przy strażnicy. Staw oczyszczono z trzcin, które coraz bardziej zarastały go. Estetyka dzięki tym wszystkim kosmetycznym zabiegom  była nieporównywalna do wcześniejszego stanu. Otrzymano od Urzędu Gminy mundury galowe dla Zarządu oraz dla naszych młodszych druhów dresy. Na kolejnych Gminnych Zawodach w Kaźmierzu za udział otrzymano pieniężną nagrodę z UG. Młodzi druhowie brali udział trzy lata z rzędu w rajdzie, którego zawsze wygrywano i tym sposobem przejściowy puchar został na dobre w OSP Chlewiska Na kolejnych Gminnych Zawodach  tym razem w Bytyniu OSP Chlewiska zdobywają II miejsce. W roku 2001 dnia 10.01 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na którym wybrano nowe władze.

                 prezes:        Jerzy Michalski

            naczelnik:         Piotr Sworek

             skarbnik:         Jerzy Woźniak

Na Zawodach Pożarniczych w Kaźmierzu chłopacy w wieku 15-18 lat zdobyli dobre II miejsce. W sierpniu wybraliśmy się na Turniej Piłkarskich Drużyn Pożarniczych w Chojnie – bardzo sympatyczna impreza na którą wybraliśmy się także w następnym roku. Ze strażakami biorącymi udział w Turnieju pojechali również mieszkańcy Chlewisk którzy bardzo aktywnie wspierali naszych druhów w akcji. Pokazaliśmy wszystkim na co nas stać.

Dnia 14.02 2002 roku odbyło się w naszej jednostce zebranie sprawozdawcze. Zasłużeni druhowie otrzymali odznaczeni za 50, 20, 15 lat członkostwa oraz 17 brązowych odznak Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W przeddzień św. Floriana - patrona strażaków, w Kaźmierzu zorganizowano uroczyste obchody Dnia Strażaka. Wszystko zaczęło się od zbiórki przy Ośrodku Zdrowia w Kaźmierzu. W asyście orkiestry dętej strażacy przemaszerowali do kościoła, gdzie odprawiono uroczystą mszę św., po której dokonano poświęcenia trzech nowych wozów bojowych. Świętowało osiem jednostek OSP, bowiem tylko tyle funkcjonuje na terenie naszej gminy Kaźmierz, są to Kaźmierz, Chlewiska, Bytyń, Gaj Wielki, Gorszewice, Kopanina, Radzyny oraz Sokolniki Małe.

Wręczono Złote, Srebrne oraz Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa, odznaki „Wzorowego Strażaka” oraz odznaki za wysługę lat. Podsumowano również Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Strażacki Trud dla Ciebie i Innych”, w grupie przedszkolnej I miejsce zajął Jakub Sworek.

W tym roku braliśmy udział w następujących zawodach sportowych: w Manieczkach (M.D.P.), Kaźmierskie Zawody Pożarnicze na których ekipa naszych starszych strażaków zajęła pierwsze miejsce. Z tego powodu dotarliśmy do Wróblewa na Powiatowe Zawody Pożarnicze. Na koniec roku nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza brała udział w rajdzie zorganizowanym w Kaźmierzu.

Kolejny rok zaczął się bardzo pomyślnie dla druha Pawła Szymańskiego. Zajął on medalowe miejsce w Turnieju Wiedzy Pożarniczej na poziomie powiatowym wśród szkół średnich. Podczas obchodzenia Dnia Strażaka poświęcono sztandar jednostki OSP Kaźmierz a nasi druhowie otrzymali odznaczenia; 7 odznak „Wzorowy Strażak”, 9 Brązowych Odznak MDP. Przybyło w tym roku 3 członków. Na corocznych Zawodach Sportowo - Pożarniczych chłopcy 15-18 lat zajęli III miejsce. Druhowie naszej jednostki biorą czynny udział w budowie świetlicy wiejskiej. Wyróżnić trzeba druha Jerzego Michalskiego oraz sołtysa naszej wsi i zarazem członka straży druha Andrzeja Marciniaka. Delegacja brała udział w I Europejskich i IV Krajowych Zawodach Sikawek Konnych w Ciechowie.

ROK 2005 doczekaliśmy się nowego kompleksu remiza – strażnica!:)

Na otwarcie zostało zaproszonych wiele osobistości m.in. ks. Zdzisław Potrawiak, który dokonał pamiątkowego wpisu w naszej kronice, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Michał Ziemski, Komendant Gminnej OSP Stanisław Kłos, i inni.