Nye utstillinger i Oslo ProsjektromLYX

Opening 
SATURDAY 
27.02.2017 — 14.00 - 16.00  
Performance at 15.00 by Jennie Bergsli

Karoline Lund & Veronica Bruce (NO)

Kontaktinformasjon:
tlf 99322597  www:osloprosjektrom@osloprosjektrom.no  


Comments