Kommande aktiviteter

Oskarshamns Historiska Förening har följande föreläsningsserie våren 2020

Kulturhuset 5 februari 2020, kl. 19.00

Årsmöte och föreläsning med Docent Malin Lennartsson

Årsmöte

Se kallelse och dagordning för årsmötet nedan.

Docent Malin Lennartsson: Intressant levnadsöden - Mary och Maggie Stephens på Huseby bruk

Malin Lennartsson är prefekt och docent i historia vid institutionen för kulturvetenskap inom fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning har framförallt rört 1600-talet. Det hon studerat är relationen mellan kvinna och man, mellan föräldrar och barn.

Under senare tid har hon studerat familjen Stephens genom den brevsamling som finns bevarad i arkivet på Huseby Bruk. Inom loppet av mindre än två år (1881-1883) föddes det tre systrar på Huseby. Den äldsta av dem, Florence, blev sedermera känd genom den så kallade Husebyskandalen under 1950-talet. Men också hennes yngre systrar, Mary och Maggie, har intressanta levnadsöden. Deras historia kommer docent Malin Lennartsson att berätta om vid sitt besök i Oskarshamn.

Kulturhuset 11 mars 2020, kl. 19.00

Fil. dr Gunnel Furuland: Fredrika Bremer – En författarinna vid 1800-talets mitt

Gunnel Furuland är bibliotekarie i Knivsta. Hon är fil.dr i litteraturhistoria vid Uppsala universitet. Hon har ägnat särskilt intresserat sig för romanskrivandet och den svenska bokmarknaden vid mitten av 1800-talet. Fredrika Bremer (1801-1865) är en författarinna som väl stämmer på denna forskning. Fredrika Bremer gav 1856 ut familjeromanen ”Hertha”. Här skildras kvinnans roll i ett samhälle, som med stöd av lagstiftningen, dominerades av männen.

Gunnel Furuland har tillsammans med Åsa Arping tecknat bakgrunden till ”Herthas” tillkomst och till det mottagande boken fick av sin samtid.

Kulturhuset 15 april 2020, kl. 19.00

Professor Christer Gunnarsson Kinas ekonomiska utveckling.

Christer Gunnarsson är professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Han har en inriktning mot Kina och Östasiens ekonomier. Ett ämne som särskilt har intresserat honom är hur olika förutsättningar för länder har haft för att utvecklas snabbt medan andra har stagnerat eller fallit ner i kaos. Kina är i dag en av världens största ekonomier och tillväxten har gått snabbt. För inte allt för länge sedan var Kina ett fattigt land.

Kallelse till Oskarshamns Historiska Förenings årsmöte den 5 februari 2020

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande för årsmötet

4. Val av sekreterare för årsmötet

5. Val av två protokollsjusterare

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2019

7. Ekonomisk berättelse 2019

8. Revisionsberättelse2019

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Styrelsens förslag om antalet styrelsemedlemmar

11. Val av ordförande för år 2020

12. Val av skattmästare för år 2020

13. Val av styrelseledamöter för år 2020

14. Val av revisor och suppleant för år 2020

15. Val av tre ledamöter i valberedningen 2020

16. Beslut om medlemsavgift och inträdesavgift för år 2020

17. Information om hittills beslutad verksamhet under 2020

18. Övriga frågor

19. Mötets avslutande