Kommande aktiviteter


Kallelse till Oskarshamns historiska förenings årsmöte den 23 februari 2022 i Kulturhuset. (Genomförs efter föredraget samma kväll.

Dagordning

1) Fastställande av röstlängd för mötet


2) Val av ordförande och sekreterare för mötet.


3) Val av protokolljusterare.


4) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.


5) Fastställande av dagordning.


6) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.


7) Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.


8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.


9) Fastställande av medlemsavgifter.


10) Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar.


11) Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b) föreningens kassör för en tid av 1 år.

c) ytterligare 4 ledamöter i styrelsen varav hälften för en tid av 2 år.

d) 1 revisor jämte 1 ersättare för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

12) Eventuellt övriga frågor.


13) Mötet avslutas

OSKARSHAMNS HISTORISKA FÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Styrelse Ordförande William Svensson

Skattmästare Anders Rotviker

Sekreterare Helena Flohr

Ledamöter Carita Liden

PeO Hossmark

Ted Lindkvist

Revisor Christer Brorsson

Suppleant Jacob Johansson Sköld

Medlemmar Föreningen hade vid 2021 års utgång 71 medlemmar.

Samman- Under året har vi haft fem möten i styrelsen. Rådande omständigheter har gjort träden att vi har haft dessa såväl fysiskt som digitalt. Punkter på dagordningen har varit att ta fram program för året, ekonomi samt nya stadgar.

Verksamhet Årsmötet blev i år senarelagt till följd av pandemin. Vårens program fick skjutas fram och årsmötet kom att hållas i samband med att Ludvig Dupey höll höstens första föreläsning om de fortsatta utgrävningarna på Sandbyborg. Egentligen skulle Helena Viktor föreläst men hon var tvungen att ställa in med kort varsel. Vid efterföljande årsmöte valdes William Svensson till ordförande för ytterligare ett år.

Vid föreningens andra möte besöktes vi av Magnus Västerbro. Ämnet var Sverige under Karl XII. Denna föreläsning genomfördes i ett nytt format då Christine Perk på ett föredömligt sätt ledde mötet genom att ställa frågor till Västerbro utifrån dennes bok, ”Tyrannens tid: Om Sverige under Karl XII.

Den tredje föreläsningen handlade om ”Brott och straff under 400 år”. Professor Kalle Bäck höll en mycket intressant föreläsning som både lockade till skratt och rysningar.

Höstens sista föreläsningen kom att handla om Hultsfredsfestivalen och hur den växte fram med ett särskilt fokus på personerna och entreprenörskapet bakom festivalen. Mats Trondman gjorde en uppskattad föreläsning för oss som var där. Denna föreläsning sammanföll med signaler om att en ny smittvåg var på väg, vilket resulterade i färre besökare.

Vi har från styrelsens sida medvetet satsat på fler föreläsningar under hösten än brukligt. Detta för att kompensera vårens bortfall och markera att vi är aktiva igen efter pandemin. Vi har planerat för tre föreläsningar våren 2022 samt en guidad utflykt i närområdet.

Under året har nya stadgar tagits fram och beslutats om på årsmötet i september. Dessa behövde ses över då de var gamla (sedan 1984) och i vissa fall inaktuella. Modernare stadgar var därför viktigt för att spegla föreningens ambitioner och arbete.

Föreningen har ett samarbete med studieförbundet Folkuniversitetet, vars ambition är att föra ut bl.a. akademisk kunskap.

Lokal Avslutningsvis kan noteras att föreningens föreläsningar har ägt rum i Oskarshamns kulturhus. Total har föreningen haft ca 190 besökare på sina föreläsningar.

Oskarshamn 2022-01- 09

Helena Flohr PeO Hossmark

Carita Lidén Ted Lindquist

Anders Rotviker William SvenssonÅRSREDOVISNING FÖR OSKARSHAMNS HISTORISKA FÖRENING 2021


INGÅENDE BALANS
Tillgångar Skulder och eget kapital
Kassa 1 319,00 kr Kapitalbehållning 39 731,53 krPlusgiro 38 412,53 kr
S:a Tillgångar 39 731,53 kr S:a Kr. 39 731,53 kr

INKOMSTER UTGIFTER
Medlemsavgifter 12 800,00 kr Kostn. Arrangemang 24 166,00 krArrangemang 3 520,00 kr Kostn. Hemsidan 543,00 krKommunala Bidrag 0,00 kr Bankkostnader 1 978,50 krBidrag verksamhet 0,00 kr Inköp varor 1 559,00 kr Övriga kostnader 76,00 krÅrets underskott 12 002,50 kr
S:a Inkomster 28 322,50 kr S:a utgifter 28 322,50 kr

UTGÅENDE BALANS
Tillgångar Skulder och eget kapital
Kassa 1 130,00 kr Kapitalbehållning 27 729,03 kr
Plusgiro 26 599,03 kr


S:a Tillgångar 27 729,03 kr S:a Kr. 27 729,03 kr


Anders Rotviker
Kassör