Oser

OSER is het samenwerkingsverband  van de verschillende stichtingen voor geïntegreerde eerstelijnszorg in de regio Rijnmond. OSER heeft tot doel de geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg verder te ontwikkelen, bevorderen en ondersteunen in de regio Rijnmond. OSER werkt vanuit een zestal koepels van Gezondheidscentra dat als een aanspreek-, verbindings- en kristallisatiepunt wil fungeren voor zowel patiënten (-organisaties), medewerkers als collega-zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en wonen. Participanten van OSER zijn de stichtingen Boog, 't Slag Gezondheidscentrum Randweg, Zorg Op Noord, Zorg op Zuid, Stichting Gezondheidscentrum De Akkers en Gezondheidscentrum Levinas.

 

Aanleiding

In toenemende mate zijn de koepels van geïntegreerde eerstelijnszorg actief in het lokale zorgveld en komen elkaar met enige regelmaat tegen. Gelet op de beperkte mogelijkheden die ieder afzonderlijk bezit, wordt in toenemende mate samengewerkt om als partners in de Rotterdamse regio toegevoegde waarde te leveren voor elkaar en voor de geïntegreerde multidisciplinaire eerstelijnszorg in algemene zin. De organisaties maken gebruik van elkaars kennis en kunde om de eerstelijnszorg verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Naast gesprekspartner en samenwerking tussen partijen en koepels is er ook de stichting OSER die als rechtspersoon optreedt, voorheen voor het project Zichtbare Schakels en momenteel als lid van de coöperatie voor Wijkverpleging voor de regio Rotterdam. De coöperatie zet in op uitbreiding en ontwikkeling van de wijkverpleegkundige functie in de stad).

 

De deelnemers

Mieke Reynen, 't Slag Gezondheidscentrum Randweg (Voorzitter)

Galtjo Burema, Zorg op Zuid, (Penningmeester)

Bert Deitmers, Zorg Op Noord, (lid)

Jan Heijs, Boog (lid)

Martine Kooi, De Akkers (lid)

Renate Scheffer, Levinas (lid)


Visie

OSER wil multidisciplinaire en multifunctionele eerstelijns voorzieningen ondersteuning bieden waarin de kwaliteit van zorg en een professionele bedrijfsvoering hand in hand gaan en de centra een sterke aantrekkingskracht in de wijk hebben. Zij activeren samenwerking zodat  men in de centra terecht kan voor informatie en advies, preventieve activiteiten, hulpverlening en behandeling op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. OSER streeft hierin goede samenwerkingverbanden na met andere zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeentelijke instanties, woningcorporaties, opleidingsinstituten en zorgverzekeraars.

 

Doelstelling en ambties

Het doel van de OSER is:

-    Het versterken van de geïntegreerde eerstelijnszorgvoorziening in de regio

-    Het bijdragen aan een zorgklimaat waarin patiëntgerichtheid hand in hand gaat met het versterken en ontwikkelen

     van de kwaliteit van zorg

-    De ontwikkelfunctie en de ontwikkelmotor voor de gehele eerstelijn in de regio

-    Het zorgdragen voor een sterke positie in het veld van eerstelijnszorgverlening in relatie tot diverse
     maatschappelijke
 ontwikkelingen

-    Benutten van kansen voor de gezondheidscentra en de patiëntenzorg waar het gaat om kwaliteit en
     doelmatigheid 
van zorgverlening en bedrijfsvoering

-    Het fungeren als gesprekspartner en/of klankbord van stakeholders.

 

Inclusiecriteria OSER

            -    De deelnemende organisaties bestaan uit multidisciplinair samengestelde gezondheidscriteria
            -    De deelnemende organisaties zijn bereid om kennis en expertise te delen ten behoeve van de geïntegreerde  eerstelijnszorg
            -    De deelnemende organisaties hebben kwaliteit en kwaliteitsborging hoog in het vaandel staan en zijn hiertoe gecertificeerd vanuit de
                 erkende organen voor de eerstelijn 

            -   
De deelnemende organisaties hebben een toezichthoudend orgaan conform de Governance Code Zorg 2010, als kwaliteitskenmerk
                 van een maatschappelijke onderneming.


Activiteiten

 • Ontwikkeling zorg- en ketenprogramma’s en populatiegerichte aanpak.
 • Ontwikkeling en implementatie van projecten ten behoeve van de geïntegreerde eerstelijnszorg
 • Versterking instroom en kwaliteit ondersteunende functies zoals dokters-/ centrumassistentes
 • Deelname aan verschillende bestuurlijke overlegtafels, GGD, Gemeente, Zorg Dichtbij, ZorgImpuls, substitutiepartners en zorgverzekeraar
 • Deelname aan BAC (Beleids Advies Commissie) van InEen (branche-organisatie)
 • Versterking van de FAW-middelen ten dienste van gezondheidscentra in achterstandswijken.
 • Actief participeren in het model van academische gezondheidscentra
 • Deelnemen in innovatieprogramma’s die zich al dan niet ad-hoc aan OSER voordoen (bijv. Op één lijn, expeditie Duurzame zorg, Samen één in Feijenoord, programma eenzaamheid, Langer Thuis en GENERO-projecten)
 • Actief ontwikkelen en/of participeren in zelfmanagement programma’s

 

Inhoudelijke thema’s die OSER  binden:

-          Kwaliteit-ontwikkeling en -borging

-          Ontwikkeling zorg- en substitutieprogramma's

-          Ontwikkeling POH GGZ-functie en de Basis GGZ

-          Meer samenhang aanbrengen in wonen, zorg en welzijn

-          Samenwerking/afstemming met andere stakeholders in de regio

-      Klanttevredenheidsprogramma's

 

Oser neemt deel aan, of is vertegenwoordigd  in de volgende projecten/partijen:

 

 1. Samen één Feijenoord
 2. Wijkgerichte samenwerking
 3. GENERO
 4. Versterking bekwaamheid centrumassistente / doktersassistente
 5. Dementieketen
 6. Coöperatie voor wijkverpleegkundige zorg Rotterdam
 7. Zorg Dichtbij
 8. Programma Langer Thuis
 9. Programma Eenzaamheid
 10. Expeditie Duurzame Zorg
 11. Ontwikkelingstraject samenwerking en transitie GGZ 
 12. Proeftuinen Achmea Gemeente
 13. De Rotterdamse zorg
 14. Ontwikkeling Zorgprogramma’s
 15. Rotterdamse Academische coalitie
 16. SKE Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg
 17. Wijkleerbedrijven
 18.  
 
OSER
Postbus 52004
3007 LA Rotterdam
tel: 010-2916631 

KvK: 24467903
 

 

Subpagina''s (1): Vacatures