ผลงานดีเด่นของคณะครูปีการศึกษา 2555

ชื่อ / สกุล

รายการ / รางวัล

ปีการศึกษา

หน่วยงานที่จัด / มอบ

 

1.นางอนัญญา  มั่นคง

 

หนึ่งแสนครูดี


ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ

รางวัลเหรียญทองการท่องอาขยาน

ทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-3

ระดับภาค


เหรียญทองการนำเสนอผลงาน

  ทางวิชาการนวัตกรรมดี นำสู่วิถี

  คุณภาพผู้เรียน

 

2555


คุรุสภาสพฐ.


สพป.นฐ.เขต 1


 
2.นางมานี   ธรรมวิชัย

 
หนึ่งแสนครูดี
 
2555


คุรุสภา
 
3.นางสาววชิราภรณ์  เลี้ยงอำนวย

 
ครูดีในดวงใจ

2555
 
กลุ่มกำแพงแสน 2
 
4.นางสาวผกามาส  งอกเสมอ

 
ครูดีในดวงใจ

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ

 รางวัลเหรียญเงินการวาดภาพ

 (บกพร่องทางร่างกาย) ระดับชั้น

ป.1-6


2555
 
กลุ่มกำแพงแสน 2


สพฐ.
 
5.นางศิริรัต
น์   นาคชำนาญ

 
ครูดีในดวงใจ

เหรียญทองชนะเลิศ Best  Practice

  คณิต คิด สร้างสรรค์  สร้างภาพ

  มหัศจรรย์ด้วยศิลปะสื่อผสม


2555
 
กลุ่มกำแพงแสน 2


สพป.นฐ.เขต 1

 
6.นายอธิศ  ธรรมวิชัย


ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ

รางวัลเหรียญเงินประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น

ป.4-6  ระดับภาค2555


สพฐ.


ปีการศึกษา  2553

ชื่อ / สกุล

รายการ / รางวัล

ปีการศึกษา

หน่วยงานที่จัด / มอบ


1.นายมนตรี   มั่นคง

 
ครูดีในดวงใจ
 
2553
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

2.นางสาวทัศนา  ธรรมจินดา

 
ครูดีในดวงใจ
 
2553
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

3.นายอธิศ   ธรรมวิชัย

 
ครูดีในดวงใจ
 
2553
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

4.นางสาวอรษา   เณรตาก้อง

วิทยากรแกนนำ       

ศูนย์เครือข่ายภาคกลาง

  26 เขตพื้นที่

 
 
2553
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2552

ชื่อ / สกุล

รายการ / รางวัล

ปีการศึกษา

หน่วยงานที่จัด / มอบ

1. นางสาวอรษา   เณรตาก้อง

วิทยากรแกนนำครู

ภาษาอังกฤษ

2552

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

2. นางสาวอรษา   เณรตาก้อง

วิทยากรภาษาอังกฤษ

2552

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

3. นางสาวอรษา   เณรตาก้อง

วิทยากรระดับเขต

2552

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

4. นายนรินทร์   นันทิรักษ์

ครูดีในดวงใจ

2552

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

5. นายอภิรัตน์   ศรีศุข

ครูดีในดวงใจ

2552

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

6. นายสุภัค   แฝงเพ็ชร

ครูดีในดวงใจ

2552

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

7. นางสาวอรษา  เณรตาก้อง

ได้รับคัดเลือกไปศึกษาหลักสูตร Postgraduate Diploma in Applied

Linguistics สถาบัน RELC  ประเทศสิงคโปร์

2552

สถาบันภาษาอังกฤษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. นางรมดี  มิลาวรรณ

ครูดีเด่นภาษาอังกฤษ

2552

โซนคุณภาพกำแพงแสน 2

9. นายสุภัค   แฝงเพ็ชร

ครูดีเด่นปฐมวัย

2552

โซนคุณภาพกำแพงแสน 2

10. นางสาววชิราภรณ์  

      เลี้ยงอำนวย

ครูดีเด่นการงานฯ

2552

โซนคุณภาพกำแพงแสน 2

11. นางสาววชิราภรณ์  

      เลี้ยงอำนวย

ครูผู้อุทิศเวลาให้แก่ราชการโดยไม่มีวันลาย้อนหลัง 3 ปี

2552

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

ปีการศึกษา  2551

ชื่อ / สกุล

รายการ / รางวัล

ปีการศึกษา

หน่วยงานที่จัด / มอบ

4. นางมานี   ธรรมวิชัย

ครูดีเด่นคณิตศาสตร์

2551

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

5. นางสาวอรษา   เณรตาก้อง

ครูดีในดวงใจ

2551

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

6. นางอนัญญา   มั่นคง

ครูดีในดวงใจ

2551

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

7. นายสุภัค   แฝงเพ็ชร

ครูดีในดวงใจ

2551

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
ปีการศึกษา  2550

ชื่อ / สกุล

รายการ / รางวัล

ปีการศึกษา

หน่วยงานที่จัด / มอบ

1.นางสาวอรษา   เณรตาก้อง

ได้รับคัดเลือกไปศึกษาอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษที่สถาบัน GEOS ประเทศนิวซีแลนด์

2550

สถาบันภาษาอังกฤษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.นางสาวอรษา   เณรตาก้อง

ครูดีเด่นภาษาต่างประเทศ

2550

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

3. นางนุชนาถ  กลิ่นเกษร

ครูดีเด่นปฐมวัย

2550

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1