ผลงานดีเด่นของนักเรียน

ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2552 -2556

ปีการศึกษา 2556


                                                                                         ข้อมูลเกียรติยศ

                                                                ของโรงเรียนบ้านอ้อกระทิง  ปีการศึกษา 2556

รายการ/รางวัล

หน่วยงานที่จัดมอบ

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1. เหรียญทองชนะเลิศการท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ระดับชั้น ป. 1-3

2. เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech)

ระดับชั้นป.4 – 6

3.เหรียญทองชนะเลิศการการแข่งขันตอบปัญหา  ASEAN  QUIZ

  ระดับชั้น ป.4 – 6

4.เหรียญทองชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้นป.4-6

5. เหรียญทองชนะเลิศการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางร่างกาย)

6. เหรียญทองการเล่านิทานประกอบการแสดงประกอบสื่อ(ปฐมวัย)

7.เหรียญทองการปั้นดินน้ำมัน(ปฐมวัย)

8.เหรียญทองการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด  ปะ (ปฐมวัย)

9.เหรียญทองการท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ระดับชั้น ป.4-6

10.เหรียญเงินการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป. 1 - 3

11.เหรียญทองการเขียนเรียงความและคัดลายมือ  ระดับชั้น ป.4 – 6

12.เหรียญเงินการอ่านออกเสียงและจับใจความ  ระดับชั้น ป.1-3

13.เหรียญทองการพูด                  ระดับชั้น ป4. - 6

14.เหรียญทองผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

15.เหรียญทองโครงงานวิทย์ประเภทสิ่งประดิษฐ์

16. เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย  ชายหญิง ระดับชั้นป.1-3

17. เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย  ชายหญิง ระดับชั้นป.4-6

18.เหรียญทองการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.4 - 6

19.เหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech)

    ระดับชั้น ป.1 - 3

 

 

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต 1

 

สพป.นฐ.เขต 1

 

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต1

สพป.นฐ.เขต 1                                                                                                   ข้อมูลเกียรติยศ

                                                                          ของโรงเรียนบ้านอ้อกระทิง  ปีการศึกษา 2556

รายการ/รางวัล

หน่วยงานที่จัดมอบ

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

20. เหรียญทองการแข่งขันเล่านิทาน (Story  Telling)ระดับชั้นป.4–6

21. เหรียญทองการแข่งขัน(Spelling  Bee)ระดับชั้นป.4 -6

22.เหรียญทองการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางสติปัญญา)

23.เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech)

ระดับชั้นป.13

24.เหรียญทองการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.1-3

25.เหรียญทองประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง

26.เหรียญเงินวาดภาพระบายสีเด็ก  LD

27.เหรียญทองการเต้นหางเครื่องเด็กพิเศษเรียนรวม

28.เหรียญทองการประกวดมารยาทไทยเด็กพิเศษเรียนรวม

29.เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย เด็กพิเศษเรียนรวม

 

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต 1

 

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต 1

สพป.นฐ.เขต 1

ระดับภาค

1. เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2  การท่องอาขยานทำนองเสนาะ

ระดับชั้นป. 1-3

2. เหรียญทองการประกวดวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางร่างกาย)

3. เหรียญเงินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech)ระดับชั้นป.46

4.ชมเชยการการแข่งขันตอบปัญหาASEAN  QUIZระดับชั้นป.46

5.เหรียญเงินประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้นป.4-6

 

 

 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา 2555

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล


-ด.ช.พัฒนะ  พรมชื่น

 


-ด.ญ.ฐิติยา  ยอดแก้ว

 

 

 

 

 


-ด.ช.ปกรณ์  ห้วยหงษ์ทอง

-ด.ช.พงศธร  วงศ์ภักดี

-ด.ช.โชคชัย  ปิ่นทอง

 

 

 


-ด.ช.พิสิษฐ์  ด่านน้อย

 

 

 

 

 


-ด.ญ.พรรณทิภา พรจิตตรานนท์

 

 


-ด.ช.ปวีร์  วุ่นนา

-ด.ช.ธีรภัทร์  รอดสะอาด

-ด.ช.ธีรยุทธ์  แซ่ลิ้ม

 

-ด.ญ.จารุวรรณ  แซ่เจียม

-ด.ญ.ภัทรธิดา  โปราณานนท์

-ด.ญ.กมลธิดา  อาภาวงศ์กวิน


-ด.ช.กัณทรากร  วงศ์สิงห์

 

 

-ด.ญ.อารีญา  พราหมเกษม

 

 

-ด.ญ.วริญญา  เพชรสุข

 

 


-ด.ญ.สุชาตา  ลิ้มประเสริฐ

-ด.ญ.พฤษชาติ  บุญธุบุญ

 


-ด.ช.ชินธันย์  โชติศิริชัยกุล

-ด.ญ.ปภาดา  ใจดี

 


-ด.ช.อานุภาพ  สนธิจิตต์

-ด.ญ.ศศิธร  ตั้งแก้ว

 


-ด.ญ.มาริสา  รูปสมดี

-ด.ญ.ณัชชา  บุญนาค

 


-ด.ญ.พรวลัย  อินโชติ

-ด.ญ.ณัฐนิชา  ขำสุวรรณ

-ด.ญ.ณัฐชา  ห้วยหงส์ทอง

-ด.ญ.จิตรลดา  ใบยา

-ด.ญ.ชฎารัตน์  วงษ์ประเสริฐ

-ด.ญ.วรรณวิษา  คำตุ้ม

-ด.ญ.พรทิตา  ชาวนาฟาง

-ด.ญ.ฐิตารีย์  ฐานบัญชา

-ด.ญ.ประภาวศรี  หิรัญรัตน์

-ด.ญ.สิริกร  เพชรศรี

-ด.ญ.ฐิติพร  บุญวงษ์


-ด.ญ.มาติกา  ปุญศิริ

 

 

 


- ด.ญ.เฉลิมพร  เลี้ยงอำนวย

 

 

 


- ด.ญ.สุจินันท์  กิตติพัฒน์วรากุล

 

 

 

-ด.ช.เอเชีย   บุตรน้ำเพ็ชร

 

 


-ด.ช.อารีย์ 

 

 


-ด.ช.ชินวัฒน์  พุทธสงวนพร

 -ด.ญ.กรรณิการ์  บุญมี

-ด.ญ.จุฑามาศ  โชคชัยมาดล

 


-ด.ญ.กุลธิดา  ห้วยหงษ์ทอง

 

 


-ด.ญ.อลิสรา  อินคล้าย

-ด.ญ.กรรณิการ์  แมลงทับ

 

-ด.ญ.จินตรา  บุตรน้ำเพ็ชร

-ด.ญ.วรภร  ชัยรวมพร

 

-ด.ญ.ชญานี  ฮวดหวัง
-ด.ญ.วิภาดา  รอดทา

 

 


-ด.ช.ธีรยุทธ์  แหวนวิเศษ

-ด.ญ.เกตุศลี  ธรรมจินดา

 

 

-เป็นผู้มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม

 


-เหรียญทองการท่องชนะเลิศ

 อาขยานทำนองเสนาะ  ระดับชั้น

 ป.๑-๓  ระดับเขตพื้นที่สพป.นฐ.

 เขต๑ และเหรียญทองการท่อง

 อาขยานทำนองเสนาะ  ระดับชั้น

 ป.๑-๓  ระดับภาค


- เหรียญทองชนะเลิศการประกวด

 โครงงาน วิทยาศาสตร์ประเภท

 ทดลอง ระดับชั้น ป.๔-๖ ระดับเขต

 พื้นที่ และเหรียญเงินการประกวด

 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท

 ทดลอง ระดับชั้น ป.๔-๖ ระดับภาค


-เหรียญทองชนะเลิศการวาดภาพ

 ระบายสี (บกพร่อง)ระดับชั้น

 ป.๑-๖ ระดับเขตพื้นที่ และเหรียญ

 เหรียญทองชนะเลิศการวาดภาพ

 ระบายสี (บกพร่องทางร่างกาย)

 ระดับชั้น ป.๑-๖ ระดับภาค


- เหรียญทองการเล่านิทาน

  ประกอบการแสดงประกอบสื่อ

  (ปฐมวัย) ระดับเขตพื้นที่


-เหรียญทองการปั้นดินน้ำมัน

 (ปฐมวัย)ระดับเขตพื้นที่-เหรียญทองการสร้างภาพด้วย

 การฉีก ตัด  ปะ (ปฐมวัย)

 ระดับเขตพื้นที่


-เหรียญทองการท่องอาขยานทำนอง

 เสนาะ  ระดับชั้น ป.๔-๖

 ระดับเขตพื้นที่

- เหรียญทองการเขียนเรียงความ

  และคัดลายมือ ระดับชั้น ป.๑-๓

  ระดับเขตพื้นที่

- เหรียญทองการเขียนเรียงความ

  และคัดลายมือ  ระดับชั้น ป.๔-๖

  ระดับเขตพื้นที่


- เหรียญทองผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง

  วิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ป.๔-๖

  ระดับเขตพื้นที่


- เหรียญทองการประกวดมารยาท

  ไทยชายหญิง ระดับชั้น ป.๑-๓

  ระดับเขตพื้นที่


- เหรียญทองการประกวดมารยาท

  ไทยชายหญิง ระดับชั้น ป.๔-๖

  ระดับเขตพื้นที่


- เหรียญทองการสร้างหนังสือ

  อิเลคทรอนิกส์ (E-book)

  ระดับชั้น ป.๔-๖ ระดับเขตพื้นที่


- เหรียญทองการแข่งขันนาฏศิลป์

  สร้างสรรค์  ระดับชั้น ป.๑-๖

  ระดับเขตพื้นที่

 

-เหรียญทองการแข่งขันพูด

 ภาษาอังกฤษ(Impromptu

 Speech)    ระดับชั้น ป.๑-๓

 ระดับเขตพื้นที่


-เหรียญทองการแข่งขันพูด

 ภาษาอังกฤษ(Impromptu

 Speech)   ระดับชั้น ป.๔-๖

 ระดับเขตพื้นที่


-เหรียญทองการแข่งขันเล่านิทาน

 (Story  Telling)  ระดับชั้น

 ป.๔-๖  ระดับเขตพื้นที่

 

- เหรียญทองการแข่งขัน(Spelling

  Bee) ระดับชั้น ป.๔-๖

  ระดับเขตพื้นที่


-เหรียญทองการวาดภาพระบายสี

 (บกพร่องทางสติปัญญา)

 ระดับเขตพื้นที่


-เหรียญเงินการอ่านออกเสียงและ

 จับใจความ  ระดับชั้น ป.๑-๓

 ระดับเขตพื้นที่


-เหรียญเงินการใช้โปรแกรมนำเสนอ

 (Presentation )  ระดับ ป.๔-๖

 ระดับเขตพื้นที่


-เหรียญทองแดงการอ่านออกเสียง

 และจับใจความ  ระดับชั้น ป.๔-๖

 ระดับเขตพื้นที่


-เหรียญทองแดงการแข่งขันแต่ง

 กลอนสี่  ระดับ ป. ๔-๖ ระดับเขตพื้นที่


-เหรียญทองแดงการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับ ป.๑-๓ ระดับเขตพื้นที่


-เหรียญทองแดงการแข่งขัน

 (Spelling Bee) ระดับชั้น ป.๑-๓

 ระดับเขตพื้นที่


-เหรียญทองแดงการแข่งขัน

 ( Multi  Skills)  ระดับชั้น ป.๔-๖

 ระดับเขตพื้นที่


-เหรียญทองแดงการตอบปัญหาทาง

 วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖

 ระดับเขตพื้นที่

 

- กรมศาสนา 

 กระทรวงวัฒนธรรม


- สพป.นฐ.เขต๑

- สพฐ.

 

 

 

 


- สพป.นฐ.เขต๑

- สพฐ.

 

 

 

 


- สพป.นฐ.เขต๑

- สพฐ.

 

 

 

 


- สพป.นฐ.เขต๑

 

 


- สพป.นฐ.เขต๑
-สพป.นฐ.เขต๑

 

 

 

-สพป.นฐ.เขต๑

 

 

-สพป.นฐ.เขต๑

 

 

-สพป.นฐ.เขต๑

 

 


-สพป.นฐ.เขต๑

 

 


-สพป.นฐ.เขต๑

 

 


-สพป.นฐ.เขต๑

 

 


-สพป.นฐ.เขต๑

 

 


-สพป.นฐ.เขต๑

 -สพป.นฐ.เขต๑

 

 

 


-สพป.นฐ.เขต๑

 

 

 


-สพป.นฐ.เขต๑

 

 

 

-สพป.นฐ.เขต๑

 

 


-สพป.นฐ.เขต๑

 

 


-สพป.นฐ.เขต๑

 

 


-สพป.นฐ.เขต๑

 

 


- สพป.นฐ.เขต๑

 

 


-สพป.นฐ.เขต๑

 

 

-สพป.นฐ.เขต๑

 

 

-สพป.นฐ.เขต๑
-สพป.นฐ.เขต๑

 

 


-สพป.นฐ.เขต๑

 


ปีการศึกษา 2554

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

-ด.ญ.เฉลิมพร  เลี้ยงอำนวย และ

-ด.ญ.ทักษินันท์  แซ่ลิ้ม

 

 

-ด.ญ.วริญญา  เพชรสุข

 

 

ด.ช.พลทัต  อิสระศิริเสรี

-ด.ช.ปรีชา  วงศ์ภาคำ

-ด.ช.ภานุมาศ  เกิดประดับ

-ด.ช.วชิรวิทย์  ภาพันธ์

-ด.ช.สาริน  อำนวยทรัพย์

-ด.ญ.ประภาวศรี  หิรัญรัตน์

-ด.ญ.ภัทราพร  เลี้ยงอำนวย

-ด.ญ.ภัทรวดี  แช่มประเสริฐ

-ด.ญ.สุวรรณา  แซ่ลิ้ม

-ด.ญ.พัชรินทร์  ลอยสวัสดิ์

 

-ด.ญ.ปาริชาติ  ห้วยหงษ์ทอง

 

 


ด.ญ.กุลธิดา  ห้วยหงษ์ทอง

 

 

 

-ด.ญ.นันทิชา  นีนพ

 

 

-ด.ช.กันทรากร  วงศ์สิงห์

 

 

-ด.ญ.กนกวรรณ  สาขุนทด

 

 


-ด.ญ.จิตรลดา  ใบยา

 


-ด.ช.ธีรภัทร  ชาวสวน

 

-ด.ญ.สโรชา  วงศ์โพธิศีล

-ด.ญ.วรัญญา  สรณะพิบูลย์

-ด.ญ.นันทิชา  เจียมประชา

 

-ด.ช.อานุภาพ  สนธิจิตต์

-ด.ญ.ศศิธร  ตั้งแก้ว


 

-ด.ช.ไพศาล  ห้วยหงษ์ทอง

-ด.ญ.สุดารัตน์  พรมเมน

 

 

-ด.ช.อนันต์  ห้วยหงษ์ทอง

 

 

-ด.ช.พงศธร  นราแก้ว

 

 

-ด.ญ.กัญญารัตน์  เอี้ยงเจียม

-ด.ญ.พรธิตา  ชาวนาฟาง

 

 

-ด.ช.นฤบดี  เลี้ยงอำนวย

-ด.ญ.กรรณิการ์  บุญมี

 


 ด.ญ.มาริสา  รูปสมดี

-ด.ญ.ณัชชา  บุญนาค

 

-ด.ญ.ฐิตินันท์  โชคชัยมาดล

 

 


-ด.ญ.ทัดดาว  วงษ์ประเสริฐ

 

 

 

 

 

-ด.ช.พายุพัฒน์  มั่งใจงาม

 

 -ด.ช.เทพกร  สุขสวัสดิ์

 

 

-ด.ช.ภาสกร  ทองจันทร์

 

 

-ด.ช.อารีย์  อับดุลเลาะห์

 

 

-ด.ช.กันทรากร  วงศ์สิงห์

 

-ด.ญ.เฉลิมพร  เลี้ยงอำนวย

-ด.ญ.ชญานี  ฮวดหวัง

-ด.ญ.ชุติกาญจน์  แซ่ก๊วย

-ด.ญ.ณัฐชา  ห้วยหงส์ทอง

-ด.ญ.ธนภรณ์  สังข์กลิ่นหอม

-ด.ญ.ฐิตารีย์  ฐานบัญชา

-ด.ญ.วริญญา  เพชรสุข

-ด.ญ.พฤกษชาติ  บุญธุบุญ

-ด.ญ.ชดารัตน์  วงษ์ประเสริฐ

-ด.ญ.สิริกร  เพชรศรี

-ด.ญ.ณัฐณิชา  ขำสุวรรณ

-ด.ญ.ฐิตินันท์  โชคชัยมาดล

 


-ด.ญ.ชลธิชา  วัชระ

 
 

-ด.ญ.ญาณัจฉา  แก้วบุญเพิ่ม

-ด.ญ.จิรนันท์  หิรัญรัตน์

-ด.ญ.ณัฐธิดา  แซ่ลิ้ม

 

-ด.ญ.กานต์รพี  ประสมทรัพย์

-ด.ญ.นารีรัตน์  ชาวสวน

-ด.ญ.บุษบา  เซี่ยงคิ้ว


-เหรียญทองระดับเขต  ระดับภาค และชนะเลิศระดับประเทศ/ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๑


-ชนะเลิศเหรียญทองระดับเขต  ระดับภาค  และ เหรียญเงินระดับประเทศ  งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๑

 

-ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับเขต

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน(นาฏศิลป์)

-เหรียญทอง ระดับภาค การแข่งขันรำวงมาตรฐาน(นาฏศิลป์)
-เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่ การอ่านออกเสียงและจับใจความ

ระดับ ป.๑-๓-เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่ การอ่านออกเสียงและจับใจความ

ระดับ ป.๔-๖


-เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ป.๑-๓

 


-เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ป.๑-๓

 

-เหรียญทองระดับเขต  การเขียนเรียงความและคัดลายมือ

ระดับ ป.๔-๖


-ชมเชย การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.๑-๓


-เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.๔-๖

 


-เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ป.๔-๖

 

-เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่

การประกวดมารยาทไทยชาย-หญิง

ระดับ ป.๑-๓


-เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่

การประกวดมารยาทไทยชาย-หญิง

ระดับ ป.๔-๖

 

-เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี(ทัศนศิลป์) ระดับ ป.๑-๓

 

-เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี(ทัศนศิลป์) ระดับ ป.๔-๖


 

-เหรียญทองการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับ ป.๑-๓

 


-เหรียญเงินการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

ระดับ ป.๔-๖

 

-เหรียญเงินการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book)

ระดับ ป.๔-๖

 

-เหรียญเงิน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

ระดับ ป.๑-๓

 

-เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

ระดับ ป.๔-๖

-รางวัลเหรียญทองจากกลุ่มจังหวัด

ภาคกลางของสพฐ.

 


-เหรียญทอง การเล่านิทาน (Story Telling)  ระดับ ป.๔-๖

 


 

-เหรียญเงิน กิจกรรม Spelling Bee

ระดับ ป.๑-๓

 

-เหรียญทองแดง กิจกรรม Spelling Bee   ระดับ ป.๑-๓

 

-เหรียญทองระดับเขตพื้นที่ 

วาดภาพระบายสี (เด็กพิเศษเรียนร่วม)-เหรียญทอง อ่านทำนองเสนาะ

ระดับ ป.๔-๖
-ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ป.๔-๖

-ชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่งแดนเซอร์ ระดับประถม

 

 

 

 

 

 

 

-เหรียญทองการเล่านิทานประกอบการแสดงประกอบสื่อ


 


-เหรียญทองการสร้างภาพ

ด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ

 

 

-เหรียญทองการปั้นดินน้ำมัน


 

-สพป.นฐ. เขต ๑  ภาคกลางและภาคตะวันออก , สพฐ.

 

 

-สพป.นฐ. เขต ๑  ภาคกลางและภาคตะวันออก , สพฐ.

 


- สพป.นฐ. เขต ๑

 

-สพฐ.  งานศิลปหัตถกรรม

ครั้งที่ ๖๑

 

 

 
-สพป.นฐ. เขต ๑
-สพป.นฐ. เขต ๑

 

 

 

-สพป.นฐ. เขต ๑

 


-สพป.นฐ. เขต ๑

 

 

-สพป.นฐ. เขต ๑

 

 


-สพป.นฐ. เขต ๑


 

-สพป.นฐ. เขต ๑

 


-สพป.นฐ. เขต ๑

 

 

-สพป.นฐ. เขต ๑
-สพป.นฐ. เขต ๑

 

 

 

-สพป.นฐ. เขต ๑

 

 

-สพป.นฐ. เขต ๑

 

 


-สพป.นฐ. เขต ๑

 

 

 

-สพป.นฐ. เขต ๑

 

 

-สพป.นฐ. เขต ๑

 -สพป.นฐ. เขต ๑-สพป.นฐ. เขต ๑

 

 

-สพฐ.-สพป.นฐ. เขต ๑

-โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

งาน Amazing Kamphaengsaenwittaya ครั้งที่ 4

 

-สพป.นฐ. เขต ๑

 

 

-สพป.นฐ. เขต ๑

 

 

-สพป.นฐ. เขต ๑

 

 

-โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

งาน Amazing Kamphaengsaenwittaya ครั้งที่ 4-โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

งาน Amazing Kamphaengsaenwittaya

ครั้งที่ 4-โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

งาน Amazing Kamphaengsaenwittaya ครั้งที่ 4

 

 

 

 

 

  

-สพป.นฐ. เขต ๑

 
-สพป.นฐ. เขต ๑

 

 


-สพป.นฐ. เขต ๑