ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
                                   «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»                             

                                              Μηνιαίον Όρθόδοξον  Χριστιανικόν Περιοδικόν                                                   
                                                          Ιδιοκτήτης: Ορθόδοξος Ιεραποστολική Αδελφότης «Ό Σταυρός»,
free counters
                                        Ζ. Πηγής 44,106 81 Αθήναι - τηλ. 210-3826100.
                                               Έκδοτης - Δ/ντής συντάξεως: Νικ. Σωτηρόπουλος,
                                       Τ.Θ. 3415, 102 10 ΑΘΗΝΑ (Κ.Τ.Α.)
                                                    Προϊστάμενος Τυπογραφείου: Αθανάσιος Κοκονός,
                                              Ζ. Πηγής 44, 106 81 Αθήναι.

ΑΠΟ 21/9/09

"Η Δράσις μας"                                                                

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Ιδιοκτήτης:
Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως
«Ό Μέγας Βασίλειος»Μαυρομιχάλη 32 -106 80 ΑΘΗΝΑΙ
•Αριθ. Τηλεφ. 210-36.17.566 Τηλεομοιότυπο: 210-36.17.566
http://www.xfd.gr e-mail: pedrasis@otenet.gr
Έκδοτης:Ευστάθιος Χ. Μπάστας
Ίσαύρων 42 —114 72 ΑΘΗΝΑΙ
Διευθυντής Συντάξεως:Νικόλαος Π. Βασιλειάδης
Ίσαύρων 42 -114 72 ΑΘΗΝΑΙ
Προϊστάμενος Τυπογραφείου:Γεώργιος Α. Καφούρος
Ίσαύρων 42 -114 72 ΑΘΗΝΑΙ

 "ΣΩΤΗΡ"

 Ιδιοκτήτης: Αδελφότης Θεολόγων «0 ΣΩΤΗΡ» Σ.Α. 

 Ίσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑΙ.
Τηλέφωνον Διευθύνσεως: 210.3622108. Αριθμός κλήσεως FAΧ:210.3621286.
Έκδοτης: Γεώργιος Λ. Καφούρος - Ίσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑΙ.
Διευθυντής Συντάξεως: Ευστάθιος Χ. Μπάστας - Ίσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑΙ.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου: Γεώργιος Λ. Καφούρος - Ίσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑΙ.
Τύποις «ΣΩΤΗΡΟΣ» - Ίσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑΙ.

"ΖΩΗ"

 Όρθόδοξον Χριστιανικόν Περιοδικόν.

Όργανον Άδελφότητος θεολόγων ή «ΖΩΗ».
Κυκλοφορεί κάθε δεύτερη Πέμπτη.
Ιδιοκτήτης: Αδελφότης Θεολόγων ή «ΖΩΗ» ΣΑ.,
Ιπποκράτους 189 - 114 72 Αθήναι.Τηλ.:210-64 28 331. FAX: 210-64 63 606.
Έκδοτης: Ησαΐας Ίω. Παβρόγλου Ιπποκράτους 189 - 114 72 Αθήναι
Διευθυντής Συντάξεως: Γεώργιος Β. Μελέτης, Ιπποκράτους 189 - 114 72 Αθήναι.
Προΐοτ. Τυπογραφείου: Θεόδωρος Γ. Δούρος, Ιπποκράτους 189 - 114 72 Αθήναι.
Τύποις «ΖΩΗΣ» Ξιφίου 12 - 114 72 Αθήναι.
ΚΩΔΙΚΟΣ:1290

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ