Alapszabály

AZ 1989. MÁJUS 20-ÁN MEGALAKULT BARÁTI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

1. §

Az egyesület neve:  Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Baráti Egyesülete

2. §

Az egyesület bélyegzője: Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Baráti Egyesülete, Aszód

3. §

Az egyesület székhelye: 2170 Aszód, Hatvani út 3.

4. §

Az egyesület célja és tevékenysége:

a) A nagy múltú Alma Mater oktató-nevelő munkájának erkölcsi és anyagi támogatása.

b) A volt iskolatársak, tantestületi tagok, a tanulók szüleinek összetartása, a barátság megőrzése, erősítése.

c) Az iskola és a társadalom kapcsolatának ébrentartása, a hagyományok őrzése, a nemzeti öntudat mélyítése. 

d) Az iskolavezetők pedagógiai célkitűzéseivel kapcsolatban előadások tartása, szakkörök vezetése, pályázatok kiírása.

e) Az iskolai évkönyv szerkesztésének támogatása, egyéb publikációs tevékenység elősegítése. 

f) A tanulók részére kulturális, sport- és egyéb rendezvények szervezése, valamint a meglévő sportpálya fenntartásában való közreműködés.

5. §

Az egyesület tagjai:

a) Rendes tag lehet az iskola minden volt tanulója és az a külföldi, aki az iskolában tanult, továbbá az iskola minden tanára, tekintet nélkül arra, hogy mennyi ideig tanított az iskolában.

b) Tiszteletbeli tag az, akit az elnökség az egyesület célkitűzése érdekében kifejtett munkája elismeréséül annak választ.

c) Pártoló tag lehet minden szülő, akinek gyermeke az iskolába jár, vagy járt, továbbá az a kívülálló személy, aki az iskolát támogatja és az egyesület célkitűzésével egyet ért.

d) Az egyesületben pártoló tagként jogi személyként is beléphet, illetőleg az egyesület tevékenységét más módon is támogathatja.

6. §

a) Tagfelvételt az erre a célra rendszeresített Törzs lapon lehet kérni.

b) A tagfelvételi kérelem tárgyában:

- az alapító tagok esetében az alakuló közgyűlésen az egyesület közgyűlése,

- a megalakulást követően az egyesület elnöksége egyszerű szótöbbséggel dönt.

c) A tagsági viszony megszűnése:

- az egyesület tagja tagsági jogviszonyát bármely időpontban, indoklási kötelezettség nélkül, írásbeli bejelentés útján megszüntetheti,

- az elnökség bármelyik tagot egyszerű szótöbbséggel az egyesületből kizárhatja, ha a tag magatartása az egyesület céljait veszélyezteti, vagy a tagságra egyébként méltatlanná vált,

- az elnökség kizárást kimondó határozata ellen a tag a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a választmányhoz fellebbezhet, melynek tárgyában a választmány soron következő ülésén egyszerű szótöbbséggel véglegesen dönt.

7. §

A tagok jogai és kötelezettségei:

a) A rendes tag jogai és kötelezettségei:

- a tagok vállalják, hogy tevékenyen közreműködnek az egyesület céljainak megvalósításában, tevékenységének gazdagításában,
- a tagok jogosultak a közgyűlésen részt venni, felszólalni, javaslatot tenni és szavazni,
- a tagok jogosultak a közgyűlésen kívül is az egyesület céljainak megvalósítását, tevékenységének előmozdítását célzó indítványt előterjeszteni,
- minden tag választhat, illetőleg bármely tisztségre megválasztható;
az egyesület ügyintéző és lépviseleti szerve tagjának csak magyar állampolgár, illetőleg Magyarországon letelepedett, továbbá magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár választható,
- az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat ellen bármely tag-, a különleges jogállású tag, azaz a pártoló és tiszteletbeli tag csak érintettsége esetén- a határozat tudomására jutásától számított 30 napos jogvesztő határidőben pert indíthat, amely a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben- a tag kérelmére- a határozat végrehajtását felfüggesztheti.
- a tagok éves tagdíj fizetésére kötelesek, melynek a minimális összege évi 500 Ft;
a tag azonban saját elhatározása alapján önkéntes támogatást adhat.
- választmány a tagdíj összegét kétévenként, az évenkénti infláció-növekedés teljes számbavételével, legfeljebb 10%-os mértékben növelheti.

b) A tiszteletbeli és pártoló tag jogai és kötelezettségei:

- jogosult a közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi joggal részt venni, szavazati jog azonban nem illeti meg,
- jogosult tevékenységével az egyesület céljai megvalósításához sokoldalúan hozzájárulni,
- önkéntes akarat elhatározás alapján tagdíjfizetés és más formában hozzájárulhat az egyesület működési feltételei megteremtéséhez.

8. §

Az egyesület gazdálkodása:

Az egységes szerkezetre figyelemmel az egyesület kijelenti, az alapszabályt a 2011. évi CLXXXI. Törvény rendelkezései szerint kiegészítette, és e szerint gazdálkodik. Valamint egyértelműen kijelenti, hogy az alapszabályban felsorolt feladatok kiegészülnek a 2011. évi CLXXV. Törvény 2.§-ban felsorolt rendelkezésekkel.

a) Az egyesület a bevételeiből gazdálkodik. A bevétel a tagok tagdíjaiból és más hozzájárulásaiból, az egyesületet támogató jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik.
b) Az egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok- a tagdíj megfizetésén túl- az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
c) Az egyesület gazdálkodására, így különösen a pénzkezelés, a számvitel, nyilvántartás, utalványozás rendjére a vonatkozó általános jogszabályi rendelkezések és az egyesület ügyrendjének rendelkezései az irányadók.
d) Az egyesület - a választmány határozata alapján -  céljai megvalósításához a szükséges feltételek megteremtése érdekében, gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat (szakágazati csoportot, iskolaszövetkezetet, stb. hozhat létre).
e) Az egyesület  – a választmány határozata alapján –  illetőleg annak tagjai az iskola oktató-nevelő munkájának támogatására alapítványt tehetnek. Az alapítvány  - nyitott alapítvány- kuratóriumában az egyesület többségi képviseletét biztosítani kell.
f) Az egyesület  – a választmány határozata alapján -  az iskola tanulóinak támogatása, tanulmányi eredményének (egyes tantárgyak,  tanulmányi eredmény) elismerése, továbbtanulásának elősegítése érdekében pályadíjat tűzhet ki, ösztöndíjat alapíthat. Ezek odaítéléséről a választmány által jóváhagyott külön szabályzat alapján az elnökség dönt.
g) Az egyesület, illetőleg annak tagjai az iskola Évkönyvének kiadását előfizetéssel és más módon is támogathatják.
h) Az egyesület kizárólag a mindenkori törvények és jogszabályok gazdálkodási szabályai szerint működhet.

9. §

Az egyesület szervezete:

a) a közgyűlés
b) a választmány
c) az elnökség (tisztségviselők)
d) a számvizsgáló bizottság.

A közgyűlés:

a) Az egyesület legfelső testületi vezető szerve a rendes tagok összességéből álló közgyűlés.
b) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály megállapítása és módosítása,
- döntés az egyesület céljának megfelelő bármely mozgalomban való részvételről, annak formájáról,
- az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, továbbá feloszlásának kimondása,

- a választmány, az elnökség és a tisztségviselők megválasztása.

c) A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A tagok körlevél, más-más alkalmas módon (napilap) kell meghívni, 15 nappal a közgyűlés tervezett időpontja előtt. A közgyűlés összehívásáról és ülésének előkészítéséről az elnökség gondoskodik.

d) A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha
- az összehívást a bíróság elrendeli,
- a választmány határozata alapján, továbbá,
- rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok 1/10-e az ok és cél megjelölésével kéri valamint, ha
- a számvizsgáló bizottság kéri.
- A közgyűlés összehívásáról az elnökség köteles gondoskodni.
- A közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok 50%-a jelen van. A  távolmaradásukat előzetesen írásban ismertető, tartósan akadályozott tagokat a határozatképesség megállapítása szempontjából figyelmen kívül lehet hagyni. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 8 napon belül ismét össze kell hívni, megismételt közgyűlés a tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes. Erre a tagokat a meghívóban figyelmeztetni kell!
A közgyűlés általában egyszerű szótöbbséggel dönt, szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni, és következő alkalommal ismételt szavazásra kell bocsátani
e) Minősített (kétharmados) szótöbbség kell az alapszabály megállapítása, módosítása esetén. A szavazás általában nyíltan történik, titkos szavazást kell elrendelni, ha a közgyűlésen jelen lévő tagok 2/3-os szótöbbséggel bármely kérdésben a titkos szavazás mellett döntenek.

11. §

A választmány:

a) A választmány a közgyűlés által az egyesület rendes tagjai közül megválasztott kollektív vezető testület.

b) Az egyesület közgyűlése 5 évi időtartamra 20 tagú választmányt választ. A 20 tagú választmánynak automatikusan tagjaivá válnak a közgyűlés által megválasztott elnökség, illetve a tisztségviselői.

c) A választmány hatáskörébe tartozik:
- az egyesület évi költségvetésének meghatározása,
- az elnökség éves tevékenységének és gazdasági beszámolójának elfogadása,
- döntés az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének folytatásáról,
- döntés az egyesület nevében alapítvány létesítéséről,
- döntés pályázatok kiírásáról, ösztöndíj alapításáról, valamint ezek odaítélésére vonatkozó szabályzat elfogadásáról,
- a megalakulást követő időszakban javaslattétel az elnökség, illetőleg a tisztségviselők személyére.

d) A választmányt szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Össze kell hívni továbbá, ha a választmány tagjainak 1/3-a  – cél és ok megjelölésével –  írásban kéri.
Összehívásról és üléseinek előkészítéséről az elnökség gondoskodik.

e) A választmány határozatképes, ha ülésén tagjainak 50%-a jelen van. A választmány határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.

f) A választmány a saját tevékenysége és az elnökség működésének segítése érdekében állandó és ideiglenes munkabizottságokat hozhat létre, meghatározva azok létszámát, feladat- és hatáskörét.

g) A választmány meghatározza és elfogadja az egyesület szervezeti működésének, gazdálkodásának részletes szabályait tartalmazó ügyrendet és a más belső szabályzatokat.

12. §

Elnökség, tisztségviselők:

a) Az egyesület ügyintéző szerve a 4 tagú elnökség, amelyet a közgyűlés az egyesület rendes tagjai közül 5 évi időtartamra választ.
b) Az elnökség az egyesület tisztségviselőiből áll, tevékenységét testületként fejti ki és teljes felelősséggel, önállóan szervezi az egyesület működését és gazdálkodását mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, illetőleg a választmány hatáskörébe.
c) Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele (legalább 3 elnökségi tag) jelen van. Határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
d) Az elnökség tagjai és egyben az egyesület tisztségviselői:
- az egyesület elnöke (tiszteletbeli elnök)
- az egyesület társelnöke
- az egyesület ügyvezető elnöke
- az egyesület titkára
e) Az egyesület elnöke az iskola mindenkori igazgatója (tiszteletbeli elnök).
Az egyesület társelnöke a közgyűlés által e feladatra megválasztott rendes tag.
Az egyesület ügyvezető elnöke a közgyűlés által e feladatra megválasztott rendes tag.
f) Az egyesület törvényes képviselője az ügyvezető elnök, aki az egyesület szervezeti életét, gazdálkodását és ügyvitelét a jogszabályoknak, az alapszabálynak, valamint a közgyűlés, választmány és az elnökség határozatainak megfelelően személyes felelősséggel irányítja. Az egyesület elnöke (tiszteletbeli elnök), társelnöke az ügyvezető elnök feladat- és hatáskörét, közöttük a munkamegosztást, az egyesület ügyrendje határozza meg. Az ügyrend meghatározott körben az egyesület képviseletére az ügyvezető elnök mellett az egyesület elnökét (tiszteletbeli elnök) és társelnökét is feljogosíthatja.
g) Az egyesület elnöke (tiszteletbeli elnök), társelnöke és az ügyvezető elnök köteles a saját tevékenységéről az elnökségnek, az elnökség munkájáról, pedig az ügyvezető elnök a választmánynak, a közgyűlésnek beszámolni.
h) Az egyesület titkárának feladata az egyesület adminisztratív teendőinek, a tagnyilvántartás vezetésének irányítása és ellenőrzése, továbbá az ügyvezető elnök munkájának segítése, a testületi ülés előkészítése az egyesület ügyrendjében meghatározott módon.
i) Az egyesületben vezetőségi tag, országos szervezetbe küldött tag, valamint az, akit a Ptk. az egyesületi törvény, a 2011.évi CLXXV. Törvény rendelkezései összeférhetetlennek jelölnek meg, nem lehet az egyesület választott tisztségviselője.

13. §

A számvizsgáló bizottság:
a) A közgyűlés a rendes tagok közül az egyesület működésének és tevékenységének belső ellenőrzése céljából 5 évi időtartamra 3 tagú számvizsgáló bizottságot választ.
b) A számvizsgáló bizottság határozatképes, ha legalább 2 tagja jelen van, ill. az átadott beszámolóval egyetért.
c) A számvizsgáló bizottság feladata az egyesület gazdálkodásának, pénzügyeinek, a közös vagyon kezelésének, az egyesület jogszabályok és alapszabály szerinti törvényes működésének ellenőrzése. E körben végzett tevékenységükről, így különösen az elnökség évi beszámolójával kapcsolatos állásfoglalásukról évente tájékoztatják a választmányt. Az egyesület elnökségének évenként beszámolót kell készíteni és ezt az adóhivatalnak megküldeni. Ezt a beszámolót az egyesület elnöksége átadja vizsgálat céljára a számvizsgáló bizottságnak, aki azt elfogadja, vagy  kijelenti, hogy azzal egyetért.
d) A számvizsgáló bizottság tevékenységét mindenkitől, a közgyűléstől függetlenül végzi, de felelősséggel a közgyűlés felé tartozik.
e) Ha munkája során törvénysértést, illetőleg az egyesület érdekeit sértő magatartást tapasztal,
- köteles az elnökség figyelmét erre felhívni,
- kérheti a választmány, a közgyűlés rendkívüli ülésének összehívását.

14. §

Az egyesület megszűnik ha:
a.) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
b.) taggyűlés feloszlásáról határoz,
c.) bíróság feloszlatja,
d.) fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,  és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.
Az egyesület feloszlásáról a taggyűlés nem dönthet, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.
Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszünt egyesület-hitelezői igények kielégítése után- megmaradt vagyonát a 2011. évi CLXXV törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni.
Az egyesület dokumentumait 2011. évtől kezdve papír alapon, de számítógépen elkészítve kell benyújtani a közigazgatási bíróságon.
Az egyesületnek alkalmaznia kell a mindenkori törvényeket és jogszabályi előírásokat.
A jelen alapszabályt az egyesület 1989. május 20-án tartott alakuló közgyűlésén az 1/1989. számú Közgyűlési Határozatával elfogadta, illetve a 2003. május 31-én tartott közgyűlésén az 1/2003. számú Közgyűlési Határozatával, majd a 2013. június 1-én tartott közgyűlésén az I/2013. számú Közgyűlési Határozatával és 2014.március 14.-én tartott közgyűlés I/2014.számú Közgyűlési Határozatával módosította.

Aszód, 2014.március 14.

Comments