Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för 2018:

Föreningarnas Hus - En arena för ideellt utvecklingsarbete i Örebro kommun 


Loading…

Sida 1 av 2

Arbetsplan 2018

Föreningsrådet ändamål enligt stadgarna

Örebro Föreningsråd

skall främja utvecklingen av föreningslivet i Örebro kommun

verka för att goda förutsättningar för föreningslivet skapas

väcka debatt

påverka samhällsutvecklingen

Ändamålet ska nås genom

Att vara samordningsorgan för medlemsföreningar i Örebro kommun

Föreningsträffar

Medlemsinformation

Föreningarnas dag

Att stödja ideella föreningars verksamhet

Driva Föreningarnas Hus

Utbildningar

Temakvällar

Rådgivning

Etablera en komptensdatabas

Etablera föreningsservice och medlemsförmåner

Utse årets ledare

Utse årets förening

Att tillvarata föreningars intressen gentemot myndigheter, övriga samhällsorgan med

mera, samt utveckla samarbetet med dessa

Remissinstans

Inför valet 2018

Politikerdialoger

Delta i och driva frågor som rör det lokala föreningslivet

Representera i olika arbetsgrupper som arbetar med frågor som rör det civila samhället

Bevaka aktuella frågor på lokal, regional och nationell nivå

Att verka för de demokratiska principerna, jämställdhet och likvärdighet utvecklas inom

föreningsrörelsen

Medarrangör Örebroveckan för mänskliga rättigheter

Temakvällar

Utbildningar

Sida 2 av 2

Att initiera och planera utvecklingsinsatser som berör föreningarna och deras verksamhet i
samverkan med Örebro kommun och andra aktörer
Projekt Fritidsbanken
Projekt Samordning av civilsamhällets insatser för nyanlända och asylsökande
arbetsplan 2018.docx
arbetsplan 2018.docx
Öppna
Extrahera
Öppna med
web@orebroforeningsrad.se  (web@orebroforeningsrad.se)


Sida 1 av 2
 

 ĉ
web@orebroforeningsrad.se,
13 maj 2018 13:38
Comments