Stadgar

________________________________________________________________________

STADGAR FÖR ÖREBRO FÖRENINGSRÅD

§ 1 Ändamål
Örebro föreningsråd skall främja utvecklingen av föreningslivet i Örebro kommun. Som politiskt och religiöst
obunden organisation ska föreningsrådet verka för att goda förutsättningar för föreningslivet skapas, väcka
debatt samt påverka samhällsutvecklingen.
Ändamålet skall nås genom
 att vara samordningsorgan för medlemsföreningar i Örebro kommun,
 att stödja ideella föreningars verksamhet,
 att tillvarata föreningars intressen gentemot myndigheter, övriga samhällsorgan med mera samt utveckla
samarbetet med dessa,
 att verka för att de demokratiska principerna, jämställdhet och likvärdighet
utvecklas inom föreningsrörelsen, samt
 att initiera och planera utvecklingsinsatser som berör föreningarna och deras verksamhet i samverkan med
Örebro kommun och andra aktörer.

§ 2 Medlemskap
Förening, som till form och målsättning ansluter sig till det demokratiska samhällets principer och inom Örebro
kommun bedriver verksamhet, kan erhålla medlemskap i föreningsrådet. Med förening avses organisation med
egen styrelse, stadgar, ekonomisk förvaltning samt frivilligt personligt medlemskap.
Förening som önskar medlemskap i Örebro föreningsråd ställer medlemsansökan till Örebro föreningsråds
styrelse. Styrelsen beslutar om medlemskap.

§ 3 Representation årsmöte/medlemsmöte
Förening äger rätt att utse två ombud till årsmöte/medlemsmöte. Röstberättigad är medlemsförening som erlagt
beslutade avgifter inom fastställd tid.

§ 4 Årsmöte sammanträdesordning
Föreningsrådets årsmöte skall hållas årligen senast den 31 mars.
Medlemsmöte skall hållas då styrelsen finner skäl därtill eller då minst 1/8 av medlemsföreningarna så begär.
Vid årsmötet/medlemsmöte äger varje utsett ombud en röst. Styrelseledamot och revisor har yttrande- och
förslagsrätt.
Kallelse till årsmöte/medlemsmöte ska ske skriftligen och tillställas medlemsorganisationerna minst två
respektive en månad/er i förväg.
Ansluten medlemsorganisation som önskar få ärende underställt årsmötet skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen minst en månad innan årsmötet. Vid medlemsmöten tre veckor.
Handlingar till årsmöte/medlemsmöte ska finnas tillgängliga två veckor innan mötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Ombudsupprop
2. Frågan om mötets behöriga utlysande
3. Val av ordförande för årsmötet, sekreterare och två justeringsmän
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Styrelsens ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Frågan om ansvarsfrihet
8. Propositioner från styrelsen
9. I stadgeenlig ordning väckta motioner
10. Beslut om arbetsplan
11. Beslut om medlemsavgifter
12. Beslut om budget
13. Val av ordförande
14. Val av vice ordförande, sekreterare och kassör samt 3 övriga ledamöter
15. Val av revisor
16. Val av revisorsersättare
17. Val av valberedning bestående av minst 3 ledamöter

§ 5 Styrelsen
Örebro föreningsråds styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, jämte ytterligare 3
ledamöter, totalt 7 ledamöter som väljs av årsmötet för en tid av två år. Jämna årtal väljs ordförande,
sekreterare och en ledamot, udda årtal väljs vice ordförande, kassör och två ledamöter. Ledamot ska vara
medlem av medlemsförening.
Styrelsen kan utse utskott/arbetsgrupper, inkluderande personer utanför styrelsen, vid behov.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter så begär, dock hålls minst ett
sammanträde i kvartalet.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst fyra (4) ledamöter är närvarande. För
alla beslut krävs att minst fyra (4) av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Styrelsen har möjlighet att vid behov ta hjälp av personer/verksamheter utanför styrelsen för att sköta
förvaltningen.

§ 6 Revisorerna
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper väljer årsmötet två revisorer för en tid av två år samt
två revisorsersättare för en tid av två år. Dessa väljs med saxade mandatperioder.
Samtliga räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som avser styrelsens förvaltning under det gångna året,
skall senast en månad före årsmötet överlämnas till revisorerna.
Eventuella anmärkningar från revisorerna skall tillsändas styrelsen två veckor före årsmötet för yttrande.

§ 7 Förvaltning
Örebro föreningsråds verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 8 Omröstning
Beslut vid årsmöte/medlemsmöte samt vid styrelsens sammanträden fattas med enkel majoritet, undantaget
frågan om upplösning enligt § 12.
Ordförande, sekreterare och justeringsmän vid årsmöte/medlemsmöte väljs genom öppen omröstning. Övriga
val sker, om någon röstberättigad så begär, med slutna sedlar.
Vid val av styrelse avgör lotten om lika röstetal uppkommer. I övriga frågor gäller den mening
styrelseordföranden företräder.

§ 9 Utträde
Medlemsförening, som önskar utträda ur föreningsrådet, ska skriftligen anmäla detta.
Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningsrådets styrelse besluta
om medlemskapets upphörande.

§ 10 Uteslutning
Medlem får uteslutas om medlemmen motarbetat Örebro Föreningsråds verksamhet eller ändamål, brutit mot
Örebro Föreningsråds stadgar eller på annat sätt skadat Örebro Föreningsråds intressen.
Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningsrådets styrelse besluta
om medlemskapets upphörande.
Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsrådets styrelse angiven tid,
minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

§ 11 Stadgeändring
Förslag till ändring av Örebro föreningsråds stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen. Stadgeändring kan
endast ske efter beslut av två på varandra, med minst en månads mellanrum, medlemsmöten, varav ett skall
vara årsmöte.

§ 12 Upplösning
Beslut om Örebro föreningsråds upplösning fattas med fyra femtedelars majoritet på två efter varandra
medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Tiden mellan dessa skall vara minst en månad.
Föreningsrådets kapital eller annan egendom överlämnas till Örebro kommunstyrelse att användas enligt
föreningsrådets syften.

Antagna första gången 1995-02-27
Antagna andra gången 1995-10-05
Reviderade 2000-03-15
Reviderade 2004-03-16
Reviderade 2011-09-22
Reviderade 2016-03-15
Ċ
web@orebroforeningsrad.se,
30 okt. 2016 07:25
Comments