סקירות ספרים והערות

אורה (רודריג) שורצולד

 

 

סקירות ספרים

'סקירת השנתון החדש Hebrew Annual Review'. בלשנות עברית חפ"שית 14: תשל"ח, עמ' 59-55.

'כתבי העת הבלשניים המתפרסמים בארץ: סקירה'. הספרות 27: 1978, עמ' 153-150.

'מאמרים על העברית והוראתה: סקירת ביקורת על הספר ”מנחה לקודש“'. הספרות 29: 1979, עמ' 159-157.

'סקירת ביקורת על הספר האנגלי ”תחיית הלשון העברית“ מאת ראובן סיוון'. בלשנות עברית חפ"שית 17: תשמ"א, עמ' 66-62.

'דקדוק שמות התואר בעברית: סקירת ספרו הגרמני של פריץ ורנר'. בלשנות עברית חפ"שית 22: 1984, עמ' 69‑73.

'מחקרי עברית בעברית: סקירת ”מן הסדנא 6“'. בלשנות עברית חפ"שית 22: 1984, עמ' 75-73 .

'העברית החדשה לחוקרי מקרא: סקירת ביקורת על המקראה האנגלית מאת מוראוקה'. לשוננו מ"ח-מט: תשמ"ה, עמ' 290-284.

'מלים עבריות בספרדית-יהודית. סקירת ספרו של דוד בנבנשתי ”מלים עבריות בספרדית-יהודית“'. פעמים 25: תשמ"ה, עמ' 151-147. http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_25.9(1).pdf))

'A Glossary to Me'am Lo'ez, a Book Review of Christa Wiesner's Jüdische-Spanisches Glossar zum ME'AM LO'EZ', Hamburg 1981. Mediterranean Language Review 4-5: 1989, pp. 108-183.

'“Teaching Hebrew: A Practical Guide by Wilga M. Rivers and Moshe Nahir'. Bulletin of Higher Hebrew Education 4(2): 1991, pp. 87-89.

'פיוטי ראש השנה ויום הכיפורים מתורגמים ללאדינו מאת רבי ראובן אליהו ישראל בעריכת רבי יצחק ירושלמי'. פעמים 49: תשנ"ב, עמ' 157-154. (http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_49.12(1).pdf)

'“The Grammar of Modern Hebrew by Lewis Glinert'. Bulletin of Higher Hebrew Education 5-6: 1992(3), pp. 113-117.

'ספרות מוסר מתורכית ללאדינו, סקירת ספרו של יצחק ירושלמי בסדרת ספרי לאדינו'. פעמים 57: תשנ"ד, עמ' 145-141. http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_57.9(1).pdf))

'מוזהב, מוזז, מוזח, מוזכר, מוזל: סקירת ”מילון ההווה“ מאת שושנה בהט ומרדכי מישור'. מעריב 16.6.1995, מוסף ספרות וספרים, עמ' 30.

'תת-מודע - דברים הקיימים בנפשו של האדם: סקירת ביקורת של הלקסיקון האנציקלופדי בעריכת נתן שחם'. מעריב 27.7.1996, מוסף ספרות וספרים, עמ' 31.

'מות הספרדית היהודית: סקירת ביקורת על ספרה של טרייסי האריס'. פעמים 70: תשנ"ז, עמ' 134‑138. (http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_70.8(1).pdf)

'מקראה בלאדינו: מימי הביניים עד ימינו - סקירת הספר Sefarad in My Heart מאת משה לזר'. פעמים 84: תש"ס, עמ' 148-140. (http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_84.13.pdf)

'Review of Sefarad in My Heart: A Ladino Reader by Moshe Lazar'. La Lettre Sepharade 5: 2001, pp. 10-12.

'Review of HARALAMBOS SYMEONIDIS, Das Judenspanische von Thessaloniki'. (Sepharadica 2. Peter Lang, Bern/Berlin 2002). Bulletin of Hispanic Studies 81: 2004, pp. 548‑549.

'Review of Wörterbuch Deutsch‑Hebräisch – Phlilosophische, wissenschaftliche und technische Termini by Benjamin Katz‑Biletzky'. Kernerman Dictionary News 13: 2005, pp. 10‑11. (http://kdictionaries.com/kdn/kdn1303.html)

'סקירת ביקורת על המילון  Ladino-English / English-Ladino Concise Encyclopedic Dictionary מאת אלי כהן ודליה כהן גורדון'. פעמים 104: תשס"ה, עמ' 145‑151. (http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_104.11.pdf)

'העברית שבפי צאצאי האנוסים בצרפת סקירת ביקורת על העברית שבפי צאצאי האנוסים בצרפת, כרך א: מחקרי לשון, כרך ב: הסידורים והמחזורים של יצחק ארתור פריר מבוא ומהדורה מוערת ומבוארת, מאת משה בראשר'. לשוננו סט: תשס"ז, עמ' 189‑197.

'עוד על שורשים ובניינים סקירת ביקורת על Roots and Patterns: Hebrew Morpho‑syntax (Studies in Natural Language and Linguistic Theory 63) מאת מאיה ערד'. לשוננו סט: תשס"ז, עמ' 203‑208.

'בלשנות גיאוגרפית של הספרדית היהודית – סקירת ביקורת של הספר Aldina Quintana Rodríguez,  .'Geografía lingüística del judeoespañol (Sephardica 3), Peter lang, Bern 2006  פעמים 113: תשס"ח, עמ' 201‑208.

   'Review of Spracharkaden: Die Sprache der sephardischen Juden in Italien im 16. und 17. Jahrhundret, by RAFAEL ARNOLD'. Bulletin of Hispanic Studies 85: 2008, pp. 575-576.

'”ישראלית שפה יפה“ – סקירה'. כתב-עת אורנים 2: תש"ע, עמ' 97‑99.

   'Review of Literacy and Language 4 (2012)'. Hebrew Higher Education 15: 2013, pp. 227-233.

'הרטוריקה של המאמר המדעי – הלשון וקהיליית השיח, מאת זהר לבנת – סקירה'. מגמות מט: תשע"ד, עמ' 627-622.
'Review of Synoptic Dictionary of the Hebrew Component in Jewish Languages Based on Shelomo Morag's Records (Eda VeLashon 31), by Aharon Maman'. Journal of Jewish Languages 2: 2014, pp. 104-111.

   'Review of El séfer méšec betí de Eliézer Papo: Ritos y costumbres sabáticas de los sefardíes de Bosnia', by Katja Šmid. Sefarad 74(2): 2014, pp. 474-478.


'Review of The Languages of the Jews: A Sociolinguistic History', by Bernard Spolsky. Higher Hebrew Education 17: 2015, pp. 179-184.
'Review of Handbook of Jewish Languages, edited by Lily Kahn and Aaron D. Rubin'. Higher Hebrew Education 18: 2016, pp. 237-242.

 

כַּתָּבוֹת והערות

'הערה למאמרו של זאב בר-לב: מגבלות על תנועות פונמיות'. בלשנות עברית חפ"שית 12: תשל"ז, עמ' 38-37.

'דו"ח על הועידה הרביעית של האגודה הישראלית לבלשנות שימושית'. הספרות 26: 1978, עמ' 169‑170.

'לתיאור מחקר סוציולינגויסטי אחד'. מעשה חושב. יוני 1979, עמ' 95-94.

'צורת הנקבה של שמות בסיומת -י בעברית'. לשוננו מה: תשמ"א, עמ' 320-319.

אורה רודריג. 'תערובת לשונות: תקנות בענייני חינוך'. רשומות מאיספמיא 31.3.1492 (עיתון היסטורי שיצא לציון 500 שנה לגירוש ספרד), משרד החינוך והתרבות, מארס תשנ"ב.

אורה רודריג. 'פינת הלשון: תערובת לשונות ודקדוקן'. רשומות מאיספמיא 1.5.1492 (עיתון היסטורי שיצא לציון 500 שנה לגירוש ספרד), משרד החינוך והתרבות, מאי תשנ"ב.

'סקירת ספר צרפתי ללימוד הלשון הספרדית-היהודית ותרבותה מאת מארי כריסטין וארול'. פעמים 78: תשנ"ט, עמ' 189-188. (http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_78.12(1).pdf)

'Ladino Translation of Crypto Jews in Italy'. HaLapid: The Journal of the Society for Crypto Judaic Studies IX: 2004, pp. 1, 8‑9.

'חינוך לשון'. ירחון מכון מופ"ת 25: תשס"ז, עמ' 3.

'צרות בצרורות עיצורים'. אקדם: ידיעון האקדמיה ללשון העברית 34: תשס"ז, עמ' 6‑8. ( http://hebrew-academy.huji.ac.il/sifriyya/ReadingHall/Documents/31072011.pdf)