מאמרים על לאדינו וספרדית יהודית

אורה (רודריג) שורצולד

 

'שילובן של המלים העבריות בספרדית-היהודית: מקורן ההיסטורי ודרכי התמזגותן'. דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות ד. ירושלים תשמ"ב, עמ' 67-63.

'על כמות המלים העבריות בספרדית-היהודית'. לשוננו לעם לג: תשמ"ב, עמ' 87-80.

'לשונות סתרים עבריות בספרדית-היהודית'. לשוננו לעם לג: תשמ"ב, עמ' 262-258.

'הגיית העי"ן בקהילות הספרדים המזרחיות'. לשוננו מו: תשמ"ב, עמ' 75-72.

'טאבו, מות ולשונות אבל בספרדית-היהודית'. לשוננו לעם לד: תשמ"ג, עמ' 214-203. 'הערה ותיקון'. לשוננו לעם לה: תשמ"ד, עמ' 64.

'המדדים להיתוכן של המלים העבריות והארמיות בספרדית-היהודית'. מלאת 2: תשמ"ד, עמ' 357‑367.

'The Fusion of the Hebrew-Aramaic Lexical Component in Judeo-Spanish'. Judeo-Romance Languages (edited by Isaac Benabu & Joseph Sermoneta). Misgav Yerushalayim, Jerusalem 1985, pp. 139-159.

'עיונים בתצורת המלים העבריות בספרדית-היהודית'. לשוננו מח-מט: תשמ"ה, עמ' 194-186.

'טיפוסי התרגומים של ”פרקי אבות“ בלאדינו'. מסורות 2: 1986, עמ' 118-103.

'סקירה של ”פרקי אבות“ בתרגומיהם ללאדינו'. עלי ספר יב: תשמ"ו, עמ' 110-95.

'דיאלקטים בספרדית-היהודית לאור התרגומים לפרקי אבות'. דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות ד(א), ירושלים תשמ"ו, עמ' 146-139.

'ספרותם של יהודי יוון ללשונותיה ולסוגיה'. פעמים 30: תשמ"ז, עמ' 84-60. (http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_30.4(1).pdf)

'השמות הפרטיים העבריים בספרדית-היהודית'. מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי י: תשמ"ח, עמ' 94‑109.

'המלים העבריות בתרגומי הלאדינו לפרקי אבות'. דברי המפגש השנתי החמישי של החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות II, ירושלים תשמ"ח, עמ' 36-32.

'בין מקור לתרגום'. מחקרים בלשון העברית ובספרות התלמודית לזכר ד"ר מנחם מורשת (בעריכת מנחם צבי קדרי ושמעון שרביט). אוניברסיטת בר אילן, רמת גן תש"ן, עמ' 186-175.

'המרכיב העברי בספרדית היהודית'. לשוננו לעם מ-מא: תשמ"ט-תש"ן, עמ' 330-326.

'המלים העבריות בעיתונות הספרדית-יהודית ביוון'. דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות ד(1), ירושלים תש"ן, עמ' 212-205.

'פרפראות תרגום: בין המילולי לפרשני'. מחקרים בתרבותם של יהודי צפון-אפריקה (בעריכת יששכר בן עמי). ועד עדת המערבים בירושלים, ירושלים תשנ"א, עמ' 29-25.

'סוגי לשון וספרות ביהדות הספרדית'. פעמים 50: תשנ"ב, עמ' 28-4. (http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_50.1(1).pdf)

'מסורת ההיגוי של השמות העבריים ב"פרקי אבות" בתרגומי הלאדינו בכתב לאטיני'. בלשנות עברית (קובץ מחקרים ליובל ה‑75 של גב"ע צרפתי) 35-33: תשנ"ב, עמ' 208-195.

'The Venice 1601 Ladino Translation of Pirke Aboth'. Folia Linguistica Historica XI: 1990[92], pp. 131-145.

'La Haggada de Venise en ladino de 1609'. Yod 33-34: 1991, pp. 51-69.

'דימויים עבריים בצירופים ובניבים בספרדית-יהודית'. מקדם ומים (קובץ ”היסודות העבריים בלשונות היהודים“) ה: תשנ"ב (בעריכת יצחק אבישור ושלמה מורג), עמ' 167-151.

'Morphological Aspects in the Development of Judeo-Spanish'. Folia Linguistica XXVII: 1993, pp. 27-44.

'הרכיב העברי בספרדית-היהודית כתלוי ז'אנר'. אפיריון 29: 1993, עמ' 41-34.

'Mixed Translation Patterns: The Ladino Translation of Biblical and Mishnaic Hebrew Verbs'. Target 5: 1993, pp. 71-88.

'Traducciones venecianas al Ladino (1601-1609) de Pirke Aboth y la Haggada'. Proyección histórica de España en sus tres culturas: Castilla y León, América y el Mediterráneo II (Lengua y literatura Española e Hispanoamericana), Junta de Castilla y León, Valladolid 1993, pp. 561-568.

'לשון התרגום ולשון התוספות בלאדינו בהגדת ונציה שס"ט'. מסורות ח: תשנ"ד, עמ' 89-71.

'מה בין תרגומי הלדינו בפרקי אבות ובהגדות הספרדים?'. יצירה ותולדות בקהילות ישראל בספרד והמזרח (בעריכת תמר אלכסנדר, אפרים חזן, גלית חזן-רוקם ואברהם חיים), משגב ירושלים, ירושלים תשנ"ד, עמ' 54-33.

Tamar Alexander, Isaac Benabu, Yaacov Gelman, Ora R. Schwarzwald and Susana Weich-Shahak. 'Towards a Typology of the Judeo-Spanish Folksong: Gerineldo and the Romance Model'. Yuval (Jewish Oral Traditions: An Interdisciplinary Approach) VI: 1994, pp. 68-163 [pp. 96-103 (Language), 111-161 (Appendices)].

'הסעיף ”ספרדית-יהודית“ בערך שפות'. כרך מילואים ג, האנציקלופדיה העברית. חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ וספרית פועלים, ירושלים ותל אביב תשנ"ה, עמ' 1010-1008.

'Semitic Doubles in Hebrew and Ladino'. Tendances Récentes en Linguistique Française et Génerale - Volume dédié a David Gaatone (édité par Hava Bat-Zeev Shyldkrot & Lucien Kupferman). John Benjamins, Amsterdam 1995, pp. 371-382.

'Les tendances linguistiques du développment des traductions en Ladino'. Mémoires juives dEspagne et du Portugal (édité par Esther Benbassa). Genéses, Paris 1996, pp. 127-141.

'Methodological problems in Comparing the Lexicon of the Ladino Haggadas'. Hommage à Haim Vidal Sephiha (édité par Winfried Busse & Marie-Christine Varol-Bornes), Peter Lang, Berlin 1996, pp. 359-372.

'Linguistic Variations among Ladino Translations as Determined by Geographical, Temporal and Textual Factors'. Folia Linguistica Historica XVII: 1996, pp. 57-72.

'ביטויים מן ההגדה בלשון היהודים הספרדים'. מסורות ט-יא: תשנ"ז, עמ' 545‑555.

'הרכיב העברי בלאדינו של הגדות הספרדים'. לאדינאר: מחקרים בספרות, במוסיקה ובהיסטוריה של דוברי הלאדינו (בעריכת שמואל רפאל ויהודית דישון), המכון לחקר יהדות שאלוניקי, תל אביב תשנ"ח, עמ' 61‑78.

'Language Choice and Language Varieties Before and After the Expulsion'. From Iberia to Diaspora: Studies in Sephardic History and Culture (edited by Yedida K. Stillman & Norman A. Stillman). Brill, Leiden 1999, pp. 399-415.

'Hierarchy among the Hebrew Elements in Ladino Translations as Determined by Geographical, Textual and Religious Factors'. Vena Hebraica in Judaeorum Linguis (edited by Shelomo Morag, Moshe Bar-Asher & Maria Mayer-Modena), Universitá degli studi Milano & The Hebrew University in Jerusalem, Milano 1999, pp. 183-202.

'פרפראות מן ההגדה בלאדינו'. תלפיות (שנתון המוקדש לחתן פרס ישראל, פרופ' מ"צ קדרי) יא: תשנ"ט-תש"ס, עמ' 160-152.

'ספרי לימוד ושאלת הכתב בספרדית יהודית: הרהורים בעקבות הספר ”לשון ג'ודזמו“ מאת דוד בוניס'. לשוננו לעם נא-נב: תש"ס-תשס"א, עמ' 85-81.

'השמות הפרטיים  בתרגומי  הלאדינו:  סוגיית המקור  והזהות  היהודית'. פעמים 84: תש"ס, עמ' 66‑77. (http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_84.5(1).pdf)

'השפעת תכונות חיצוניות ופנימיות של טקסט על המילים העבריות בספרדית היהודית'. בלשנות עברית 51-50: תשס"ב, עמ' 133-121.

'Judeo-Spanish Studies'. Oxford Handbook of Jewish Studies (edited Martin Goodman). Oxford University Press, Oxford 2002, pp. 572-600.

'בחינה חדשה של מקור תרגומי הלאדינו ומסירתם'. קול יעקב: אסופת מחקרים לכבוד פרופ' יעקב בן-טולילה (בעריכת דניאל סיוון ופבלו-יצחק הלוי-קירטצ'וק), אוניברסיטת בן-גוריון, באר שבע תשס"ג, עמ' 369-359.

'מסורות הכתב והכתיב בתרגומי הלדינו מן המאה הט"ז ואילך'. פעמים 101‑102: תשס"ה, עמ' 173‑185. (http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_101-2.6.pdf)

'Types of Passover Haggadoth in Ladino'. Proceedings of the Thirteenth British Conference on Judeo-Spanish Studies (London, 7-9 September 2003) (edited by Hilary Pomeroy). Department of Hispanic Studies, London 2006, pp. 105118.

'Géneros en judeoespañol según las caracteristicas externas e internas del texto'. Ladinar (Actas del promer encuentro académico programático “El español saluda al judeoespañol (Ladino)”) VI: 2006, pp. 5782.

'Language Features of Ladino Translations across Time and Place'. Phrasis (special issue: Translation as a Multi-Discipline) 46(2): 2006, pp. 41-51.

'Le style du Me'am Lo'ez: une tradition linguistique'. Yod (nouvelle série) 11/12: 2006-7, pp. 77-112.

'חקר הספרדית‑היהודית במזרח'. איל פריזינטי 1: תשס"ז, עמ' 149‑158.

'תרגומי מגילת אסתר לפורים'. שמחת פורים (אליגריאה די פורים) (בעריכת בן ציון נחמיאס ותמר אלכסנדר). מרכז דוד גאון לתרבות הלאדינו ואוניברסיטת בן‑גוריון בנגב, באר שבע תשס"ז, עמ' 58‑64.

'עיוני מילון בתרגומי הלאדינו להגדות של פסח'. שערי לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר-אשר (בעריכת אהרן ממן, שמואל פסברג ויוחנן ברויאר), כרך ג. מוסד ביאליק, ירושלים תשס"ח, עמ' 368‑396.

'Linguistic Features in Zadiq Formon's Ladino Translation of Hovat Halevavot'. Il mio cuore è a oriente. Studi di linguistica storica, filologia e cultura ebraica dedicati a Maria Luisa Mayer Modena (edited by Francesco Aspesi, Vermondo Brugnatelli, Anna Linda Callow, Claudia Rosenzweig). Cisalpino-Monduzzi, Milano 2008, pp. 561-579.

'Between East and West: Differences between Ottoman and North African Judeo-Spanish Haggadoth'. El Presente 2: 2008, pp. 223-241.

'סוגות בספרדית יהודית על פי תכונות חיצוניות ופנימיות של טקסט'. לשונות יהודי ספרד והמזרח וספרויותיהם (בעריכת דוד מ' בוניס), משגב ירושלים ומוסד ביאליק, ירושלים תשס"ט, עמ' 62‑77.

'First names in Sephardi communities'. Pleasant Are Their Names: Jewish Names in the Sephardi Diaspora (edited by Aarom Demsky). University Press of Maryland, Bethesda, Maryland 2010, pp. 191-207.

'מסורות הכתיב וההגייה בשני סידורי נשים בלאדינו'. מסורות טו: תש"ע, עמ' 173‑203.

'Ladino Proverbs'. Encyclopedia of Jews in the Islamic World (EJIW), vol 4 (edited by Norman Stillman). Brill, New York & Amsterdam  2010, pp. 121-124.

'היבטים אחדים ב"הגדת פסח" שבסידור נשים בלדינו מן המאה השש-עשרה'. לשון חכמים והתחומים הנושקים לה: מבחר מאמרים לכבוד שמעון שרביט (בעריכת אפרים חזן וזהר לבנת), אוניברסיטת בר-אילן ומכללת אשקלון, רמת גן תש"ע, עמ' 335‑350.

'On the Jewish nature of Medieval Spanish biblical translations: Linguistic differences between medieval and post exilic Spanish translations'. Sefarad 70: 2010, pp. 117-140.

'Two Sixteenth Century Ladino Prayer Books for Women'. European Judaism 43(2): 2010, pp. 37-51.

'עברית גלויה וסמויה בלדינו של הרבנים'. חקרי מערב ומזרח: לשונות ספרויות ופרקי תולדה מוגשים ליוסף שיטרית (בעריכת יוסף טובי ודניס קורזון). כרמל, ירושלים תשע"א, עמ' 155‑179.

'Lexical Variations in Two Ladino Prayer Books for Women'. Lexicología y lexicografía judeoespañolas (edited by Winfried Busse & Michael Studemund-Halévy). Peter Lang, Bern 2011, pp. 53-86.

'Ladino' and 'Ladino Literature'. The Cambridge Dictionary of Judaism & Jewish Culture (edited by Judith Baskin). Cambridge University Press, Cambridge 2011, pp. 363, 389-390.

'The Relationship between Ladino Liturgical Texts and Spanish Bibles'. The Hebrew Bible in Fifteenth-Century Spain: Exegesis, Literature, Philosophy and the Arts (edited by Jonathan Decter and Arturo Prats). Brill, Leiden and Boston 2012, pp. 223-243.

'Linguistic features of a sixteenth century women's Ladino prayer book: The language used for instructions and prayers'. Selected Papers from the Fifteenth Conference on Judeo-Spanish Studies (edited by Hilary Pomeroy, Chris J. Pountain & Elena Romero). Department of Hispanic Studies, Queen Mary, University of London, London 2012, pp. 247-260.

'היבטי שיח ב”מעם לועז“'. מחברות יהודית: מחקרים בספרות ימי הביניים מוגשים לפרופ' יהודית דישון (בעריכת אפרים חזן ושמואל רפאל). אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשע"ג, עמ' 291‑309.

'Las palabras hebreas en la prensa judeo-española en Grecia'. Rumbos del hispanismo en el umbral del Cincuentenario de la AIH, vol. VIII Lengua (coord. Patrizia Botta y Sara Pastor), Roma, Bagatto Libri 2012, pp. 65-72.
'”הֵן“ ”הִנה“ ו”והִנה“ בתרגומי לאדינו ובתרגומי ספרד: היבטים מילוניים ותחביריים'. כרמלים [העברית ואחיותיה] י: תשע"ד, עמ' 131-113.
'הרכיב העברי בלאדינו של מחבר אחד בשני ספרים מן המאה השש עשרה'. נטעי אילן: מחקרים בלשון העברית ובאחיותיה מוגשים לאילן אלדר (בעריכת משה בר-אשר ועירית מאיר), ירושלים, כרמל תשע"ד, עמ' 416-399.
'גבר ואישה בסידור נשים בלאדינו מן המאה השש-עשרה'. כעת א: תשע"ד, עמ' 37-26.
 'Ladino instructions in Meza de el alma and in Seder Nashin from Thessaloniki in the sixteenth century'. Around the Point: Studies in Jewish Literature and Culture (ed. by Hillel Weiss, Roman Katsman, Ber Kotlerman), Cambridge Scholars Publishing 2014, pp. 121-134.
'Linguistic variations in early Ladino translations'. Journal of Jewish Languages 2: 2014, pp. 1-48.

'Personal Names, Toponyms, and Gentilic Nouns in Ladino and Spanish Translations of the Bible'. El Presente 8-9(3) (Dameta leTamar: Studies in Honor of Tamar Alexander; Mikan 15(3)): 2015, pp. 209-228.

            (Hebrew lecture http://www.youtube.com/watch?v=UnY5zqzujtk)'On two derivational phenomena in Judeo-Spanish'. SKASE Journal of Theoretical Linguistics (http://www.skase.sk) 12 (3) (A Festschrift for Pavol Štekauer), pp. 488-506.

'Spanish, Astur-Leonese, Navarro-Aragonese, Judeo-Spanish'. The Oxford Guide to the Romance Languages (eds. Adam Ledgeway and Martin Maiden). Oxford: University Press 2016, pp. 382-410 (with Donald N. Tuten and Enrique Pato).


'לשון ההלכות אצל מחבר אחד בשני ספרי לאדינו מן המאה ה-16'. מסורות יח: תשע"ו, עמ' 153‑191.

'Ladino Versions of Quién supiense (Eḥad Mi Yodea)'. Cadernos de Estudos Sefarditas 16: 2017, pp. 77-99.