Baker to Vegas‎ > ‎

Baker to Vegas Coverage Maps
Stage 1
Stage 1


Stage 2
Stage 2


Stage 3
Stage 3


Stage 4
Stage 4


Stage 5
Stage 5


Stage 6
Stage 6


Stage 7
Stage 7

Stage 8
Stage 8

Stage 9
Stage 9

Stage 10
Stage 10

Stage 11
Stage 11

Stage 12
Stage 12

Stage 13
Stage 13

Stage 14
Stage 14

Stage 15
Stage 15

Stage 16
Stage 16

Stage 17
Stage 17

Stage 18
Stage 18

Stage 19
Stage 19

Stage 20
Stage 20

Finish
Finish

Kingman Peak
Kingman Peak

Potosi Mountain
Potosi Mountain