[][][][][][][]]][][][][]   ยินดีต้อนรับ  [][]][][][][][][][][]][][]

        
        -  กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2561 [คลิก]

        -  รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
           การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา [คลิก]

        - รายงานผลการอบรมคูปองครู เรื่อง 10 เรื่อง STEM ต้นแบบ  [คลิก]

        -  รายงานผลการอบรม เรื่อง การจัดการสอนในศตวรรษที่ 21 [คลิก]

        -  โครงงานห้องเรียนคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
            ปีการศึกษา 2561 [คลิก]