ยินดีต้อนรับ  

        
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563

 วิชา เคมี 1ม.4/1 
เข้ากลุ่มไลน์  ม.4/1

เข้าห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom
รหัสของชั้นเรียน  djze7zz

 วิชา วิทย์ กายภาพ 1ม.4/2
เข้ากลุ่มไลน์ ม.4/2

เข้าห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom
รหัสของชั้นเรียน  ldlovp7

 วิชา เคมี 5ม.6
เข้ากลุ่มไลน์ ม.6/1

เข้าห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom
รหัสของชั้นเรียน  qk75d6e
____________________________


เข้าห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom
รหัสของชั้นเรียน  2hudtqd