คำอธิบายรายวิชา ท 20207 ภาษากับวัฒนธรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีต่อกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับการใช้ภาษาในกลุ่มอาเซียน ภาษาถิ่น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ความเจริญของภาษา การใช้ภาษาในวรรณกรรมอย่างมีศิลปะ

วัตถุประสงค์รายวิชา : เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ดังต่อไปนี้

              1.1 มีความเข้าใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม เพื่อการบริหารจัดการองค์การ หรือหน่วยงาน ติดต่อประสานงานกับชาติอื่น ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีต่อกัน

              1.2 มีความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแห่งชีวิตของชาวไทย และมีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ในการดำรงวิถีชีวิตอย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวในกลุ่มประธานอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

              1.3 มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาถิ่น ความเจริญของภาษาและการใช้วรรณกรรมมีศิลปะ

              1.4 มีความเข้าใจ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม และ สามารถเปรียบเทียบถึงความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมของชาติอื่นในกลุ่มประชาคมอาเซียน

              1.5 มีความเข้าใจ ตระหนักถึงสาเหตุของปัญหาและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางภาษาและวัฒนธรรม  อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และระบบเศรษฐกิจโดยรวมในกลุ่มประชาคมอาเซียน

              1.6 มีความเข้าใจวัฒนธรรมการเมือง การปกครองและการนับถือศาสนา ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมของกลุ่มประชาคมอาเซียน