สัญลักษณ์ผังงาน

ตารางแสดงความหมายของสัญญลักษณ์  
     
 
การทำงานด้วยมือ (manual operation) แทนจุดที่มีการทำงานด้วยแรงคน
การนำข้อมูลเข้า-ออกโดยทั่วไป (general input/output) แทนจุดที่จะนำข้อมูลเข้าหรือออกจากระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ระบุชนิดของอุปกรณ์
แถบบันทึกข้อมูล (magnetic tape) แทนจุดที่นำข้อมูลเข้าหรือออกจากโปรแกรมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูล
 
จานบันทึกข้อมูล (magnetic tape) แทนจุดที่นำข้อมูลเข้าหรือออกจากโปรแกรมด้วยจานบันทึกข้อมูล
 
การนำข้อมูลเข้าด้วยมือ (manual input) แทนจุดที่นำข้อมูลเข้าด้วยมือ
 
การแสดงข้อมูล (display) แทนจุดที่แสดงข้อมูลด้วยจอภาพ
 
การทำเอกสาร (documentation) แทนจุดที่มีข้อมูลเป็นเอกสารหรือแสดงข้อมูลด้วยเครื่องพิมพ์
 
การตัดสินใจ (decision) แทนจุดที่ต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
 
การปฏิบัติงาน (process) แทนจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
 
การเตรียมการ (preparation) แทนจุดกำหนดชื่อข้อมูลหรือค่าเริ่มต้นต่างๆ
 
การเรียกโปรแกรมภายนอก (external subroutine) แทนจุดเรียกใช้โปรแกรมย่อยที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมนั้น
 
การเรียกโปรแกรมภายใน (internal subroutine) แทนจุดเรียกใช้โปรแกรมย่อยที่อยู่ในโปรแกรมนั้น
 
การเรียงข้อมูล (sort) แทนจุดที่มีการเรียงข้อมูลใหม่ตามข้อกำหนด
 
ทิศทาง (flow line) แทนทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่จะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามหัวลูกศรชี้
 
หมายเหตุ (annotation) แทนจุดที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมหรือหมายเหตุของจุดต่างๆ ที่แสดงในผังงานด้วยสัญลักษณ์ไม่ชัดเจน
 
การติดต่อทางไกล (communication link) แทนช่วงที่มีการติดต่อหรือย้ายข้อมูลด้วยระบบการติดต่อทางไกล
 
จุดเชื่อมต่อ (connector) แทนจุดเชื่อมต่อของผังงานเมื่อใช้สัญญลักษณ์เพื่อให้ดูง่าย
 
จุดเชื่อมต่อหน้ากระดาษ (off page connector) แทนจุดเชื่อมต่อของผังงานที่อยู่คนละหน้ากระดาษ
 
เริ่มต้นและลงท้าย (terminal) แทนจุดเริ่มต้นและลงท้ายของผังงานของโปรแกรมหลักและโปรแกรมย่อย
Comments