Πως δουλεύουμε

Οι πληροφορητές/τριες, κάθε κοινωνικής προέλευσης και μορφωτικού επιπέδου, εντοπίζονται στο περιβάλλον της γειτονιάς ή μέσα από ένα δίκτυο προσωπικών γνωριμιών – πολλές φορές είναι οι ίδιοι που «διαφημίζουν» την ΟΠΙΚ στο συγγενικό ή φιλικό τους περιβάλλον.

Η συνέντευξη πραγματοποιείται σε χώρο που επιλέγουν οι πληροφορητές (συνήθως το σπίτι ή ο επαγγελματικός τους χώρος).

Η συνέντευξη, στην πραγματικότητα μια αφήγηση ζωής, οργανώνεται με βάση έναν οδηγό, που προσαρμόζεται από τα μέλη της ΟΠΙΚ στις απαιτήσεις των διαφορετικών θεματικών, ενώ υπάρχει και συνεχής ροή πληροφοριών από τη μία θεματική ομάδα στην άλλη. 

Ο πληροφορητής μαγνητοφωνείται και, αν συμφωνεί, βιντεοσκοπείται από τον ίδιο τον συνεντευξιαστή. Εδώ αξίζει να επισημάνει κανείς ότι η εικόνα είναι πλεονέκτημα στην προφορική μαρτυρία, αφού σ’ αυτήν αποτυπώνονται οι εκφράσεις, οι κινήσεις και η συγκίνηση του προσώπου που αφηγείται. 

Όλοι υπογράφουν παραχωρητήριο αξιοποίησης και προβολής του υλικού (συμπεριλαμβανομένων και φωτογραφιών ή άλλων τεκμηρίων του προσωπικού τους αρχείου) για εκπαιδευτικούς, και εν γένει μη κερδοσκοπικούς, λόγους. 

Η απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης, το ημερολόγιο και το δελτίο του πληροφορητή, μαζί με το οπτικοακουστικό υλικό αποτελούν τον φάκελο κάθε συνέντευξης, ο οποίος ανταποκρίνεται έτσι στις διεθνείς προδιαγραφές, ώστε μελλοντικά το υλικό να μπορεί να ενταχθεί σε ένα οργανωμένο αρχείο. Ήδη σε κάποιες περιπτώσεις τα μέλη των θεματικών ομάδων έχουν προχωρήσει σε συσχετισμό του υλικού τους με άλλες πηγές (από ιστορικά ή οπτικοακουστικά αρχεία κ.ο.κ.). Στους πληροφορητές αποδίδεται, με την ολοκλήρωση της απομαγνητοφώνησης, ένα αντίγραφο της συνέντευξής τους.