Mediacoach Project

Het begon allemaal bij het begin...


Een idee, een vaag idee...

Na de eerste sessie werd het altijd maar meer duidelijk wat er deze opleiding kan betekenen voor Leerpunt, en de Basiseducatie als sector in het algemeen.

Er werd aan ons gevraagd om op padlet heel kort ons idee 'te pitchen'. Alle andere 'cursisten' mediacoach deden hetzelfde. Het resultaat kan je hier vinden.


Uit dit eerste idee groeide ons project idee. Uit de vele onderzoeken dat we zagen passeren tijdens de opleidingsdagen kwam er steeds een constant gegeven voorbij dat de smartphone steeds belangrijk is geworden bij het gebruik van verschillende media. Vanuit dit idee hebben we een projectfiche opgesteld.


Doel Van het 'mediawijs' Leerpunt-project:


Een proces ontwikkelen waarbij we vanuit een bevraging de mogelijke toepassingen voor het gebruik van smartphones in het OLC onderzoeken. Omdat het OLC vooral gebruikt wordt door cursisten uit de opleidingen NT2 en rijbewijs, focussen we ons in dit onderzoek op deze 2 doelgroepen.

De noden die uit de bevraging blijken, kunnen dienen als basis om advies en aanbevelingen te formuleren. Op lange termijn behoort een 'veilige digitale omgeving voor cursisten' in de vorm van een app/webapplicatie tot de mogelijkheden. We hopen die zo op te maken dat ze ook bruikbaar is voor andere leergebieden.

We hopen dat dit proces een duurzaam karakter kan krijgen door op regelmatige basis een bevraging te organiseren en met de resultaten aan de slag te gaan. We hopen een proces in gang te zetten die gedragen wordt door alle leergebieden van ons centrum.


Methode & werkvormen

 • Doorheen het project
  • Collega's warm maken voor het project via ludieke 'Mediabooth'.
  • Collega's op de hoogte houden van de geziene inhouden van de opleiding via extra website.
  • Collega's bevragen naar welk mediadier ze zijn om zo hun eigen kennen en kunnen beter te laten inschatten.
 • Een niet-klassiek bevragingsmodel
   • voor cursisten (rond hun kennis en vaardigheden bij het gebruik van smarthpones).
   • voor educatieven (rond het gebruik van smartphones in hun les door cursisten + eigen gebruik en kennis).
   • op maat van het niveau van de groepen een bevraging ontwikkelen
 • Resultaten voorleggen aan een groep educatieven in de vorm van een DenkTankLunch
  • Bespreken resultaten
  • Noteren opvallendste resultaten
  • Formuleren van aanbevelingen naar de toekomst voor
 • Opstellen aanbevelingen voor het centrum rond gebruik smartphone als leermiddel
  • Terugkoppeling naar de staf
  • Terugkoppeling naar de educatieven

We willen ook inzetten op de duurzaamheid van het project

o Ruimte en tijd om het project grondig uit te werken nu en op lange termijn.

o Voldoende collega's vinden die mee op de kar willen springen.

o Hoe trekken we mensen over de streep die hier de noodzaak niet van inzien...

o De noodzaak is minder groot dan werd verwacht, dus geen nood om de smartphone te integreren.

Wanneer zal ons project succesvol zijn?

 • Binnen het centrum wordt voldoende ondersteuning geboden
  • tijd (vrijstellingen)
  • middelen (budget en technisch materiaal)
 • Duurzaam proces ontwikkelen.
 • Collega's willen participeren en zien het nut in van het proces.
 • Aanbevelingen voor het beleid kunnen opstellen.


Waarom dit project?

Dit jaar zijn we in ons centrum gedeeltelijk afgestapt van het klassieke OLC-model. Dit omdat we merkten dat de cursisten niet noodzakelijk nood hebben aan de traditionele fysieke ruimte en momenten omdat veel materiaal online beschikbaar is. Ze vinden echter niet altijd de weg naar het materiaal dat voor hen geschikt is binnen hun leerproces. Vanuit het leergebied OLC voelen we dan ook nood om de smartphone te integreren binnen het leerproces omdat dit inspeelt binnen deze tendensen. We willen als leergebied de vinger aan de pols houden en inspelen op de huidige situatie van het gebruik van digitale leermiddelen.

Eén van de doelstellingen van de Basiseducatie is om cursisten zelfredzamer te maken. De smartphone geeft hen die mogelijkheid om zelf te kiezen waar en wanneer aan hun leerproces willen werken.Mediawijs-project: de fases

Fase 1: Teaser MediaBooth – januari - februari 2019

- naar educatieven toe

o Originele bevraging in de mediacoach-booth (2de telefooncel)


o Doel:

1. Bekendmaking met meer details van project

2. Laten ‘ervaren’ wat cursisten voelen als zij opdrachten krijgen op de smartphone.

o Combinatie van verschillende oefeningen en opdrachten

o Veel instructietaal

o Veel neergeschreven instructies

o ...

3. Wie wil meewerken?

o Wie wil meehelpen cursisten bevragen?*

o Wie wil instappen in een ‘werkgroep’ rond het opstellen van de bevraging. *

o Wie wil instappen in een ‘werkgroep’ rond het interpreteren van de bevraging.

o Doelgroep:

Afbakenen: NT2 educatieven / RBW lesgevers (zij ‘leveren’ grootste groep OLC cursisten) en hun csn


We ging aan de slag en maakten dit youtube filmpje!

Dit werd in een eerste tabblad getoond.

Vervolgens werd er gevraagd enkele 'opdrachten' tot een goed eind te brengen. De opdrachten kan je hier en hier bekijken.

We maakten ook een HELP-FILMPJE bij de opdrachten.Resultaten van de teaser

De collega's gingen, na wat extra uitleg hier en daar, enthousiast de Mediacoach-booth binnen.

De resultaten van hun avondturen konden zij neerschrijven in de Bookwidgets.


Dit zijn de algemene resultaten:

   • Voor veel collega's was het gebruiken van de veelheid aan digitale middelen vaak een moeilijke opdracht.

o Tabbladen verdwenen

o Filmpjes speelden niet af

o QR-codes werden niet gevonden of QR-codereaders niet herkend

o Smartphones wilden niet werken

o Verzenden van Bookwidgets mislukte

o Het klaarzetten voor een volgende gebruiker lukte niet

    • Collega's dachten duidelijk na over hoe het voor hun cursisten moet zijn om met moderne media en middelen te werken.


    • Het vertrouwen in het eigen kunnen is groot. Collega's zijn er heel erg van overtuigd dat zij de benodigde vaardigheden hebben / of kunnen leren om zelf met moderne media aan de slag te gaan in de les.
    • Ook het vertrouwen in de cursisten is groot. De meeste collega's zijn er zeker van dat zij de cursisten heel wat vaardigheden kunnen aanleren.


    • De collega's zijn blij meer te leren over wat de Mediacoaches in spe allemaal doen en leren.
    • Heel wat collega's vinden het project zeer nuttig.


    • Tenslotte kunnen we ook zeggen dat de bereidheid om te helpen met ons project zeker aanwezig is.

Fase 2: BEVRAGING / tweeluik edu/crst - midden maart

Wie bevragen?

Zowel educatieven als cursisten

Doel:

Bij cursisten het in kaart brengen van:

o Bezit van een smartphone

o Hoe gebruiken ze deze? (voor wat?)

o Hoe zit het met hun internettoegang?

o Kennen ze de mogelijkheden van een smartphone?

o Communicatie naar de school toe?

· Mocht dat er zijn, hoe zouden ze het gebruiken?

· Hebben ze hier nood aan?

o Nederlands/RBW studeren met een gsm?

· Oefeningen

· Websites bezoeken

· Nood aan overzichts-app?

Bij educatieven in kaart brengen van:

o Voelen ze nood gebruik digitale media?

o Willen ze media gebruiken in de les?

o Willen ze een communicatiemiddel?

o Wat missen ze op vlak van:

o Educatief materiaal

o Ondersteuning

o Technische omkadering en infrastructuur

Werkwijze:

- een (klassikale) digitale google-form bevraging:


- Wijze van bevragen aanpassen aan het niveau van de groep.

o Meer of minder open vragen

o Visuele ondersteuning

o …

- Inhoud van de vragen is bij elk niveau hetzelfde.


DE RESULTATEN:


Fase 3: interpretatie bevraging: de DenkTankLunch

Verschillende collega's (met verschillende profielen = veel kennis ict - bevraging al dan niet ingevuld - geeft al dan niet les aan doelgroep - ...) worden uitgenodigd om tijdens de lunch deel te nemen aan een DenkTankLunch.

De collega's krijgen eerst nog eens kort de resultaten te horen en worden nadien gevraagd om over volgende zaken na te denken:

   • Wat zijn de opvallendste resultaten van de bevragingen.
   • Wat zou de educatieven helpen om meer/vlotter te werken met digitale media (en vooral de smartphone) tijdens de les?
   • Hoe kunnen we de cursisten ondersteunen in het versterken van hun digitale vaardigheden?
   • Wat is volgens jullie de rol van de smartphone binnen het leerproces?
   • Hoe kunnen we onze cursisten mediawijzer maken?
   • Wat is de rol van de mediacoaches in dit centrum.


De aanwezigen schrijven hun opmerkingen en aanbevelingen op post-its en plakten deze op antwoordbladen. Dit gebeurt in kleine groepjes (2x5 personen). Terwijl kunnen collega's met elkaar in discussie gaan.


Fase 4: Aanbevelingen geven aan het centrum rond het gebruik van de smartphone als leermiddel