ราย ชื่อสถานศึกษาที่ดำเนินการกรอกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน(e-SAR)  เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ราย ชื่อสถานศึกษาที่ดำเนินการกรอกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน(e-SAR)  เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รายชื่อสถานศึกษาที่ดำเนินการกรอกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน(e-SAR)  เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รายชื่อสถานศึกษาที่ดำเนินการกรอกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน(e-SAR)  เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ราย ชื่อสถานศึกษาที่ดำเนินการกรอกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน(e-SAR)  เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

ราย ชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ

     ขอความกรุณาสถาน ศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนประเภท อาชีวศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ  ดำเนินการรายงานฯโดยด่วน

     และขอความกรุณาสำหรับสถานศึกษาที่รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยเล่มรายงานหรือไฟล์เอกสารแล้ว แต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบฯ  ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานฯ ในระบบโดยด่วน
                    17 ส.ค. 2558

หมายเหตุ
    หลังจากสร้างบัญชีผู้ใช้งานเสร็จ รบกวนรอการอนุญาตจากผู้ดูแลระบบประมาณ  1  วันทำการ

ประกาศ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์การผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔  และ  ๑.๕

ประกาศ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาตามตัวบ่งชี้  ๑.๖ ของมาตรฐานที่  ๑  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๗

กรณีชื่อสถานศึกษาไม่ตรง(เป็นชื่อโรงเรียน ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน) หรือมีปัญหาอื่นๆ
ขอให้สถานศึกษาแจ้งทางอีเมล์  standard.voc@gmail.com  
หรือ สนทนา ฝากแจ้งปัญหาได้ที่  Facebook
หากมีปัญหา ในการเข้าสู่ระบบ กรุณาติดต่อ 
02 282 6597 ต่อ 330
08 9807 6808
นายณัฏฐ์  หอมสุวรรณ