Home

OORSPRONG, DOEL EN ZIN


ACTUEEL VOOR 2021: Nieuwe aanvragen voor donaties kunnen wij niet in behandeling nemen


HULP AAN KINDEREN IN ONTWIKKELINGSLANDEN

Stichting Oorsprong, Doel en Zin

Op 17 december 1998 is de Stichting Oorsprong, Doel en Zin te Bussum opgericht. De Stichting Oorsprong, Doel en Zin, hierna te noemen Stichting ODZ, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


BELEIDSPLAN 2017-2020

Visie

Er is veel nood in de wereld die om acute hulp vraagt. Het is een gegeven, dat de nood in de wereld groot en ernstig is en vooral ook kinderen treft.

De stichting ODZ wil middelen werven om directe steun in de vorm van donaties te verlenen aan christelijke organisaties en daarnaast een vermogen opbouwen om ook in de toekomst haar doelstelling te continueren.

Doelstelling

De stichting geeft financiële ondersteuning aan christelijke organisaties, die hulp bieden:

  • aan kinderen in ontwikkelingslanden

  • aan opleidingen ten behoeve van kinderen en volwassenen in ontwikkelingslanden

  • met betrekking tot noodsituaties (noodhulp)

  • ten aanzien van zending en evangelisatie.

In dit beleidsplan wordt aangegeven op welke wijze de stichting deze doelstelling de komende jaren wil voortzetten en toespitsen.

Continuering en focus

De stichting zal in de periode van dit beleidsplan – net als voorgaande jaren – in hoofdzaak eenmalige donaties geven aan christelijke organisaties, die hulp bieden aan kinderen in ontwikkelingslanden.

Binnen de categorie ‘hulp aan kinderen in ontwikkelingslanden’ zal de stichting in de periode van dit beleidsplan aan een beperkt aantal projecten een grotere donatie geven. Het gaat hierbij om projecten van christelijke organisaties die gericht zijn op de aandachtgebieden ‘meervoudig gehandicapte kinderen’ en ‘weeskinderen’. De stichting wil deze projecten meer inhoudelijk over een reeks van jaren volgen, wat kan betekenen, dat de donatie over enkele opvolgende jaren wordt verspreid.

Activiteiten van de stichting

De stichting ODZ biedt particulieren de mogelijkheden om via giften en lijfrente- schenkingen de doelstelling van ODZ te ondersteunen.

In de bestuursvergaderingen, die minstens 2 a 3 keer per jaar plaatsvinden, worden de donaties aan de organisaties, die ODZ wil ondersteunen, vastgesteld.

Ter voorbereiding van de vergaderingen wordt een lijst opgesteld van projecten, die in aanmerking kunnen komen voor eenmalige ondersteuning of voor ondersteuning voor enkele opvolgende jaren. Aan de hand van vastgestelde criteria wordt in de vergaderingen bepaald of en zo ja hoeveel aan de voorgestelde projecten gegeven wordt.

Besteding van gelden

Het ontvangen bedrag aan giften en het rendement van het vermogen wordt in het lopende jaar, na aftrek van onkosten, voor minstens 90% besteed aan schenkingen aan de beoogde doelen.

Bij de besteding van de legaten en schenkingen wordt rekening gehouden met hetgeen door de overledene of schenker is bepaald. Deze legaten en schenkingen worden óf toegevoegd aan het vermogen van de stichting, waarna het rendement wordt besteed aan donaties / ondersteuningen óf deze legaten, schenkingen worden direct besteed aan donaties / ondersteuningen, in beide gevallen conform de doelstelling van de stichting.

De bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden.

Door de penningmeester wordt jaarlijks een jaarrekening en een overzicht van de donaties opgesteld en door het bestuur vastgesteld.

De wijze van beheer van gelden

Door het bestuur zal het via giften, legaten en schenkingen ontvangen vermogen conform een matig defensief profiel worden beheerd.

Publiciteit

Door middel van een website wordt de stichting verder onder de aandacht gebracht van potentiële gevers en van christelijke organisaties die voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen.


Laat uw steun ook de komende jaren werken