2009.03.23-2009.03.27
MEGEP Modül İnceleme Semineri (5 Gün)
AKSARAY

İnşaat Teknolojisi Alanı, 23-27 Mart 2009 Modül İncelemele, AKSARAY
Onaylar:
 
Ayrıntılı Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Kodu 2009080
Faaliyet Ad Modül Yazım Semineri
Ba Tarihi 23-03-2009
Faaliyet Yeri Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO
Ili AKSARAY
Bi Tarihi 27-03-2009
Tur Seminer
Tipi Merkezi
Durum Geçerli
Ilgili Birim Kurslar_3 Şubesi
Ilgili Mustafa Yakutcan
Liste Katılımcı Listesi
Program Faaliyet Programı
 
Çalışmalardan Görüntüler:
 
 
 *************************************************************************************************************
 

T.C.
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetiçî Eğitim Dairesi Başkanlığı
HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİĞİ ÇERÇEVE PROGRAMI

1.ETKİNLİĞİN ADI
Modül İnceleme Semineri

2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI
Seminere katılan öğretmenler;
-Orta Öğretim Projesi Kapsamında Program Geliştirme Sürecinde Yapılan Modül yazım tekniklerini kavrar,
- Modül yazımında gerekli materyallerin incelenmesi kavrar ve kullanır,
- Çerçeve öğretim programlarının incelenmesi  bilir ve hazırlar,
- Ders bilgi formlarının incelenmesi yapar ve son şeklini verir,
- Modül bilgi sayfalarının incelenmesi bilir ve hazırlar.

3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ
5 Gün ( 30 Saat)

4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ
Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitim okulları ve sağlık meslek liselerinin, yeterliğe dayalı modüler öğretim programı geliştirme ile görevlendirilecek öğretmenleri.

5. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
-Yeniden yapılanma çerçevesinde hazırlanan yeterliğe dayalı modüler program geliştirme çalışmaları kapsamında programların gereği olan eğitim materyalleri olan modüllerin araştırma yöntem ve teknikleri doğrultusunda incelenmesi ve  uygulanabilirliğini sağlamak ihtiyacından kaynaklanmaktadır.
-Her çalışma grubu için katılımcı sayısı en fazla 10 kişi olacaktır.
-Yapılacak çalışmalar sunum ve uygulama  şeklinde yapılacaktır.
-Çalışmaların yapılabilmesi için her gruba 10’ar  kişilik masa başı çalışma imkanı ve en az bir bilgisayar gerekmektedir.
-Eğitim görevlileri içerikte belirtilen konularda Bakanlığımız uzman personellerinden oluşacaktır. 

6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ               

 

KONULAR

SÜRESİ/SAAT

1

- Modül yazım teknikleri

4

2

- Modül yazımında gerekli materyallerin incelenmesi

2

3

- Çerçeve öğretim programlarının incelenmesi

2

4

- Ders bilgi formlarının incelenmesi

2

5

- Modül bilgi sayfalarının incelenmesi

4

6

-  İşlem analizlerinin İncelenmesi

2

7

- Modülde öğrenme faaliyetlerinin yazılması

4

8

- Uygulama faaliyetlerinin yazılması

2

9

- Ölçme değerlendirmelerin yazılması

2

10

- Modül değerlendirme yazılması

2

11

- Kaynakça yazılması

2

12

- Modüllerin biçimsel özellikleri

2

 

TOPLAM

30

                                                                                               
 7. ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ
Eğitim programında eğitici ve katılımcının karşılıklı etkileşimine dayalı anlatım, soru-cevap, grup çalışması, örnek uygulama vb. yöntem ve teknikler kullanılacaktır.
Program bilgisayar, projeksiyon makinesi, A4 kağıt vb. eğitim araçları ve görsel materyal ile desteklenecektir.
 
8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Hizmetiçi eğitimi sonunda seminerin amacına ulaşıp ulaşmadığı, uygulamada karşılaşılan sorunları görüşme, gözlem vb. veri toplama yöntemleriyle değerlendirilecek olup katılımcılara seminer belgesi verilecektir.