Opzegtermijn


Opzegtermijn werkgever / Opzegtermijn werknemer

De lengte van uw opzegtermijn en de lengte van de opzegtermijn die uw werkgever moet hanteren hangen af van de hetgeen in er in uw arbeidsovereenkomst of in de CAO bepaald is. Bij het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst dient u rekening te houden met de opzegtermijn van de werkgever. Indien er niets geregeld is in de CAO of de arbeidsovereenkomst dan valt u terug op de wettelijke opzegtermijn.

Voor de 
werknemer is de wettelijke opzegtermijn

 •  1 maand. 

Voor de werkgever is de wettelijke opzegtermijn:
 • De eerste 5 jaar dat u in dienst bent: 1 maand
 • Indien u 5 jaar of langer in dienst bent, maar korter dan 10 jaar: 2 maanden
 • Indien u 10 jaar of langer in dienst bent, maar korter dan 15 jaar: 3 maanden
 • Indien u 15 jaar of langer in dienst bent: 4 maanden

 • Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst wordt geregeld in Artikel 7:672 BW


  1.Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand, tenzij bij schriftelijke overeenkomst of door het gebruik een andere dag daarvoor is aangewezen. 

  2.De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:
   • a. korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand;
   • b. vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden;
   • c. tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden;
   • d. vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.
      3.De door de werknemer in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt één maand.
      4.Indien de toestemming bedoeld in artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 is verleend, wordt de door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging verkort met één maand, met dien verstande dat de resterende termijn van opzegging ten minste één maand bedraagt.
      5.De termijn, bedoeld in lid 2, kan slechts worden verkort bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan. De termijn kan schriftelijk worden verlengd.
      6.Van de termijn, bedoeld in lid 3, kan schriftelijk worden afgeweken. De termijn van opzegging voor de werknemer mag bij verlenging niet langer zijn dan zes maanden en voor de werkgever niet korter dan het dubbele van die voor de werknemer.
      7.Van lid 4 kan, voor zover het betreft de resterende termijn van opzegging van één maand, slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan worden afgeweken ten nadele van de werknemer.
      8.Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan, mag de termijn van opzegging, bedoeld in lid 6, tweede volzin, voor de werkgever worden verkort, mits de termijn niet korter is dan die voor de werknemer.
      9.Voor de toepassing van lid 2 worden arbeidsovereenkomsten geacht eenzelfde, niet onderbroken arbeidsovereenkomst te vormen in geval van herstel van de arbeidsovereenkomst ingevolge artikel 682.

     De fictieve opzegtermijn van het UWV


     Soms houdt de werkgever geen rekening met een opzegtermijn. Als u vervolgens WW aanvraagt, houdt UWV wél rekening met een opzegtermijn.

     Het UWV bekijkt dan over welke periode u recht op loon zou hebben gehad als de werkgever de juiste opzegtermijn in acht zou hebben genomen. Dit noemt men de fictieve opzegtermijn. Uw WW-uitkering gaat meestal pas in als de fictieve opzegtermijn is afgelopen en h
     et UWV beschouwt uw eventuele ontslagvergoeding als loon over deze fictieve opzegtermijn.

     De fictieve opzegtermijn begint op de dag dat uw werkgever heeft opgezegd (of de kantonrechter uitspraak heeft gedaan, of op de dag nadat u met uw werkgever schriftelijk heeft vastgelegd dat u uit elkaar gaat). Deze begindatum kan dus anders zijn dan de datum waarop uw baan eindigt.


     De uitkering gaat normaal gesproken pas in aan het eind van de fictieve opzegtermijn. Let er daarom op dat de ontslagvergoeding ten minste genoeg is om de hele fictieve opzegtermijn te overbruggen. Wordt u ontslagen via de kantonrechter of het UWV? Dan wordt er meestal één maand van de normale opzegtermijn afgetrokken om de fictieve opzegtermijn te bepalen. Het is wel een voorwaarde dat er ten minste één maand opzegtermijn overblijft.

     Comments