Περί Νομοθεσίας

         Εγγραφές μαθητών-Προγράμματα σπουδών:
1. Εγγραφές στο Δημοτικό Σχολείο:
α) 3687/08 - Άρθρο 27
β)  Π.Δ. 201/98 (άρθρο 7) 
γ)
ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
δ) ΦΕΚ 159/1-8-2008 τ.Α΄
ε) Εγκύκλιος Υπουργείου για το Ολοήμερo Δημοτικό Σχολείο (2010)
στ) Εγκύκλιος Υπουργείου για το Ολοήμερo Δημοτικό Σχολείο (2009)
ζ) Ορισμός Προγραμμάτων Σπουδών, ωραρίου λειτουργίας και ωρολογίου προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, ΦΕΚ 1471/2002, τ. Α'
η) Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας στην Γ΄τάξη του δημοτικού σχολείου - Πρόγραμμα Σπουδών του αντικειμένου "Νέες Τεχνολογίες στην Εκπ/ση" του Ολοήμερου Σχολείου - Παρεμβάσεις στο πρόγραμμα του Ολοήμερου, ΦΕΚ 1325/2003, τ. Α'
θ) Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Γαλλικής & Γερμανικής Γλώσσας για την Ε΄& ΣΤ΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου, ΦΕΚ 1376/2005, τ. Α'
ι) Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων των 28 Ολοήμερων Πειραματικών Σχολείων, Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο, ΦΕΚ 1139/2006, τ. Α'
κ) Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο, ΦΕΚ 1507/2006, τ. Α'
λ) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), Φ. 12/620/61531 /Γ1/31-5-2010
μ) Γενίκευση εφαρμογής του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ΦΕΚ 1280/2005, τ. Β'

2. Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο:
α) Π.Δ. 200/98 (άρθρο 7)
β)
ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
γ) Εγκύκλιος του Υπουργείου για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο (2010)
δ) Εγκύκλιος του Υπουργείου για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο (2009)
ε) Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία, ΦΕΚ 1507/2006, τ. Α'
στ) Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, ΦΕΚ 1420/2007, τ. Α'

3. Εγγραφές στα Πειραματικά Σχολεία:
α) Φ27/148/Γ1/160/95
β)
ΦΕΚ 96/14-2-95

4. Εγγραφές Μαθητών:
α)  Πιστοποιητικό γέννησης-Ληξιαρχική πράξη,
Φ6/81/Γ1/479/25-5-2001
β)  Εγγραφή αδελφών μαθητών σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία,
Φ6/152/Γ1/1205/3-9-1996

5. Ηλικία εγγραφής μαθητών Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου:
α) Ν. 2327/95
β)
ΦΕΚ 156/95 τ.Α΄

6. Μετάφραση δικαιολογητικών:  Φ6/146/Γ1/990/5-10-98

7. Πρόσβαση ανηλίκων υπηκόων τρίτων χωρών στην Εκπ/ση:
α) Ν. 3386/2005
β)
ΦΕΚ 212/23-8-2005 τ.Α΄

       Μετεγγραφές μαθητών:
α) Π.Δ. 201/98 (άρθρο 8)
β)
ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄

      Αναζήτηση μαθητών:
α) Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11)
β)
ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄

      Θρησκεύματα - προσευχή:
α) Για το Δημοτικό - Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13),
ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
β) Για το Νηπιαγωγείο - Π.Δ. 200/98 (άρθρο 11), ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄

      Μεταφορά μαθητών:
α) Μεταφορά μαθητών από τους Δήμους, 
ΦΕΚ 1701/01-8-2001 τ.Β΄
β) Μεταφορά μαθητών ΠΕ - ΙΒ/6071/98, ΦΕΚ 932/31-8-98 τ.Β΄
γ) Περί εφοδιασμού ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων - οχημάτων - Αριθ.Α-ΟΙΚ 61368/6146, ΦΕΚ 1894/22-12-2004 τ.Β΄

      Εκδρομές - Διδακτικές Επισκέψεις - Εκδηλώσεις στο χώρο του Σχολείου:
α) Για το Δημοτικό - Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13),
ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
β) Για το Νηπιαγωγείο - Π.Δ. 200/98 (άρθρο 11),
ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
γ) Σχολικές Εκδρομές και Διδακτικές Επισκέψεις - Φ.12/223/54381/Γ1/5-6-2003
δ) Διδακτικές Επισκέψεις και οργάνωση της πολιτιστικής διάστασης της εκπαιδευτικής διαδικασίας- Κοινή Υ.Α. Φ12/752/Γ1/866/19-8-98, ΦΕΚ 954/7-9-1998 τ.Β΄

      Αξιολόγηση Μαθητών:
α) Π.Δ. 8/95,
ΦΕΚ 3/10-1-1995 τ.Α΄
β) Π.Δ. 121/95, ΦΕΚ 75/18-4-1995 τ.Α΄
γ) Απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού από ενηλίκους, Φ7/131/Γ1/882/30-10-2001
δ) Χορήγηση αντιγράφου τίτλου σπουδών στους απολυόμενους μαθητές, Φ7/83/64805/Γ1/21-6-2002
ε) Τρόπος εξέτασης δυσλεκτικών μαθητών, Γ2/846/17-5-2000
στ) Αξιολόγηση μαθητών Α' τάξης, Φ7/193/Γ1/1238/4-12-1998
ζ) Αξιολόγηση μαθητών, Φ7/28/Γ1/186/12-10-1996
η) Αντιστοιχία - ισοτιμία τίτλων ξένων σχολείων, Φ815.4/Ε187/Ζ1/3467
θ) Επανάληψη τάξης, Φ7/15/Γ1/89/25-1-1996
ι) Αξιολόγηση μαθητών, Φ7/228/Γ1/1561/15-11-1996
κ) Απόκτηση τίτλου σπουδών δημοτικού σχολείου από όσους συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης, Φ7/352/Γ1/1031/23-8-1995
λ) Απώλεια τίτλου σπουδών, 116/53/Γ2/17-10-2007

      Επιλογή σημαιοφόρων:
α) Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13),
ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
β) Συμμετοχή αλλοδαπών μαθητών στην επιλογή σημαιοφόρων, Γ1/219/2001, ΦΕΚ 277/16-3-2001 τ.Β΄
γ) Συμμετοχή των μαθητών που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της φυσικής αγωγής στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, Φ.10/84/Γ1/480/2001, ΦΕΦΕΚ 863/6-7-2001 τ.Β΄

      Τσιγγανόπαιδες:
α) Καθιέρωση κάρτας φοίτησης τσιγγανοπαίδων,
ΦΕΚ 893/96 τ.Β΄
β) Φοίτηση τσιγγανοπαίδων, Φ4/127/Γ1_694/1-9-1999
γ) Εγγραφή και φοίτηση ΡΟΜΑ

 


       Ειδική Αγωγή:
α) Ν. 3699/2008, Ειδική Αγωγή και Εκπ/ση ατόμων με αναπηρία ή
με ειδικές εκπ/κές ανάγκες,
ΦΕΚ 199/2008, τ. Α΄       Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις:
α) Ν. 1566/1985,
ΦΕΚ 167/1985, τ. Α΄
β) Τροποποιητική διάταξη, Ν. 2517, ΦΕΚ 160/1997, τ. Α'

       Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας:
α) Ν. 3528/2007,
ΦΕΚ 26/2007, τ. Α΄

       Νομικά-πειθαρχικά θέματα:
α) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, Ν. 2690/1999,
ΦΕΚ 45/1999, τ. Α΄
β) Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπ/κού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης, Π.Δ. 47/2006, ΦΕΚ 48/2006, τ. Α'

       Θέματα για εκπαιδευτικούς:
α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης, Π.Δ. 50/1996,
ΦΕΚ 45/1996, τ. Α΄
β) Π.Δ. 100/1997 (τροποποίηση του Π.Δ. 50/1996), ΦΕΚ 94/1997, τ. Α'
γ) Ν. 3848/2010, Αναβάθμιση του ρόλου του εκπ/κού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπ/ση και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ 71/2010, τ. Α'
δ) Επιλογή στελεχών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπ/σης και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 128/2006, τ. Α'
ε) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων, ΦΕΚ 1340/2002, τ. Β'
στ) Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 267/2003, τ. Α'

ζ) Οργάνωση και λειτουργία της Β/θμιας Επαγκ. Εκπ/σης και άλλες διατάξεις (θέματα προσωπικού, συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου κλπ.), ΦΕΚ 146/2006, τ. Α'
η) Άσκηση ιδιωτικού έργου επ'αμοιβή, Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας-γνωμοδοτήσεις- εγκύκλιοι


       Θέματα αδειών:
α) Άδειες μονίμων εκπ/κών Α/θμιας & Β/θμιας εκπ/σης,
Εγκύκλιος 74275/Δ2/2007
β) Άδεια εκπ/κών ΙΔΑΧ, Εγκύκλιος Υπ. Εσωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β6/276/959/2009

 


       Γενικά θέματα:
α) Είσοδος εκπροσώπων των ΜΜΕ στα σχολεία,
Εγκύκλιος Φ3/1207/Γ1/988/2000
β) Άδεια εισόδου σε σχολεία, Εγκύκλιος 49181/Γ2/2005
γ) Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων κλπ., Εγκύκλιος 144456/Γ2/2005
δ) Αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, Εγκύκλιος 144456/Γ2/2005
ε) Δικαιώματα παιδιών-μαθητών, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους, Εγκύκλιος Φ.7/517/127893/2010
ΠΗΓΗ  Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚ/ΣΗΣ Α. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ