แบบฝึกหัด เรื่อง อิศรญาณภาษิต

1.ผู้แต่งเรื่อง  อิศรญาณภาษิต  คือ
2.ลักษณะคำประพันธ์
3.จุดประสงค์ในการแต่ง
4.คุณค่าด้านวรรณศิลป์
5.คุณค่าด้านสังคม
6.ตำนาน หมายถึง
7. ศุภอรรถ  หมายถึง
8.สวัสดี  หมายถึง
Comments