טעאַטערס
אַרטעף (ניו־יאָרק) י

צען יאָר אַרטעף, אַרויסגעגעבן צום צען־יאָריקן יוביליי פון אַרטעף, מערץ 1937


    אררט (לאָדזש)

פּולאַווער, אררט [און לאָדזשער טיפּן], י. ל, פּרץ: תל אביב, 1972


גאָסעט (דער מאָסקווער יידישער מלוכישער טעאַטער)

דאָס אידישע קאַמער-טעאַטר צו זיין ערעפענונג..פּעטראָגראַד, 1919

ליטוואַקאָוו, פינף יאָר מלוכישער יידישער קאַמער־טעאַטער, 1924-1919, 1924 

מיכאָעלס, 1948-1890, 1948

שיין, אַרום מאָסקווער יידישן טעאַטער, 1964

מאַרק שאַגאַל און דער יידישער טעאַטער, 1992 Guggenheim Museum ,Marc Chagall and the Jewish theater.
Иванов В. В., ГОСЕТ: политика и искусство: 1919 – 1928. М.: ГИТИС, 2007    ,איוואַנאָוו

מלוכישער יידישער טעאטער אין אוקראינע (קיעוו)
יהשוע ליובאמירסקי, מלוכישער יידישער טעאטער אין אוקראינע, פארלאג "ליטעראטור און קונסט": קיעוו-כארקאוו, 1931

יידישער טעאטער אין לעמבער

 מאיר באלאבאן, "זכרונות וועגן יידישן טעאטער אין לעמבערג און א. גאלדפאדן", ייווא בלעטער, באנד 14, נומ. 4, זז. 282-6, ייווא: ניו-יארק, 1940

יעק-בער גימפל (1906-1840) -- גימפל לעמבערג'ס יידישער טעאטער: 

Delphine Bechtel, "Le théâtre yiddish Gimpel de Lemberg : une Odyssée oubliée", pp. 83-98,yLe yiddish dans la sphère francophone/ Yod 16, 2011

Jana Mazurkiewicz, "[CD] Review | Wandering Stars: Songs from Gimpel’s Lemberg Yiddish Theatre, 1906-1910", Ethnomusicology Review, 2014

טאַטיאַנא סטעפּאַנטשיקאַוואַ, געשיכטע פון יידישן טעאטער אין לעמבערג (אויף אוקרייניש), 2005 


אין ווילנע און די ווילנער טרופּע

שאַבאַד (רעד.), ווילנער זאַמלבוך, ז. רייזען, "דער יידישער טעאטער אין ווילנע", זז. 174-165, 1918

ווייכערט (רעד.), יידיש טעאַטער, קוואַרטאַל־בוך, י. באָטאָשאַנסקי, "די ווילנער טרופּע אין רומעניע", זז. 70-61, 1927 

מאַרעווסקי, "מיט דער ווילנער טרופע", פערטער באנד אין אברהם מאַרעווסקי, אהין און צוריק: זכרונות און אעיונות פון אן יידן אן אקטיאר, זז. 60-55 אויך ווייטער, 1958
 
אמאטאר-גרופעס פון יידישן טעאטער, געזאנג און טענץ אין דער נאך-מלחמהדיקער ליטע:

דער יידישער קונסט־טעאַטערוואַרשע

זיגמונט טורקאָוו, די איבערגעריסענע תקופה (פראַגמענטן פון מיין לעבן), 1961


דער יידישער קונסט טעאַטער, ניו־יאָרק

דער יידישער קונסט טעאַטער

Maurice Schwartz's Yiddish Art Theatre

  

רומעניע

בערקאָוויטש, הונדערט יאָר יידיש טעאַטער אין רומעניע 1976-1876 קריטעריאָן: בוקאַרעשט, 1976 

 

פאלקסבינע, ניו יארק

פישמאַן, מאַן, סטייבין, פערציק יאָר פאָלקסבינע, 1955 


 

Comments