פּערזענלעכקייטן


* * *

צילי אַדלער

צילי אַדלער דערציילט, צוויי בענד, 1959


אברהם גאָלדפאַדן

אויסלענדער, א. גאָלדפאַדן – מאטעריאַלן פאַר ביאָגראַפיע, 1926

יידישער טעאַטער מוזיי (ניו־יאָרק) גאָלדפאַדען־בוך, 1926

זילבערצווייג, אברהם גאלדפאדען און זיגמונט מאָגולעסקאָ, 1936

מייזיל, אברהם גאלדפאדען, 1908-1840, 1938

זילבערצווייג, אברהם גאלדפאדען (12טן יולי 1840-9טן יאַנואַר 1908), צו זיין הונדערטסטן געבוירן־טאָג, ציקאָ: ניו־יאָרק, 1940

שאַצקי, הונדערט יאָר גאָלדפאַדן, 1940

אברהם גאלדפאדנס ווערק אין דעם נאציאנאלן יידישן בוך צענטער

גאלדפאדענס ווערק (און מוזיק צו זיינע פיעסן) אין דער פראנקפורטער ביבליאטעק

 

יעקב גאָרדין

סואוועניר צו יעקב גאָרדינס צען־יעריקן יובילעאום, 1901

ווינטשעווסקי, אַ טאָג מיט יעקב גאָרדין, 1909

מאַרמאָר, יעקב גאָרדין, 1953

זילבערצווייג, די וועלט פון יעקב גאָרדין, 1964

 

שמעון דזשיגאן

דער כוח פון יידישן הומאר, 1974


באָריס טאָמאַשעווסקי

טאָמאַשעפסקי'ס טהעאַטער שריפטען, 1908

מיין לעבנס־געשיכטע,1937


בעסי טאָמאַשעווסקי

מיין לעבנס געשיכטע, די ליידן און פריידן פון א יידישער סטאר אקטריסע, 1916

 

בנימין זוסקין

שיין, אַרום מאָסקווער יידישן טעאַטער, 1964

ליובאָמירסקי, אויף די לעבנסוועגן (פאַרצייכענונגען), 1976

 

זלמן זילבערצווייג

הינטערן פאָרהאַנג, ווילנער פאַרלאַג ב. קלעצקין: ווילנע, 1928 

אברהם גאלדפאדען און זיגמונט מאָגולעסקאָ, 1936

אַלבאָם פון יידישן טעאַטער, 1937

טעאַטער מאָזאַאיק, 1941

זלמן זילבערצווייג יובל־בוך, צו זיין דרייסיק־יאָריקן ליטעראַרישן יוביליי, 1941

די מאַמע אסתר רחל, 1953

אליהו טענענהאָלץ'ס יובל-בוך, לכבוד פופציק יאָר פון זיין צוטראָג צום יידישן טעאטער, 1955

האַנטבוך פון יידישן טעאַטער, אַ שטודיר־בוך, 1970

לעקסיקאָן פון יידישן טעאטער 

 

זיגמונט טורקאָוו

שמועסן וועגן טעאַטער (געשיכטלעכער איבערבליק, געדאַנקען און דערפאַרונגען), 1950

פראַגמענטן פון מיין לעבן, 1951

טעאַטער זכרונות פון אַ שטורמישער צייט (פראַגמענטן פון מיין לעבן), 1956

די איבערגעריסענע תקופה (פראַגמענטן פון מיין לעבן), 1961

טורקאָוו־גרודבערג, זיגמונט טורקאָוו, 1970


יאָנאַס טורקאָוו

פאַרלאָשענע שטערן, צוויי בענד, 1953


אברהם טייטלבוים

טעאַטראַליאַ, 1929


יצחק טורקאָוו־גרודבערג

יידיש טעאַטער אין פּוילן, 1951

די מאַמע אסתר רחל,  1953

סאָוועטישע דראַמאַטורגיע, 1955

זיגמונט טורקאָוו, 1970


הערמאַן יאַבלאָקאָוו

אַרום דער וועלט מיט יידיש טעאַטער, צוויי בענד, 1968


אברהם מאָרעווסקי

אַהין און צוריק (זכרונות און רעיונות פון אַ יידן אַן אַקטיאָר) פיר בענד, 1958

                                

אלכסנדר מוקדוני

טעאַטער, 1927

מיינע באַגעגענישן (יידישע געשטאַלטן, וואָס איך האָב באַגעגנט אין מיין לעבן), 1949

אין וואַרשע און אין לאָדזש (מיינע באַגעגענישן), באַנד 1, באַנד 2, 1955

 

שלמה מיכאָעלס

מיכאָעלס, 1948-1890, 1948

ארטיקלען, שמועסן, רעדעס, 1961

Михоэлс: Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе / Ред.-сост. К. Л. Рудницкий. 2-е изд. М.: Искусство, 1981

שיין, אַרום מאָסקווער יידישן טעאַטער, 1964

ליובאָמירסקי, אויף די לעבנסוועגן (פאַרצייכענונגען), 1976

 

יעקב מעסטעל

אונדזער טעאַטער, 1943

70 יאָר יידישער טעאַטער, 1954

ליטעראַטור און טעאַטער, 1952

 

מאַלי פּיקאָן

Molly Picon papers (YIVO)


אסתר־רחל קאַמינסקאַ

טורקאָוו־גרודבערג, די מאַמע אסתר רחל, 1953

זילבערצווייג, די וועלט פון אסתר רחל קאַמינסקאַ, 1969

Esther Rachel Kaminska Theater Museum Collection' in 'YIVO' Collection


יוסף רומשינסקי (אויך דא)

רומשינסקי, קלאגען פון מיין לעבן, 1944

וועגן דעם אפגעפונענעם כתב-יד פון זיין ראמאן

א טייל זיינע לידער (קלאנג און טעקסט)

רשימה זיינע (טעאטער-)לידער (געדרוקטע נאטן, כתב-ידן א.ד.ג.)

 

מאָריס שוואַרץ

ביאַלין, מאָריס שוואַרץ און דער יידישער קונסט טעאַטער, 1934

דאַנק, שוואַרץ אויף ווייס ווי־אַזוי איך האָב אים געקענט און וואָס איך געדענק, 1963

                      

 

Comments