געשיכטע, פאָרשונג, קריטיק


by Amanda Seigel
Stephen A. Schwarzman Building
Dorot Jewish Division, NYPL


יידיש־טעאטער, רעד. שיפער, ווייכערט, טורקאוו, 1922-1921, 1927
 
מיכאל ווייכערט, טעאטער און דראמע, פארלאג "יידיש": ווארשע, 1922

יצחק שיפּער, געשיכטע פון יידישער טעאַטער־קונסט און דראמע פון די עלטסטע צייטן ביז 1750, צוויי בענד, פאַרלאַג "קולטור־ליגע": וואַרשע, 1923, 1925

מיכאל ווייכערט, טעאטער און דראמע, קלעצקין: ווילנע, 1926

א. מוקדוני, טעאטער, א. מוקדוני יוביליי־קאמיטעט: ניו יארק, 1927

ב. גארין, די געשיכטע פון יידישן טעראטער, (צוויי בענד) ניו־יארק, 1923 און אויך 1929

יידיש טעאטער, קווארטאל־בוך, רעדאַקטאָר: מיכאל ווייכערט, קלעצקין: ווילנע - וואַרשע, 1927


Comments