דראַמעסר' חיימיל דער קצין, [פון יואל-בעריש פאלקאוויטש], איין טהעאטער אין 4 אקטען, אדעס, 1866

Max Grunwald, “Das Josefspiel. Eine Umfrage”, S. 93-97; “Josef und seine Brüder, Mitgeteilt: Dr. S. Weissenberg, Transcribiert: Dr. Max Grunwald, S. 97-117, Mitteilungen zur Jüdischen Volkskunde, Heft 33.-36, Wien, 1910

  לייב פוקס (ארויסגעבער), אלס דער סוף איז גוט, איז אללעס גוט: אנאנימע יידישע קאמעדיע פון סוף 18-טן יארהונדערט, אויפסניי: פאריז, 1955

אפרים לעסינג, נתן דער חכם, איינע דראמאטישע אונטערהאנדלונג איבער אמונה און רעליגיאן..., פריי איבערזעצט אונ בעארבייטעט אינם יודישען זשארגאן פון יצחק יואל לינעצקי, אדעס, 1884

פון נאענט און ווייט, זאמלונג פון ליטעראטור און פאלקלאר, ווארשע, 1914

סערקעלע -- איין ערליך טעאטר שטיק... [פון שלמה עטינגער], לעמבערג, 1865

יקנה"ז (אדער דאס גרויסע בערזענשפיל), א קאמעדיע אין פיר אקטן פארפאסט פון שלום-עליכם, בערדיטשעוו, 1894

אברהם גאלדפאדנס ווערק אין דעם נאציאנאלן יידישן בוך צענטער
Comments