פּורים־שפּילן


 
 

ער רעטונג דער יודן דורך אבתר אונד מרדכי, טרויאר שפיהליעקב בן יחזקאל מפוזנן, אמשטרדם, 1779

לוסטשפילע צור אונטערהאלטונג ביים פורים-פעסטע, [דיא שטאָלצע ושתי" און "לייכטזין אונד פרעממעלייא"], ברעסלויא, תקנ"ו / 1796

אסתר אדער דיא בעלאהנטע טוגענד, פאן יוסף הערץ, פירט, 1854
 


Comments