צ יי ט ש ר י פ ט ן
jidiš :שפראך, Laikraščiai :זוכן

1771

1824

1862
קול מבשר, צעדערבוים: אדעס (1973-1862)

1877
הישראלי -- צייטונג פיר פאליטיק, בעלעהרונג, וויססענשאפט אונד אונטערהאלטונגאַינץ) 1877: צווייטער יאהראנג1878: דריטער יאהרגאנג; 1879: פירטער יאהרגאנג; 1880פינפטער יאהרגאנג 


1884

דער פוילישער יידל אָנדאָן) 1884, שפעטער: די צוקונפט ביז 1886 


1887

דער יידישער וועקער (אדעס)


1888

די יידישע פאׇלקס־ביבליאׇטעק (קיעוו)

אויך דאׇ

 

דער הויז־פריינד  (וואַרשע)

איבערדרוקן, אין די 1890ער, פון די ערשטע און שפּעטערע יאָרגענג

 

1889

די יידישע פאׇלקס־ביבליאׇטעק (קיעוו) 

אויך דאׇדער פאׇלקספריינד (פּיטסבורג)

 

1890

די יידישע ביבליאָטעק, צווייטער באַנד (וואַרשע)


 1891

דער יידישער האַנדלס קאַלענדאַר אויף 5 יאָר פון תרנ"ב ביז תרנ"ו – אַ היסטאָריש־ליטעראַריש וויסנשאַפטלעכעס בוך (וואַרשע)


דער וועקער (פאלקס ביבליאָטעק פון דעם פאַראיין "ציון", לעמבערג)


1892

די צוקונפט (ניו־יאָרק)

 

1893

השולמית, לאנדאנער אידישעס פאלקסבלאט (לאָנדאָן)

 

1898

דער פרייער גייסט (ניו־יאָרק)

 

1899

די פרייע געזעלשאַפט, דריטער יאָרגאַנג, המשך 1890 (ניו־יאָרק)

 

1902-1899

דער ייד, צייטשריפט פיר אלע יודישע אינטערעסען, ערשיינט יעדע וואָך, פערטער יארגאנגג, תרס"ב-תרס"ג (קראָקע) 

אויך דא


1900

דאס צוואמציקסטע יארהונדערט (וואַרשע)


יודישע פאלקס-צייטונג, א וואכן-בלאט פיר יודישע אינטערעסען, 1903-1902 (קראָקע)


1902

די יידישע פאמיליע: א מאנאטלעכער שורנאל פאר ליטעאטור און וויסנשאפט (קראָקע)


פרויענוועלט, א צייטונג פאר פרויען און פאמיליע (קראָקע)

1903

דער פריינד, רעד. און ארויסגעבער: א. צעדערבוים (פּעטערבורג)

   אלע יארגענג: 1913-1903 (ענגלישע הקדמה)


1905

דער יוד, א צייטונג פאר'ן יודישען פאלק, צוויי נומערן: 3 און 10 פאַרן יאָר תרס"ו / 1905 (קראָקע)1904

די יידישע ביבליאטעק[אַרויסגעגעבן פון] י. ל. פרץ, בענד 4-1 (קראָקע)


יאָר־בוך "פּראָגרעס", אַ זשורנאַל פאַר ליטעראַטור,וויסנשאַפט און קריטיק (וואַרשע) 


דאס יידישע ווארט, א זשורנאל פיר ליטעראטור, וויסנשאפט און קריטיק, פארלאג "פראגרעס" (וואַרשע) 1906

דער מארגען זשורנאל ביז 1910 (ניו־יאָרק)


1907

די וועלט (ווילנע)


1908

ליטערארישע מאנאטסשריפטן (ווילנע)


דאס נייע לעבען (ניו־יאָרק)


1909-1908

טעאַטער־וועלט, אילוסטרירטעס וואָכנבלאַט פאַר טעאַטער,ליטעראַטור, קונסט, וויסנשאַפט און פאַרוויילונג (וואַרשע)


1909

דיא ווארהייט ביז 1919 (ניו־יאָרק)

 

שטראלן -- זאמלבוך פאר ליטעראטור, קונסט און קריטיק, העפט I, פארלאג לעבן און וויסנשאפט (ווילנע)


לעבן און וויסנשאפט (ווילנע) 1912-1909 

אויך דאָ

 

דער גרויסער קיבעצער [= דער גרויסער קונדס], אַ זשורנאַל פאַר הומאָר, וויץ און סאַטירע (ניו־יאָרק)


1910

דער פריינד(ניו־יאָרק)


דער ליידיעס גארמענט וואירקער (ניו־יאָרק)


דער מאמענט, ווארשע (1939-1910)1914-1910
דער אידישער גייסט (ניו־יאָרק), 1910: סיון, 1913: אלול, חשוןכסלותשרי 1914 : אדר, שבט


1912

פרצעס בלעטלעך, "פּראָגרעס" (וואַרשע)


1913                                                                                                                                                                                                                                                                                     

די יודישע וועלט, קלעצקין: ווילנע,  (די ערשטע דריי יאָר: 1915-1913

אויך דאׇ

 

1914    

ליטעראטור און לעבן (ניו־יאָרק                                                                                                                                                                                                                           

אויך דאׇ


1915

וואַרשעווער "היינט" 1939-1908, צוטריטלעכע  יאָרן1939-1915


1918

דער אמתאָסקווע), בלויז 16 נומערן


1919

יונג אידיש (לאָדזש), 2-1: פורים תרע"ט, 3-2: פסח תרע"ט, 5-4: כסלו תר"פ.


1920

אייגנס, באַנד 2 (קיעוו)


די נייע שול (ווילנע), פעדאגאגישער זשורנאל, 1924-1920


קריטיק, ערשיינט יעדן חודש, רעדאַגירט פון משה זילבורג, פאַרלאַג "קוואַל" (ווין)


רענעסאנסאַ חודש זשורנאַל, רעדאַגירט פון לעאָ קעניג, באַנד 2 (לאָנדאָן)


1921

דער חודש (ואַרשע)


נייער פאלקסבלאטאָדזש), די צוגענגלעכע נומערן פאַר די יאָרגענג פון 1926 ביז 1933


1922

ניי־אידיש, מאָנאַטשריפט פאר ליטעראַטור און קונסט, רעדאַגירט פון אברהם רייזען (ניו־יאָרק)

 

שטראם (מאָסקווע), 1924-1922

  

1924

ליטערארישע בלעטער (וואַרשע), 1939-1924


1925

מערב אָס אַנדזשעלעס), 1925


1926

נייער פאלקסבלאטאָדזש), 1937-1926 (אָנגעהויבן דערשיינען: 1918)


[1928]

ניילעבן (ניו־יאָרק), זינט מאַי 1950: די וועלט, בלויז: 1945-1944, 1950-1950


1929

טשערנאוויצער בלעטער (טשערנאָוויץ); בלויז ביז 1930


1932

ביאליסטאקער יידישער קוריער (ביאַליסטאָק), 1934-1932


1935

טראַנסילוואַנישע יידישע צייטונג, צענטראַל אָרגאַן פאַר די אינטערעסן פון טראַסילוואַנישן יידנטום (סאַטמאַר), יוני 1935 -- 

דעצעמבער 1936


סאוועטיש, בענד 2, 3 (מאָסקווע)


1936

שול־פריינד, חודש־שריפט פאר פראגן פון שול און דערציאונג (ווילנע), 1939-1936


1940

פארפאסט, באנד 3-2 (ביראָבידזשאַן)


1941

יידישע שריפטן: פערטליאריקע זאמלהעפטן פאר יידיש-עטישער קולטור, ווירשאפט און צייטפראגןיידיש־עטישע געזעלשאַפט: ניו־יאָרק (בענד 5-3 פאר 1945-1943)


1945

פּאַריזער "אונזער ווארט", צוטריטלעכע יאָרגענג: 1995-1970


דאס נייע לעבןאָדזש)


1946

(יידישע שריפטן, ליטעראריש זאמלבוך, פאַראיין פון יידישע ליטעראַטן אין פּוילן (לאָדזש


1947

אונדזער שטימע, יידיש בראַזיליאַנער וואָכנבלאַט (סאַן פּאַולאָ), 1962-1947


היימלאנד, (מאָסקווע) בענד 1. 3. 4, 6, 1948-1947


1951

לעבנס־פראגן (תל אביב) 


1961

סאוועטיש היימלאנדאָסקווע) 1967, 1968, 1969, 1990


1962

לובלינער שטימע / קול לובלין (תל אביב)