רעסורסן‎ > ‎

ביאָגראַפישע


זלמן רייזען, לעקסיקאָן פון דער יידישער ליטעראַטער און פּרעסע, פאַרלאַגס־געזעלשאַפט "צענטראַל": וואַרשע, 1914. אויך דא

זלמן רייזען, לעקסיקאָן פון דער יידישער ליטעראַטער, פּרעסע און פילאָלאָגיע, 4 בענד, ווילנער פאַרלאַג ב. קלעצקין: ווילנע, 1929-1928.     

 לעקסיקאן ארייזען, זלמןווילנעתרפו
 לעקסיקאן ברייזען, זלמןווילנעתרצ
 לעקסיקאן גרייזען, זלמןווילנעתרפט
 לעקסיקאן דרייזען, זלמןווילנעתרפ

שלום פערלמוטער, יידישע דראמאטורגן און טעאטער־דראמאטורגן, איקוף פארלאג: ניו־יאָרק, 1952

זלמן זילבערצווייגלעקסיקאָן פון יידישן טעאטער, ניו־יאָרק, וואַרשע, מעקסיקאַ־סיטי, 1969-1931.

מ. פראַנקענטאַל, לאָדזשער געזעלשאפטלעכקייט אלמאנאך, אייגענער פאַרלאַג: לאָדזש, 1938

מלך ראַוויטש, מיין לעקסיקאָן, 5 בענד, מאָנטרעאָל, 1945, 1947, 1958, תל אביב, 1982

לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטוראַכט בענד, ניו־יאָרק, 1981-1956

בערל כהן, לעקסיקאָן פון יידיש־שרייבערס (sic), ניו־יאָרק, 1986.

אליהו שולמאַן, לעקסיקאָן פון "פאָרווערטס" שרייבער, זינט 1897, פאָרווערטס: ניו־יאָרק, 1987

בערל כהן, יידישע שטעט, שטעטלעך און דאָרפישע יישובים אין ליטע ביז 1918, היסטאָריש־ביאָגראַפישע סקיצעס, ניו־יאָרק, 1991.

אנציקלופדיה אוצר ישראל, 1913-1907:

 אוצר ישראל - חלק אאיזנשטין, יהודה דוד, 1854-1956ניו יורקתשיא
 אוצר ישראל - חלק באיזנשטין, יהודה דוד, 1854-1956ניו יורקתשיא
 אוצר ישראל - חלק גאיזנשטין, יהודה דוד, 1854-1956ניו יורקתרסו
 אוצר ישראל - חלק דאיזנשטין, יהודה דוד, 1854-1956ניו יורקתרסו
 אוצר ישראל - חלק האיזנשטין, יהודה דוד, 1854-1956ניו יורקתרעא
 אוצר ישראל - חלק ואיזנשטין, יהודה דוד, 1854-1956ניו יורקתרסו
 אוצר ישראל - חלק זאיזנשטין, יהודה דוד, 1854-1956ניו יורקתרעב
 אוצר ישראל - חלק חאיזנשטין, יהודה דוד, 1854-1956ניו יורקתרעב
 אוצר ישראל - חלק טאיזנשטין, יהודה דוד, 1854-1956ניו יורקתרעג
 אוצר ישראל - חלק יאיזנשטין, יהודה דוד, 1854-1956ניו יורקתרעג


 David Tidhar, Encyclopedia of the Founders and Builders of Israel (published between 1947 and 1970), A project of Touro College Libraries..

Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia | Jewish Women's Archive / Entries & resources on "Yiddish"

Comments