מוזיק‎ > ‎

שילדערונג, געשיכטע, טעאריעשלום-עליכם, "סטעמפעניו" און "יאסעלע סאלאוויי", ביידע ראָמאַנען אין דער אויסגאַבע פון דעם מעלוכע פאַרלאַג "דער עמעס", מאָסקווע 1948
- - -
וויליאַם עדלין, וועלט בארימטע אפעראס, היברו פּאַבלישינג קאמפּאַני: ניו-יאָרק, 1907

מנחם קיפּניס, די וועלט בארימטע יידישע מוזיקער, "ביכער פאַר אַלע": וואַרשע, 1910

א. מוזיקאנט [ק. פאָרנבערג], דאס נייע אפערא בוך, פאַרלאַג מאקס יאַנקאָוויטש: ניו-יאָרק, 1923


זאַלעסקי, גדאל
מאיר פּאָזנער, עלעמענטארער מוזיק לערער, פאַרלאַג "האַרמאָניע": ניו-יאָרק, 1928

אידעלסאָן, אברהם
Abraham Idelsohn, Jewish music in its historical development, Henry Holt: New York, 1929


יעקב שייפער, מיט געזאנג צום קאמף, לידער פאר געזאנג און פיאנע, אינטערנאציאָנאלער ארבעטער אָרדן: ניו יאָרק, 1932

משה בערעגאָווסקי, יידישע אינסטרומענטאלע פאלקס-מוזיק, פאַרלאַג פון דער וויסנשאַפט אַקאַדעמיע פון אוססר: קיעוו, 1937

ישראל-בער ביילין, יעקב שייפער זיין לעבן און שאפן, א מאנאגראפיע אין 2 טייל, יידישער מוזיקאלישער ארבעטער-פארבאנד: ניו יאָרק, 1938

ישראל ראַבינאָוויטש, מוזיק ביי יידן און אנדערע עסייען אויף מוזיקאלשע טעמעס, מאָנטרעאָל, 1940

מיכל געלבאַרט, פון משוררים לעבן, פאַרלאַג משה-שמואל שקלאַרסקי: ניו-יאָרק, 1942

יוסף רומשינסקי, קלאנגען פון מיין לעבן, פאַרלאַג א. י. בידערמאַן: ניו-יאָרק, 1944

יעקב שאַצקי, "מוזיק-קולטור ביי יידן", רעצענזיע אויף דב שטוק, המנגן המופלא [וועגן יוסף מיכל גוזיקאוו], ת"א, תש"ז, אין ייווא-בלעטער 35, 1951

יהודה לייב חדקל, נגינות און תפילות ביי יידן אין ליכט פון דער יידישער געשיכטע, 2 בענד, בוענאָס איירעס, 1952

 
לום פערלמוטער, יידישע דראמאטורגן און טעאטער־דראמאטורגן, איקוף פארלאג: ניו־יאָרק1
 
סאָלאמאָן קאהאן, מוזיקאלישע עסייען, יידישער צענטראַל-קאָמיטעט אין מעקסיקע, מעקסיקע, 1956

נתן סטאָלניץ, נגינה אין יידישן לעבן, מאָריס פּרינטינג קאָמפּאַני: טאָראָנטאָ, 1957

שלמה פּריזאַמענט, בראדער זינגער, צענטאַרל-פאַרבאַנד פון פּוילישע יידן אין אַרגענטינע, בוענאָס איירעס, 1960


רות רובין, Ruth Rubin, Voices of a people: Yiddish folk song,י 1963 

יואכים-יהויכין סטוטשעווסקי, דער ווילנער באלעבעסל (1850-1816), לעגענדע וועגן א יידיש-מוזיקאלישן גאון, ביאגראפישע דערציילונג,  תל אביב, 1968

יששכר פאַטער, יידישע מוזיק אין פוילן צווישן ביידע וועלט-מלחמות, וועלט-פעדעראַציע פון פּוילישע יידן: תל אביב, 1970

אירמע דרוקער, קלעזמערסאָוועטסקי פּיסאַטעל: מאָסקווע, 1976

מרדכי ירדני, ווארט און קלאנג, 3 בענד, פאַרלאַג "מלכה": ניו-יאָרק, 1979

וו. מ. לענזאָן, מוזיק אין אונדזער לעבן, סאָוועטסקי פּיסאַטעל: מאָסקווע, 1987

יששכר פאַטער, קודש וחול אין דער יידישער מוזיק, לייוויק פאַרלאַג: תל אביב, 1988

יעקב מזור, "מן הניגון החסידי אל הזמר הישראלי", אין קתדרה (ירושלים), זז. 128-95, 2005

Евгения Хаздан, Нигун как явление традиционной еврейской музыкальной культурыдиссертация по искусствоведе-нию, Санкт-Петербург, 2008

Comments