שפּראַך‎ > ‎

סטיליסטיקש. צ. צימערמאַן, די טעאריע פון דער יידישער ליטעראטור, פאַרלאַג "יבנה": וואַרשע, תרס"ז / 1907

ראָזענשטיינ'ס ליטעראַטור־וויסנשאַפט, לער־בוך פאַר די יידישע און אַלגעמיינע ליטעראַטור־טעאָריע מיט אַ גרויסע זאַמלונג מוסטערן פון די בעסטע יידישע פאָעטן און פּראָזאַאיקער
פאַרפאַסט און געזאַמלט פון א. ב. ראָזענשטיין, רעדאַגירט דורך מ. קרינסקי, ביכער פאַר אַלע: וואַרשע, 1908  

שטרעק און לייצמאַן        Wilhelm Staerk, Albert Leitzmann, Die judisch-deutschen Bibelubersetzungen, J. Kauffmann Verlag: Frankfurt a. M., 1923


נחום שטיף, יידישע סטיליסטיק, צענטראַלער פאַרלאַג פאַר די פעלקער פון פ.ס.ס.ר., אַלאוקראינישע פיליע: מאָסקווע – כאַרקאָוו – מינסק, 1930

נחום סטוטשקאָוו, דער אוצר פון דער יידישער שפראך, אונטער דער רעדאַקציע פון מאַקס וויינרייך, ייווא: ניו ־יאָרק, 1950

מרדכי שעכטער, יידיש צוויי, א לערנביכל פאר מיטנדיקע קורסן, "אישי": פילאדעלפיע, 1986

הירשע־דוד קאַץ, תקני תקנות, פראַגן פון יידישער סטיליסטיק, פאַרלאַג "אָקספאָרדער יידיש": אָקספאָרד, 1993 
Comments