שפּראַך‎ > ‎

לעקסיק & עטימאלאגיעJüdischteutsches Wörterbuchlein welches meistens aus den bey dem Jüdischen Instituto edirten Schriften colligirt und dem Gebrauch derer welche solche Schriften verstehen lernen Und Die christliche Wahrheit unter den Juden so wohl mündlich als schriftlich bekant machen helfen wollenHalle : Jüdisches Institut, 1736

1764 ,האנד לעקסיקאן אודר זאמלונג איינר מענגי לאטיינישר פראנצעזישר אונʹ איטאליענישר ווערטרן... פון איינם שרייב ערפאהרנן וואול עקסאמינירנד הערויז געגעבן ווארד, נירענבערגןWilhelm Staerk, Albert Leitzmann, Die judisch-deutschen Bibelubersetzungen, J. Kauffmann Verlag: Frankfurt a. M., 1923

שלמה נאָבל, חומש טייטש: אן אויספארשונג וועגן דער טראדיציע פון טייטשן חומש אין די חדריםייוואָ: ניו־יאָרק, 1943  

מרדכי קאָסאָווער, יידישע מאכלים, אַ שטודיע אין קולטור־געשיכטע שפראַכפאָרשונג, ייוואָ: ניו־יאָרק, 1958.

יצחק ריבקינד, יידישע געלט, אין לעבנסשטייגער, קולטור־געשיכטע, פאָלקלאָר, לעקסיקאָלאָגישע שטודיע, האקדמיה האמריקנית למדעי היהדות: ניו־יאָרק, 1959


Comments