שפּראַך‎ > ‎

גראַמאַטיקFriedrich
Carl W.Unterricht in der Judensprache, und SchriftZum Gebrauch für Gelehrte und Ungelehrte, Prentzlow, Ragoczy, 1784                                                                                                  קארל פרידריך 
Cf. Dovid Katz, "Origins of Yiddish Dialectology"1988

זלמן רייזען, יידישע גראַמאַטיק, פאַרלאַג "פּראָגרעס": וואַרשע, 1908

זלמן רייזען, גראַמאַטיק פון דער יידישער שפּראַך, ערשטער טייל, צווייטע פאַרבעסערטע אויפלאַגע, ווילנע, 1920


יודל מאַרק,  שול־גראמאטיקאין ביישפּילן און אויפגאַבעס, ליכט: קאָוונע,  1921


ז[עליג] קאַלמאַנאָוויטש, יידישע גראמאטיק, קאָנספּעקט פון לעקציעס געלייענט פאַר מינסקער לערער מאַרט 1921מלוכע פאַרלאַג פון

ווייסרוסלאנד, מינסק, 1922


אייזיק זאַרעצקי, פּראקטישע יידישע גראמאטיק, שול און בוך: מאָסקווע, 1926

פ. היילפּערין און מ. וויינרייך, פראקטישע גראמאטיק פון דער יידישער שפראך, ערשטער טייל, ווילנער פאַרלאַג פון ב. קלעצקין: ווילנע, 1928  אויך   1929                                                              

פ. היילפּערין און מ. וויינרייך, פראקטישע גראמאטיק פון דער יידישער שפראך, צווייטער טייל, ווילנער פאַרלאַג פון ב. קלעצקין: ווילנע, 1929 אויך 1931


מ. בירנבוים און ד. קאַסעל, פּראַקטישע יידישע גראַמאַטיק. עלעמענטאַרקורס, אָרטאָגראַפיע, עטימאָלאָגיע און סינטאַקסיס. 3־טע אויפלאַגע, גיטלין: וואַרשע, 1928

אייזיק זאַרעצקי יידישע גראמאטיק, בקלעצקין: ווילנעוואַרשע, 1929 

ע. פאַלקאָוויטשגראמאטיק פאר דערוואקסענע: ווארט-בילדונג, באהעפט, צונויפגעזעצטע פראזע, צענטר. פעלקער־פאַרל. פון פ.ס.ס.ר: מאָסקווע, כאַרקאָוו, מינסק, 1930

ע. פאַלקאָוויטשיידיש: פאר דערוואקסענע, ערשטער טייל, פארלאג "עמעס": מאָסקווע, 1936

אוריאל וויינרייך, ״די זיבן דימענסיעס פון גראמאטישן מין אין יידיש״ (אויף ענגליש), שיקאַגאָ, 1961
Uriel Weinreich, "The Seven genders of Yiddish", Linguistic Society of America, Chicago, December 29, 1961.

יודל מאַרק, גראמאטיק פון דער יידישער כלל-שפראךאַלוועלטלעכער יידישער קולטור-קאָנגרעס: ניו־יאָרק, 1976

דוד קאַץ (כ"ץ), גראמאטיק פון דער יידישער שפראך, לאָנדאָן, 1987
Dovid Katz, Grammar of the Yiddish Language, Ducworth: London, 1987.