שפּראַך‎ > ‎

דיאַלעקטן
Cf. Dovid Katz, "Origins of Yiddish Dialectology", 1988

Șăineanu, Lazăr, Studiu dialectologic asupra Graiului Evreo-GermanBucurești, Tipo-Litografia E. Wiegand, 1889

C. Th. Weiss, Das Elsässer judendeutsch[Strassburg : s.n., 1896]

נח פּרילוצקי, יידישע דיאלעקטאלאגישע פארשונגען: מאטעריאלן פאר א וויסענשאפטלעכער גראמאטיק און פאר אנן עטימולוגיש ווערטערבוך פון דער יידישער שפראך (אין צוויי בענדער), ווארשע, 1917

נח פּרילוצקי, דער יידישער קאנסאנאנטיזם : אין צוויי בענדערנייער פאַרלאַג: וואַרשע, 1917

נח פּרילוצקי, דיאַלעקטישע פּאַראַלעלן און באַמערקונגען, עטיודן וועגן יידישן וואָקאַליזם [= יידישע דיאַלעקטאָלאָגישע פאָרשונגען, דריטער באַנד], נייער פאַרלאַג: וואַרשע, 1921

[מרדכי וויינגער און] לייזער ווילענקין, יידישער שפראכאטלאס פון סאוועטנפארבאנד. פאָנעטיק. מינסק, 1931Marvin Herzog, Wita Ravid, Uriel Weinreich (eds.), The Field of Yiddish: Studies in Language, Folklore, and Literature. Third CollectionMouton, 1969.

Dovid Katz: Zur Dialektologie des Jiddischen. In: Werner Besch u. a. (Hrsg.): Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung; W. de Gruyter, Berlin 1983, Halbband 2, S. 1018–1041 

Dovid Katz, (ed.) Dialects of the Yiddish Language, Pergamon Press. 1988       (אויך: דא)

קאַץ, הירשע⸗דוד [⟵ כ″ץ, הירשע⸗דוד], שאלה⸗תשובהלעךResponsa in Yiddish Linguistics,ח2016

Jürg Fleischer's Quellen zum Westjiddischen im (langen) 19. Jahrhundert (ongoing project)

Lea Schäfer's Syntax of Eastern Yiddish Dialects (ongoing project)

Comments