מחברים און ווערק


אליעזר פאוויר (אליעזר ב"ר יעקב קופל ספרא דק"ק זאלקווי)
ס' גדולת יוסף, סלאוויטע, [1800ער? 1830ער?], ווילנע 1909, ווילנע 1910 (דער העברעאישער מקור -- ס' מלחמה בשלום, לעמבערעגער דרוק פון 1863) זע אויך גלייך אונטן:

פג"ל אויך: ספר סיפורי מעשיות, ווילנע, 1945

ספר סיפורי מעשיות (also in pdf) /...שזכינו לשמוע מפי רבינו הקדוש...מוהר"ן זצוק"ל, <פרטים> [אוסטרהא? : חמו"ל], תקע"ה [1815]
ספר סיפורי מעשיות (בלויז אויף יידיש) לעמבערג, 1852
סיפורי מעשיות: וואונדער מעשיות פון רבי נחמן בראסלאווער, א וויסנשאפטליכע אויסגאבע לויו די פארשיידענע טעקסטען אין העברעאיש און אידיש, מיט אן איינלייטונג, באמערקונגען, ערקלערונגען און באלייכטונגען פון ש. צ. זעצער, פארלאג פייערבער: ניו-יארק, 1929
וועלטלעכע אויסגאבע בלויז אויף מאדערניזירטן יידיש: ר' נחמן בראצלעווער, סיפורי מעשיות,"מוסטערווערק": בוענאס איירעס, 1967
סיפורי מעשיות אויף יידיש (אין וויקיביבליאטעק); סיפורי מעשיות אויף העברעאיש (אין ויקיטקסט)


מגלה טמירין (העברעאיש), לעמבערג, 1864


קבצן עושר שפיל [= י. אקסענפעלד'ס זעמטליכע ווערקע, דאס פינפטע ביכעל], בדפוס מ. א. בעלינס: אדעס, 1870

אקסענפעלדס ווערק, אונטער דער רעדאקציע פון מ. ווינער, ערשטער באנד, מלוכה פארלאג "ליטעראטור און קונסט": כארקאוו--קיעוו, 1931

"דאס שטערן-טיכל" און "דער ערשטער יידישער רעקרוט" ("מוסטערווערק" סעריע, בוענאס איירעס, 1971)

סערקעלע, איין הערליך טעאטר שטיק..., דרוק און פארלאג פון ב. ל. נעכעלעס: לעמבערג, 1865
משלים, לידעלעך, קליינע מעשה'לעך און כתבות'לעך אייגענע און נאכגעמאכטע, פעטערבורג, 1890
עטינגערס כתבים אין צוויי חלקים, ארויסגעגעבן לויט די מאנוסקריפטן מיט א[ן]... אריינפיר... פון ד"ר מאקס וויינרייך, קלעצקין: ווילנע, 1925

ס[י]פ[ו]רי חכמי יון או דברי חכמים[העברעאיש און יידיש], ווילנע1864
דער גואלווילנע, 1866
דער גילגולווארשע1866
דער ישובניקווילנע, 1867
יעקעלע גאלדשלעגער אדער יעקעלע מזל טוב, [אנאנים] בדפוס יצחק משה באקשט: זשיטאמיר, 1868

דער מיליאנערווילנע1868

די שקלאווערייווילנע, 1868


שיחת חולין, ליעדער אין דער פאלקסשפראכע פון י. ל. גארדאן,Изданіе Л. И. Шапиро, ווארשע, 1886

דאס ליד פונים קוגעל (פאראדיע אויף שיללער'ס "ליעד פאן דער גלאקקע"), ל. ניטצשע עט א. צעדערבוים: אדעס, 1863
א. ב. גאטלאבערס יידישע ווערק, ארויסגעגעבן פון א. פרידקין און ז. רייזען, קלעצקין פארלאג: ווילנע, 1927

דער יודישער פאר-פסח אדער מנהג ישראל, דרוק פון אלעקסאנדער גינז: ווארשע, 1896

ש"י קאטצענעללנבאגען (קאצענלנבויגן?)

מענדעלע מוכר-ספרים
הונדערט יאָר נאָך מענדעלע מוכר־ספרים (צוגענגלעכע מקורים און רעסורסן לכבוד דעם הונדערטסטן יאָרצייט פון מענדעלע מוכר־ספרים), 2017-1917
דאס ווינטשפינגערל..., בדפוס החדש של ר' יוסף לעבענזאהן, 1865
דער פיש וואס האט איינגעשלינגען יונה הנביא, פין די מחברים פינ'ם "לופטבאלאן" א. ב., רעדאקציע פונ'ם "קול מבשר": אדעס, 1870
די טאקסע אדער די באנדע שטאדט-בעלי טובות, בדפוס פין און ראזענקראנץ: ווילנע, 1872
זמירות ישראל, שבתדיקע זמירות, בדפות יצחק משה באקשט: זשיטאמיר, 1875
פרק שירה, בדפוס יצחק משה באקשט: זשיטאמיר, 1875
דער פריזיוו, א דראמע אין פינף אקטןבדפוס אלכסנדר צעדערבוים, ס"ט פטרבורג, תרמ"ה / 1884
פישקע דער קרומער, אלע כתבים פון מענדעלע מוכר ספרים, ערשטער באנד, בדפוס א. ווארשאווער: אדעס, 1888 
די קליאטשע אדער צער בעלי-חיים, אלע כתבים פון מענדעלע מוכר ספרים, צווייטער באנדבדפוס א. ווארשאווער: אדעס, 1888 
דאס ווינטשפינגערל, א מתנה פאר די ליבע יידישע קינדער, דרוק פון יעקס שעפטיל: בערדיטשעוו, 1889
Donkizot żydowski szkic z literatury żargonowej żydowskiej przeł. Klemens Junosza (Szaniawski), Warszawa, 1885 (1899 edition)

אלע שריפטן פון מענדעלע מוכר ספרים (ש. י. אבראמאוויץ), ערשטער באנד, היברו פאבלישינג קאמפאני: ניו-יארק, 1909 און 1910
אלע שריפטן פון מענדעלע מוכר ספרים (ש. י. אבראמאוויץ), צווייטער באנד, היברו פאבלישינג קאמפאני: ניו-יארק, 1910
מאיר ווינער, עטיודן וועגן מענדעלע אין די 60ער און 70ער יארן, דער עמעס: מאסקווע, 1935


לינעצקי'ס כתבים, דאס ערשטע העפט: די פריטשעפע, קריטישע, סאטירישע און הומאריסטישע מאמרים און געדיכטע, אדעס, 1876
דאס חסידישע יינגל: דיא לעבנס-בעשרייבינג פין א פוילישן יידן: פין זיין געבוירן ביז זיין פערלוירן, ווילנע, 1897
ניט טויט ניט לעבעדיק, אדער דעם פוילישן יינגלס א זון: א בעשרייבונג פון איבערגאנג פונעם חסידישען לעבן אין דער השכלה-וועלט, ווילנע, 1898
הגדה של פסח, אדעס, 1904
דאס חסידישע יינגל: דיא לעבנס-בעשרייבינג פין א פוילישן יידן: פין זיין געבוירן ביז זיין פערלוירן, ווילנע, 1909
דאס פוילישע יינגל, פארלאג "קוואל": ווין, 1921
י. ל. גארדאן, איבער א פינטעלע, איבערגעזעצט פון יצחק יואל ליניעצקי, דרוק פאן היילפערין עט שווייצער: אדעס, 1904
ראובן גראנאווסקי, יצחק יואל לינעצקי און זיין דור (דעראינערונגען), פארלאג "קאלעגן": ניו-יארק, 1941

שמ"ר [מאיר-נחום שייקעוויטש]
אברהם וועוויאָרקא, רעוויזיע, מעלוכה-פארלאג "ליטעראטור און קונסט": קיעוו-כארקאוו, 1931.
ראזע שאמער-באטשעליס, אונדזער פאטער שמ"ר, ערשטער טייל פון מרים שאמער-צונזער, איקוף: ניו-יארק, 1950

י. ל. פרץ
די  יודישע ביבליאטעק, א זשורנאל פיר ליטעראטור, געזעללשאפט אונ עקאנאמיע... רעדאגירט אונ הערויסגעגעבען דורך י.ל. פרץ, צווייטער באנד, ווארשע, תרנ"ב / 1891
איבער פראפעסיאנען (ערשטע בראשורע), איבערגעדרוקט פון דער "יודישער ביבליאטעק" ערשטען באנד, ווארשע, תרנ"ד / 1894
דאס שטריימל, דרוק . האלטער און אייזנשטאדט, ווארשע, 1896
כתבים: תמונות, ציורים, סיפורים ושירים, ישנים גם חדשים, חלק ראשון, ספר ראשון, "תושיה": ווארשע, תרנ"ט / 1899
רייזע בילדער, ניו-יארק, 1901

צוויי בריוו, ס"ט פעטערבורג, 1885


שלום-עליכם

א בינטל בלומען אדער פאעזיע אן גראמען, דרוק פון יעקב שעפטעל: בערדיטשעוו, תרמ"ח / 1888


שמר'ס משפט, אדער דער סוד פריסיאזשניך אויף אלע ראמאנען פון שמר. סטענאגראפירט ווארט-אם-ווארט דורך שלום עליכם, שעפטעל: בערדיטשעוו, 1888 (אפילו א בעסערע קאפיע)

סטעמפעניו, א יידישער ראמאן, א. ווארשאווער: אדעס, 1888


טביה דער מילכיגער [ס'ערשטע קאפיטל, סאמע ערשטער נוסח], סעפאראט אפדרוק פון מרדכי ספעקטאר'ס דער הויז-פריינד, בוך 4, זז. 93-67, ווארשע, 1895 


יקנה"ז (אדער דאס גרויסה בערזענשפיעל). א קאמעדיע אין פיר אקטן, בערדיטשעוו, 1894

דער יודישער קאנגרעסס אין באזעל, פארגעלעזען אין אללע קיעווער בתי מדרשים נאך דעם רעפעראט פון דאקטאר מ. מאנדעלשטאם בעארבעט אין זשארגאן פון שלום-עליכם, ווארשע, תרנ"ח / 1897

אויף וואס בעדארפען יודען אלאנד, עטליכע ערענסטע ווערטער פאר'ן פאלק, ווארשע תרנ"ח / 1898
    אויף וואס באדארפן יידן א לאנד, בית שלום-עליכם, י. ל. פרץ-פארלאג, תל אביב, 1978

א מעשה אהן איין עק, [ערשטע פובליקאציע פון "דער פארכישופטער שנײדער"], "בילדונג": ווארשע, תרס"ג / 1901


דאס שלום עליכם-בוך, רעד. און צונויפשטעלער: י.ד. בערקאוויטש, איקוף: ניו יארק, 1958
מתן חרמוני, שלום-עליכם, [סידרת] צורות I ספרות ותאטרון, [הוצאת] סל תרבות ארצי: תל אביב, 2009

מרדכי ספעקטאר
א שטומער גוטער יוד, סט' פעטערבורג, 1885Comments