געשיכטע, טעקסטן, פאָרשונגלעאָ ווינער     

  Leo Wiener, The history of Yiddish literature in the nineteenth century, Charles Scribner’s Sons: New York, 1899                      

זלמן רייזען, פון מענדעלסאָן ביז מענדעלע. האַנטבוך פאַר דער געשיכטע פון דער יידישער השכלה־ליטעראַטור, קולטור־ליגע: וואַרשע, 1923

י. יאַכינזאָן, מענדעלעס עפּאָכע. אַנטאָלאָגיע צונויפגעשטעלט פון מענדעלע־מוחר־ספרימס ווערק, קולטור־ליגע: קיעוו, 1927

מאקס וויינרייך, בילדער פון דער יידישער ליטעראַטורגעשיכטע פון די אָנהייבן ביז מענדעלע מוכר־ספרים, טאָמאָר: ווילנע, 1928

נחום אויסלענדער, גרונט־שטריכן פון יידישן רעאליזם, ווילנער פאַרלאַג ב. קלעצקין: ווילנע, 1928

שמעון דובנאָוו, פון "זשאַרגאָן" צו יידיש, ווילנער פאַרלאַג פון ב. קלעצקין: ווילנע, 1929


סאציאל־
עקאנאמישער שטייגער ביי יידן אין רוסלאנד אין XIX י[אר]ה[ונדערט], צענטראַלער פאַרלאַג פאַר די פעלקער פון פ.ס.ס.ר.: כאַרקאָוו, 1929 

ישראל צינבערג, חסידות און אויפקלערונג [8 באנד פון זיין געשיכטע פון ליטעראטור ביי יידן], (טאָמאָר: ווילנע, 1929), בוענאָס־איירעס, 1964

נחום שטיף, די עלטערע יידישע ליטעראטור. ליטעראַרישע כרעסטאָמאַטיע מיט אַן אַריינפיר און דערקלערונגען צו יעדן שרייבער, קולטור־ליגע: קיעוו, 1929

ביבליאלאגישער זאמלבוךאונטער דער רעדאקציע פון י. ליבערבערג, צענטראַל פאַרלאַג פאר די פעלקער פון פ. ס. ס. ר.: מאָסקווע-כאַרקאָוו-מינסק, 1930


אברהם וועוויאָרקאַ, רעוויזיע, מעלוכה פאַרלאַג "ליטעראַטור און קונסט", קיעוו-כאַרקאָוו, 1931שמואל ניגער, דערציילערס און ראמאניסטן, ציקאָ: ניו־יאָרק, 1946

זלמן רייזען, יידישע ליטעראטור און יידישע שפּראך, [= מוסטערווערק פון דער יידישער ליטעראטור, 24], בוענאָס־איירעס, 1965

חיים ליברמן, אהל רח"ל [חלק ראשון], ניו־יאָרק, 1980 
חיים ליברמן, אהל רח"ל, חלק שני, ניו־יאָרק, 1981
חיים ליברמן, אהל רח"ל, חלק שלישי,  ניו־יאָרק, 1984

Comments