ביכער. ספרים און ביכלעך
ספר גדולת יוסף.., אליעזר פאוויר...האט מעתיק געוועזן אויס דעם ספר..."מלחמה בשלום".., שקלאוו, המשביר לפ"ק [1791], זשאלקווע, תקס"ז [1806]
ספר צפנת פענח... העתיק הרבני הנגיד הקצין מוהר"ר חייקיל הורוויץ מאומאין..., ברדיטשוב,  1817 -- אויך דא
         ו    וועגן דער, און אנדערע באארבעטונגען פון קאמפע'ס "אנטדעקונג פון אמעריקע", זע זלמן רייזערן אין ייווא-בלעטער, 5ער באנד, ווילנע, 1933 (זז, 40-29) ייי 


ספר סיפורי הפלאות... מעתיק גיוועזין... אליעזר פאוויר..., ווילנע, 1936
                                                                                 לובלין, 1893

ו     וועגן דעם ערשטן דרוק פון דעם בוך זע דעם ארטיקל פון לאה גארעט, אין "קאמפאראטיוו ליטראטשור", 2002


ספר מעשה השם..., לעמבערג, 1851
דער חסידישער אונטערהאלט, איין אמתע מעשה, פון מאשיל ברעטמאן, דרוק פון ל. ניטשע און א. צעדערבוים, אדעסא, 1867


די מעשה פון דעם שטיקעלע ברויט, האט געמאכט א פראנצעזישער דאקטאר מאסע, און איבערזעצט אויף פראסט יודעש האבן עס וו. און ס'', זשיטאמיר, 1869

פרומה [פרומע] דרייזין, דער רוצח און די רוצחטע, איינע וואהרע געשיכטע, א פארפאסונג פון פרומה דרייזין, זשיטאמיר, 1875

מעשה שני חברים, אין צוויי טייל, א וואונדערלעכער אויסשמועס מיט 22 מעשיות... פון המחבר שאול בעל מעשה שאול (?), זשיטאמיר, 1877 

ספר מוסר השכל, הערויס גיגעבין פון איזראעל עפל ווייץ מעבא [!] לים,.. новое изданiе съ изданiя 1864 года, האחים ואלמנה ראם, ווילנע, 1877


Comments