אַנטאָלאָגיעסזעט אויך ״לעבעדיק ווארט״

די פרייע הארפע, א זאמלבוך פון לידער, פארלאג ״צייט״: ווארשע, 1907

די יידישע מוזע, ווארשע, 1911
פרעמדס, מאסקווע, 1917


ברענענדיקע בריקן, אנטאלאגיע פון רעוואלוציאנערער ליריק אין דער נייער יידישער דיכטונג פון אוקראינע, בערלין, 1923
לידער פון חורבן, תל אביב, 1963


Comments