ליטערארישע צייטשריפטן און זאמלביכער


           Yiddish Literary Journals (ייווא ענציקלאפעדיע אויף ענגליש)


די יידישע פאׇלקס־ביבליאׇטעק (קיעוו), 1888 [אויך דאׇ] און 1899 [אויך דאׇ


1904

יאָר־בוך "פּראָגרעס", אַ זשורנאַל פאַר ליטעראַטור,וויסנשאַפט און קריטיק (וואַרשע)


דאס יידישע ווארט, א זשורנאל פיר ליטעראטור, וויסנשאפט און קריטיק, פאַרלאַג "פראׇגרעס" (וואַרשע)


1907

די וועלט, ליטעראַרישעס זאַמל־בוך, ראׇם דרעקעריי (ווילנע)


1908

די יוגנט-שטימע, "דער האַמער" (ווילנע)


ליטערארישע מאנאטסשריפטן (ווילנע)


די נייע צייט, באנד 4, דרוקעריי ב. א. קלעצקין (ווילנע)


דער יידישער אלמאנאך, דרוקעריי "הצפירה" (וואַרשע)


קונסט און לעבן, רעד. אברהם רייזען, פּראׇגרעס (וואַרשע)


גאלדענע פונקען, רעד. נח פרילוצקי, דרוק "הצפירה" (וואַרשע), [1908]


1909

שטראהלען, ליטערארישע זאמלונג, רעד. גרשם באַדער (לעמבערג), [אויך דא]


1910 

דער שטראהל, א וואכנבלאט פאר ליטעראטור און קונסט (וואַרשע), 1911-1910 


פייערלעך, ליטערארישע זאַמלונג, פאַרלאַג קונסט (לאָדזש)


1911

פון צייט צו צייט, "קונסט פאַרלאַג" (קיעוו)


קנאספןאַ גרופע יונגע שריפטשטעלער, "קלעצקין" (ווילנע)


1923

וויספע, ליטעראַרישער זאַמלבוך, פאַרלאַג קולטור ליטע (קאׇוונע)


1923

וואכנשריפט פאר ליטעראטור, קונסט און קולטור, "קולטור ליגע" (וואַרשע), 1939-1923 [בלויז 1935-1931]


1924

ליטערארישע בלעטער, וואַרשע, 1939-1924

1930

1935
אינדזל, ליטעראַטור, קונסט, קריטיק, ביבליאׇגראַפיע (לאׇדזש), 1938-1935

1946
Comments